Search form

Mas 2nan 25

Babilɔni masacɛ be Zeruzalɛmu datugu

(Zer 39.1-7; 52.4-11)

1- Sedesiyasi ka masaya saan kɔnɔntɔnnan kalo tannan tile tannan loon, Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri wilila ka na n'a ka kɛlɛdenw bɛɛ ye Zeruzalɛmu kama. U nana sigi a dafɛ ka bɔgɔ cɛ k'o tonton dugu laminikogo kɔrɔ k'a lamini. 2U ye Zeruzalɛmu dugu datugu fɔɔ ka taga se masacɛ Sedesiyasi ka masaya saan tan ni kelennan na.

3O saan nin kalo naaninan tile kɔnɔntɔnnan na, kɔngɔ tun digira dugu mɔgɔw la kosɔbɛ, dumuni si tun te dugudenw bolo tugu. 4- Babilɔnikaw ye dugu laminikogo sɔgɔ. Suu kora tuma min na, Zuda mara kɛlɛdenw bɛɛ bolila. O y'a sɔrɔ Babilɔnikaw tun ye dugu lamini. O n'a ta bɛɛ, daa min be dugu laminikogo fila cɛ, masacɛ ka nankɔ faan fɛ, u sera ka tɛmɛ o fɛ ka Zurudɛn baji sira minɛ. 5Babilɔnikaw ka kɛlɛdenw tugura masacɛ kɔ ka ta'a sɔrɔ Zeriko kɔkɛnɛ la. A ka kɛlɛdenw bɛɛ bolila k'a to. 6U y'a minɛ ka taga n'a ye Babilɔni masacɛ fɛ Iribila k'a kiti o yɔrɔ la. 7- U y'a deenw kaan tigɛ a yɛrɛ ɲana. Babilɔni masacɛ ko u k'ale Sedesiyasi ɲadenw ci, k'a siri ni zirajɔrɔkɔw ye, ka taga n'a ye Babilɔni.

Zeruzalɛmu minɛko, Zuda mara mɔgɔw minɛko filanan

(Zer 39.8-10; 52.12-27; Lok 2nan 36.17-21)

8Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri ka masaya saan tan ni kɔnɔntɔnnan, kalo duurunan tile wolonwulanan loon na, a kɔlɔsibagaw kuntigi Nebuzaradan donna Zeruzalɛmu, ale min tun ye masacɛ ka kɛlɛkuntigi dɔ ye. 9A ye Masaba ka soo jɛni, ni masacɛ ka soo, ani Zeruzalɛmu dugu kɔnɔ boonw bɛɛ. Boon o boon tun ye mɔgɔbaba ta ye, a ye olu bɛɛ jɛni. 10A ka kɛlɛdenw ye Zeruzalɛmu laminikogo ci. 11Mɔgɔ minw tun tora Zeruzalɛmu kɔnɔ, a ye olu minɛ ka taga n'u ye, ani minw tun y'u yɛrɛ di Babilɔni masacɛ ma, ani bololabaarakɛla tɔw.g 12A ye jamana dɛsɛbagatɔ dɔw to yen, olu ka ɛrɛzɛnforow ni foro tɔw sɛnɛ.

13- Tutunan ziralaman minw tun be Masaba ka soo daa la, ani wotoroninw ni dagaba ziralaman minw tun be luu kɔnɔ, Babilɔnikaw ye olu ci k'o ta ka taga n'u ye Babilɔni. 14- U ye bugurigwɛ cɛfɛnw, ni pɛluw, ani fitinɛ juru tigɛminanw, ni filenw ta, ani u tun be to ka baara kɛ ni minan ziralaman minw bɛɛ ye Masaba ka soo kɔnɔ. 15U fana ye wusulandagaw ni jifilenw ta, fɛɛn o fɛɛn tun dilanna ni sanu ani warigwɛ ye. 16Solomani tun ye tutunan fila, ni tasaba, ani wotoronin minw dilan Masaba ka soo kama, olu zira hakɛ tun ma se ka lɔn. 17Tutunan nunu kelen kelen jaɲa tun be mɛtɛrɛ kɔnɔntɔn ɲɔgɔn bɔ. Fɛɛn ziralaman min tun siginin be tutunan nunu kelen sanfɛ, ale jaɲa sanfɛ tun be mɛtɛrɛ kelen ni tilan ɲɔgɔn bɔ. A tun masirinin be ni masirifɛn dɔ ye, gerenadiyiriden jaa ziralaman tun y'a lamini. Tutunan kelen nin n'a masirifɛn fana tun be ten.

