Search form

Mas 2nan 21

Masacɛ Manase ka koo

(Lok 2nan 33.1-10, 18-20)

1Manase tun ye saan tan ni fila sɔrɔ, a sigituma na masaya la. A ye saan bi duuru ni duuru kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Ɛfisiba. 2- Manase ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ. Masaba tun ye siya minw gwɛn ka bɔ Isirayɛlidenw ɲa, a ye olu ka landajuguw le ɲɔgɔn kɛ. 3A facɛ Ezekiyasi tun ye sɔnnikɛyɔrɔ minw cɛn, a ye olu lalaga ka lɔ tugu, ka Baali sɔnyɔrɔ dɔw lɔ, ka Asera jaaw tutu i n'a fɔ Isirayɛli mara masacɛ Akabu tun y'a kɛ cogo min na, ani k'a kunbiri gwan lolow ni kalo, ani tile kɔrɔ k'u bato. 4- A ye sarakabɔyɔrɔ dɔ wɛrɛw lɔ Masaba ka soo kɔnɔ Zeruzalɛmu, Masaba tun kɔnna k'a fɔ ko ale bena sigi yɔrɔ min na. 5A ye sarakabɔyɔrɔw lɔ lolow ni kalo ani tile tɔgɔ la Masaba ka soo lukɛnɛ fila nunu kɔnɔ. 6A y'a dencɛ jɛni ka joo sɔn n'a ye, ani ka filɛli kɛ. A tagara sukɔrɔ welebagaw ni lagwɛlikɛlaw fɛ. A ye kojugu caaman kɛ Masaba ɲakɔrɔ k'a dimi. 7- Masaba tun y'a fɔ Dawuda n'a dencɛ Solomani ye ko ale bena sigi soo min kɔnɔ Zeruzalɛmu, ko ale ye yɔrɔ min woloma k'a kɛ a batoyɔrɔ ye tuma bɛɛ Isirayɛli kɔmɔgɔw bɛɛ cɛma, a tun ye Asera jaa min dilan, a nana o bila o soo nin kɔnɔ. 8Ko ni Isirayɛlidenw banbana k'ale ka fɔta bɛɛ bato ni sariya kɔnɔnakuma bɛɛ, ale ka baarakɛla Musa tun ye min di u ma, ko ale ten'a kɛ u be bɔ jamana nin kɔnɔ tugu, ale tun ye min di u faaw ma. 9Nga u ma mɛnni kɛ. Manase y'a kɛ u filila, ka kojugu kɛ. Masaba ye siya minw halaki ka bɔ u ɲa, olu yɛrɛ tun ma o kojugu nin ɲɔgɔn kɛ.

10O la, Masaba y'a ka baarakɛlaw, kiraw ci ka kuma u fɛ ko: 11«Zuda mara masacɛ Manase ye kojugu nunu kɛ minkɛ, amoriw tun ma min ɲɔgɔn kɛ, ani k'a kɛ Zuda mara mɔgɔw ye kojugu kɛ a ka josɔnko la minkɛ, 12o la, Masaba, Isirayɛli ka Ala ko: ‹Ne ben'a to kojugu dɔ be se Zeruzalɛmu ni Zuda mara ma, fɔɔ o koo nin mɛnbagaw bɛɛ be sumaya. 13N ye Samari dugu ni Akabu ka soo halaki cogo min na, n bena Zeruzalɛmu halaki o cogo kelen na fana. Mɔgɔ be tasa kɔnɔ ko, k'a yɛlɛma cogo min na, ne bena Zeruzalɛmu kɛ ten. 14Mɔgɔ minw ye ne taw ye, ne bena u tɔɔ labila, k'u don u juguw bolo. U juguw bɛɛ bena se u kɔrɔ k'u bololafɛnw ta. 15Bari kabini u faaw bɔtuma Ezipiti fɔɔ ka na se bii ma, u b'a la ka kojugu kɛ ne ɲakɔrɔ ka n dusu dimi.› »

16Manase ye mɔgɔ caaman faga gwansan Zeruzalɛmu dugu kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ. A ma dan o ma, a y'a kɛ Zuda mara mɔgɔw ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ.

17Manase ka kɛwali tɔw, a ka baara bɛɛ, n'a ye hakɛ min kɛ, o be sɔrɔ Zuda mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 18Manase sara, u y'a suu don a ka nankɔ la, min b'a ka soo gɛrɛfɛ, u be min wele ko Uza ka nankɔ. O kɔ, a dencɛ Amɔn sigir'a nɔɔ na masaya la.

Masacɛ Amɔn ka koo

(Lok 2nan 33.21-25)

19Amɔn tun ye saan mugan ni fila sɔrɔ, ka sɔrɔ ka sigi masaya la. A ye saan fila kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Mesulɛmɛti, Arusi denmuso tun lo ka bɔ Yɔtiba. 20Amɔn ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ i n'a fɔ a facɛ Manase. 21A facɛ ye sira min ta, ale fana ye o sira kelen le ta fana tigitigi. A facɛ tun ye joo minw sɔn, a fana ye olu le sɔn k'a kunbiri gwan u kɔrɔ. 22A banna Masaba, a faaw ka Ala la, a m'a ka sira taama.

23A ka kɛlɛdenw kuntigiw ye janfa siri a la, k'a faga masaso kɔnɔ. 24Nga jamana kɔnɔ mɔgɔw wilila k'a janfabaga nunu bɛɛ faga. O kɔ, u y'a dencɛ Zoziyasi kɛ masacɛ ye a nɔɔ na.

25Amɔn ka kɛwali tɔw, a ye koo min kɛ, olu be sɔrɔ Zuda mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 26U y'a suu don a yɛrɛ ka kaburu kɔnɔ Uza ka nankɔ la. A dencɛ Zoziyasi sigir'a nɔɔ na masaya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index