Search form

Mas 2nan 22

Masacɛ Zoziyasi ka koo

(Lok 2nan 34.1-2)

1- Zoziyasi tun ye saan seegi sɔrɔ ka sɔrɔ ka sigi masaya la. A ye saan bi saba ni kelen kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Yedida, Adaya denmuso tun lo ka bɔ Botisikati. 2A ye koɲuman kɛ Masaba ɲakɔrɔ. A bɛma Dawuda tun ye sira min ta, a fana y'o sira kelen le ta tigitigi. A ma jɛngɛ kinibolo fɛ, walima numanbolo fɛ.

Sariya kitabu

(Lok 2nan 34.8-18)

3Loon dɔ, masacɛ Zoziyasi ka masaya saan tan ni seeginan na, a ye Mesulamu deen Asaliyawu dencɛ Safan ci Masaba ka soo kɔnɔ, min tun ye sɛbɛnnikɛla ye, k'a fɔ ko: 4«Taga sarakalasebagaw kuntigi Ilikiyawu fɛ, ko wari min donna Masaba ka soo kɔnɔ, kɔlɔsilikɛbagaw ye min minɛ jama fɛ, i k'a fɔ ko a k'o jati. 5Mɔgɔ minw be to ka Masaba ka soo lalaga, wari nin ka di olu kuntigiw ma, janko olu ka se ka soo nin lalagabagaw sara: 6a yirilɛsɛlaw n'a lɔbagaw, ani baaraden tɔw, ani ka yiriw ani kabakurulɛsɛninw san janko ka soo nin lalaga. 7- Mɔgɔ si kana u ɲininga wari nin la, min dira u ma. Bari u be baara kɛ ni tilenninya ye.»

8Sarakalasebagaw kuntigi Ilikiyawu y'a fɔ Safan ye, min tun ye sɛbɛnnikɛla ye, ko ale ye sariya kitabu ye Masaba ka soo kɔnɔ. A y'a di Safan ma, ale y'a kalan. 9O kɔ, Safan kɔsegira ka taga masacɛ fɛ, a ye min sɔrɔ, a y'o ɲafɔ masacɛ ye. A ko: «Wari min tun be Masaba ka soo kɔnɔ, i ka dakɔrɔsigiw y'o di baarakuntigiw ma minw be Masaba ka soo lalagako kunna.» 10A ko fana: «Sarakalasebagaw kuntigi Ilikiyawu ye kitabu dɔ di n ma.» O kɔ, a y'a kalan masacɛ ɲana.

Masacɛ be Ulida ɲininga

(Lok 2nan 34.19-28)

11Masacɛ ye sariya kitabu kɔnɔnakuma mɛn tuma min na, a hakili ɲagamina fɔɔ a y'a ka faniw faran. 12A ye sarakalasebaga Ilikiyawu ani Safan dencɛ Ayikamu, ni Mikaya dencɛ Akibɔri, ani sɛbɛnnikɛla Safan, n'a yɛrɛ ka dakɔrɔsigi Azaya wele ko: 13«Aw ka taga Masaba ɲininga ne, ani jama, ni Zuda mara mɔgɔw bɛɛ ye, kitabu nin kɔnɔnakuma kosɔn min yera. Bari Masaba dimina kosɔbɛ an kɔrɔ, sabu an faaw m'a kuma bato, u ma taama ka kɛɲɛ n'a kɔnɔnakuma bɛɛ ye.»

14Sarakalasebaga Ilikiyawu ni Ayikamu, ani Akibɔri, ni Safan, ani Azaya tagara kiramuso Ulida fɛ. A cɛɛ Salumu tun ye Arasi deen Tikiwa dencɛ ye. Ale Salumu le tun ye Masaba ka soo kɔnɔ baarakɛlaw ka faniw kɔlɔsibaga ye. Muso nin tun siginin be Zeruzalɛmu cinkura la. U tilara u ka kuma na tuma min na, 15muso y'a fɔ u ye ko: «Masaba, Isirayɛli ka Ala ko mɔgɔ min y'aw ci ne fɛ, aw ka ta'a fɔ a ye ko: 16‹Masaba, Isirayɛli ka Ala ko: Ne Masaba ben'a kɛ bɔnɛ be ben yɔrɔ nin, n'a kɔnɔ mɔgɔw kan. Zuda mara masacɛ ye fɛɛn min bɛɛ ye kitabu nin kɔnɔ, ne bena o bɛɛ kɛ. 17U banna ne la minkɛ ka taga wusulan jɛni batofɛn wɛrɛw ye, ka ne dusu dimi n'u ka kɛwali sifa bɛɛ ye, o la, ne diminin bena to tuma bɛɛ yɔrɔ nin kama.› » 18Muso nin y'a fɔ tugu ko: «Aw ka ta'a fɔ Zuda mara masacɛ ye, min y'aw ci ka na Masaba ɲininga, Masaba, Isirayɛli ka Ala ko: ‹I ye kuma nin mɛn. 19O digira i la, e y'i yɛrɛ majigi ne Masaba ɲakɔrɔ kuma nin mɛntɔ, ne ye min fɔ yɔrɔ nin, n'a kɔnɔ mɔgɔw kama ko a bena kɛ dusukasiyɔrɔ ni yɔrɔ danganin ye. E y'i ka fani faran, ani ka kasi ne ɲakɔrɔ minkɛ, o la, ne fana ye ele kaan mɛn. Ne Masaba ko ten. 20Ayiwa, ne ben'a to i be sa fɔlɔ. I suu bena don hɛrɛ la. N ten'a to o bɔnɛ nin si be kɛ yɔrɔ nin na i ɲana.› » Ciden nunu segira ka na o jaabi nin di masacɛ ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index