18Masacɛ kɔlɔsibagaw kuntigi nin ye sarakalasebagaw kuntigi Seraya, n'a lankan Sefaniya, ani Masaba ka soo daa kɔlɔsibaga mɔgɔ saba minɛ. 19Mɔgɔ minw tora dugu kɔnɔ, olu cɛma, a ye kɛlɛdenw ɲamɔgɔ dɔ minɛ, ani masacɛ ka dakɔrɔsigi mɔgɔ duuru, ni sɛbɛnnikɛla min tun be kɛlɛdenw wolomako kunna, ani mɔgɔbaba wɛrɛ bi wɔɔrɔ. 20A y'u minɛ ka taga n'u ye Babilɔni masacɛ fɛ Iribila. 21Masacɛ y'u faga Iribila, Amati mara la.

Zuda mara mɔgɔw cɛra ten ka bɔ u ka jamana na ka taga yɔrɔjan na.

Gedaliyasi be kɛ lasigiden ye

22- Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri tun ye mɔgɔ minw to Zuda mara la, a ye Safan deen Ayikamu dencɛ Gedaliyasi sigi olu kunna. 23Zuda mara kɛlɛdenw n'u kuntigiw bɛɛ y'a mɛn tuma min na ko Babilɔni masacɛ ye Gedaliyasi kɛ lasigiden ye, u tagara Gedaliyasi fɛ Misipa. Minw tun tagar'a fɛ, olu tun ye Netaniya dencɛ Isimayɛli ye, ani Kareya dencɛ Yowanan, ni Netofaka Tanumɛti dencɛ Seraya, ani Yaazaniyawu ka bɔ Maaka, ani u mɔgɔw.

24Gedaliyasi y'a fɔ u n'u kɔmɔgɔw ye k'a gwɛlɛya k'u kana siran Babilɔnikaw ɲa, k'u ka to mara nin kɔnɔ ka baara kɛ Babilɔni masacɛ ye, k'u bena hɛrɛ sɔrɔ ten. 25Nga saan nin kalo wolonwulanan na, Elisama deen Netaniya dencɛ Isimayɛli, min tun ye masaden dɔ ye, ale wilila ni mɔgɔ mugan ye ka taga Gedaliyasi faga, ani Zuda mara mɔgɔw ni Babilɔnika minw tun be n'a ye Misipa. 26- O la, mɔgɔw bɛɛ, denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan ani kɛlɛdenw kuntigiw bɛɛ wilila ka taga Ezipiti jamana na, bari u tun be siran Babilɔnikaw ɲa.

Babilɔni masacɛ dɔ be makari Yoyakin na

27- Zuda mara masacɛ Yoyakin minɛni ka taga jɔnya la, o saan bi saba ni wolonwulanan kalo tan ni filanan tile mugan ni wolonwulanan loon, Babilɔni masacɛ Ewili Merodaki yafara Zuda mara masacɛ Yoyakin ma k'a bɔ kaso la. O kɛra Ewili Merodaki ka masaya saan fɔlɔ la. 28A y'a ladiya ka lɔyɔrɔ d'a ma min ka fisa ni masacɛ tɔw taw ye, minw tun be n'a ye Babilɔni. 29A ye sira d'a ma k'a ka kasodenfaniw bɔ. K'a ta o loon ma, Yoyakin tun be to ka dumuni kɛ a fɛ a sii bɛɛ la. 30A kɛra ten, Babilɔni masacɛ tun be to ka Yoyakin ka makoyafɛn d'a ma loon o loon a sii bɛɛ la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index