Search form

Mas 2nan 20

Ezekiyasi ka bana n'a kɛnɛyako

(Eza 38.1-8; Lok 2nan 32.24)

1O waati la, Ezekiyasi banana fɔɔ a tun be ɲini ka sa. Amɔsi dencɛ Ezayi min tun ye kira ye, ale nan'a fɛ k'a fɔ a ye ko: «Masaba ko e k'i ka soo kɔnɔ koɲaw ɲanabɔ, bari i bena sa, i tena kɛnɛya.» 2Ezekiyasi y'a ɲaa yɛlɛma kogo faan fɛ ka Masaba daali ko: 3«Masaba, e hakili ka to a la ko ne taamana i ɲakɔrɔ kantigiya la ni kɔnɔgwɛ ye, ka koɲuman kɛ i ɲakɔrɔ.» A kasira kosɔbɛ. 4Ezayi bɔra ko a be taga. Nga k'a to kɔnɔnalu kɔnɔ, Masaba y'a fɔ a ye ko: 5«Kɔsegi ka taga fɔ ne ka jama ɲamɔgɔ Ezekiyasi ye ko ne Masaba, a bɛma Dawuda ka Ala y'a ka daalilikan mɛn k'a ɲaji ye. K'o la, n ben'a kɛnɛya. Yanni tile saba, a bena taga ne Masaba ka soo la. 6Ko ne bena saan tan ni duuru fara a sii kan. N bena ale ni dugu nin kisi Asiri masacɛ ma. Ne bena dugu nin tanga n yɛrɛ, ni n ka baarakɛla Dawuda kosɔn.»

7Ezayi ko u ka toro labɛn k'a mɔ masacɛ ka sumunin na. U y'a kɛ, a kɛnɛyara.

8O y'a sɔrɔ Ezekiyasi tun kɔnna ka Ezayi ɲininga ko ale be se k'o lɔn mun le sababu la ko Masaba bena ale kɛnɛya, ani ko ale bena taga Masaba ka soo la yanni tile saba. 9O la, Ezayi y'a fɔ a ye ko: «Masaba bena taamasiɲɛ min kɛ k'a yira i la ko a ka fɔta bena kɛ, o filɛ. Suma min jigira yɛlɛyɛlɛnan kan, e b'a fɛ a ka bɔ a lɔyɔrɔ la ka taga ɲafɛ ka se yɛlɛyɛlɛnan deen tan kan wa, walima i b'a fɛ a be segi kɔfɛ, tile ka bɔ deen tan kan?» 10A ye Ezayi jaabi ko a k'a to suma ka taga ɲafɛ ka se yɛlɛyɛlɛnan deen tan kan, k'o ka nɔgɔ. Ko a ka segi kɔfɛ, tile ka bɔ yɛlɛyɛlɛnan deen tan kan. 11Kira Ezayi ye Masaba daali, Masaba y'a kɛ suma kɔsegira, tile bɔra Akazi ka yɛlɛyɛlɛnan deen tan kan.

Babilɔnikaw be mɔgɔw ci Ezekiyasi fɛ

(Eza 39)

12O waati la, Babilɔni masacɛ Merodakibaladan, n'o ye Baladan dencɛ ye, a ye batakiw ni boɲafɛn ci Ezekiyasi ma, bari a tun y'a ka banakɔ mɛn. 13Ciden nunu nali diyara Ezekiyasi ye. A y'a ka nafolo marayɔrɔw kɔnɔnafɛnw bɛɛ yira u la: warigwɛ, ni sanu, ani wusulan, ni tulu kasadiman, n'a ka kɛlɛkɛminanw bɛɛ, n'a ka nafolo bɛɛ. Foyi ma to a ka masaso kɔnɔ n'a ka mara bɛɛ kɔnɔ, a ma min yira u la.

14O kɔ, kira Ezayi tagara masacɛ Ezekiyasi fɛ k'a ɲininga ko: «Cɛɛ nunu ye mun fɔ? U bɔra min?» Ezekiyasi y'a jaabi ko: «U bɔra jamanajan dɔ la, Babilɔni.» 15Ezayi ko: «U ye mun le ye i ka soo kɔnɔ?» Ezekiyasi ko: «Fɛɛn o fɛɛn be ne ka soo kɔnɔ, u y'o bɛɛ ye. Foyi ma to ne ka nafolo la, ne ma min yira u la.» 16Ezayi y'a fɔ Ezekiyasi ye ko: «Masaba ka kuma mɛn. 17- A ko waati bena se, fɛɛn o fɛɛn b'i ka masaso kɔnɔ, i faaw ye fɛɛn minw mara fɔɔ ka na se bii ma, o bɛɛ bena cɛ ka taga Babilɔni. Foyi tena to yen, Masaba ko ten. 18- I yɛrɛ kɔmɔgɔw, minw bɔra i yɛrɛ joli la, u bena olu dɔw minɛ ka taga n'u ye, k'u kɔɔ bɔ k'u bila baara la Babilɔni masacɛ ka soo kɔnɔ.» 19Ezekiyasi y'a jaabi ko: «I ye Masaba ka kuma min fɔ, o ka ɲi.» Bari a tun be miiri ko hɛrɛ ni hakilisigi bena sɔrɔ a ka tile la.

20Ezekiyasi ka kɛwali tɔw, n'a ka cɛfariyakow bɛɛ ani a ye jisira sogi ka na n'a ye dugu kɔnɔ, ka dalan bɔ yen cogo min na, o be sɔrɔ Zuda mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 21A sara, a dencɛ Manase sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index