Search form

Mas 2nan 24

1- Yoyakimu ka tile la, Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri nana don Zuda mara la. A sera Yoyakimu kɔrɔ, a tor'a bolo fɔɔ saan saba. Nga Yoyakimu murutir'a ma tugu. 2Masaba y'a to kɛlɛden dɔw bɔra Babilɔni jamana na, dɔw bɔra Siri jamana na, ani dɔw bɔra mowabuw fɛ ni amoniw fɛ ka na Yoyakimu kama, janko ka mara nin halaki, ka kɛɲɛ ni ale Masaba ka kuma ye, a ka baarakɛlaw, kiraw tun ye min fɔ. 3O koo nunu kɛra ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye. A tun b'a fɛ Zuda mara mɔgɔw ka cɛ ka bɔ ale ɲakɔrɔ masacɛ Manase ka kojugu bɛɛ kama. 4Manase tun ye mɔgɔw faga gwansan ka Zeruzalɛmu dugu kɔnɔ bɛɛ fa kojugu la fɔɔ Masaba ma sɔn k'o yafa.

5Yoyakimu ka kɛwali tɔw, n'a ka baara bɛɛ, o be sɔrɔ Zuda mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 6Yoyakimu sara, a dencɛ Yoyakin sigir'a nɔɔ na masaya la. 7Ezipiti masacɛ tun te sɔn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ tugu, bari Babilɔni masacɛ tun y'a ka yɔrɔ bɛɛ minɛ, k'a ta Ezipiti kɔɔ ma fɔɔ ka taga se Efarati baji ma.

Masacɛ Yoyakin ka koo, Zuda mara mɔgɔw minɛko fɔlɔ

(Lok 2nan 36.9-10)

8- Yoyakin tun ye saan tan ni seegi sɔrɔ, ka sɔrɔ ka sigi masaya la. A ye kalo saba kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Newusita, Ɛlinatan denmuso tun lo ka bɔ Zeruzalɛmu. 9A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ i n'a fɔ a facɛ tigitigi.

10O waati la, Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri ka kɛlɛkuntigiw wilila ka na Zeruzalɛmu datugu. 11K'u t'o la, Nabukodonozɔri yɛrɛ nana fana dugu nin kama. 12- O la, Zuda mara masacɛ Yoyakin bɔra dugu kɔnɔ n'a bamuso, n'a ka dakɔrɔsigiw, n'a ka ɲamɔgɔw, n'a ka kɛlɛkuntigiw, k'a yɛrɛ d'a ma. Babilɔni masacɛ y'a minɛ ale ka masaya saan seeginan na.

13Ka kɛɲɛ ni Masaba ka kuma ye, nafolo min bɛɛ tun be Masaba ka soo kɔnɔ, ni masacɛ ka soo kɔnɔ, Babilɔni masacɛ y'o bɛɛ cɛ ka bɔ n'a ye. Isirayɛli jamana masacɛ Solomani tun ye minan minw bɛɛ dilan ni sanu ye Masaba ka soo kama, a ye olu bɛɛ ci. 14A ye Zeruzalɛmu dugu mɔgɔw bɛɛ cɛ ka taga n'u ye, ɲamɔgɔw bɛɛ, ani mɔgɔbabaw bɛɛ. Mɔgɔ minw minɛna ka taga, olu tun be mɔgɔ waa tan (10 000) bɔ, bololabaarakɛlaw ni konnigɛdilanbagaw niin te o la. A tun ye jamana dɛsɛbagatɔw dama le to yen. 15- A ye masacɛ Yoyakin minɛ ka taga n'a ye Babilɔni. A ye masacɛ bamuso, n'a ka musow, n'a ka soo kɔnɔ baarakɛbagaw, ni jamana kɔnɔ mɔgɔbabaw fana minɛ ka bɔ n'u ye Zeruzalɛmu ka taga n'u ye Babilɔni. 16A ye mɔgɔbabaw bɛɛ minɛ ka taga n'u ye Babilɔni, u tun ye mɔgɔ waa wolonwula (7 000) ye, ani bololabaarakɛlaw, ni konnigɛdilanbagaw mɔgɔ waa kelen (1 000), bari barika tun be u bɛɛ la n'u be se kɛlɛ la. 17- A ye Yoyakin facɛfitini Mataniya sigi a nɔɔ na masaya la. A y'a tɔgɔ yɛlɛma ko Sedesiyasi.

Masacɛ Sedesiyasi ka koo

(Zer 52.1-3; Lok 2nan 36.11-13)

18- - Sedesiyasi tun ye saan mugan ni kelen sɔrɔ, ka sɔrɔ ka sigi masaya la. A ye saan tan ni kelen kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Amutali, Yirimeyawu denmuso tun lo ka bɔ Libina. 19Sedesiyasi ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ i n'a fɔ Yoyakimu tigitigi.

20- O koo nunu tun kɛra Zeruzalɛmu ni Zuda mara la, Masaba ka dimi kosɔn fɔɔ a y'u bɔ a yɛrɛ ɲakɔrɔ pewu.

Sedesiyasi murutira Babilɔni masacɛ ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index