Search form

Mas 2nan 3

Isirayɛli mara masacɛ Zoramu ka koo

1Zuda mara masacɛ Zozafati ka masaya saan tan ni seeginan na, Akabu dencɛ Zoramu sigira masaya la Isirayɛli mara kunna Samari. A ye saan tan ni fila kɛ masaya la. 2A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ, nga a tun ka fisa n'a faa n'a baa ye. A facɛ tun ye kabakuru min tutu Baali sɔnko la, a y'o bɔ yen. 3Nga a tun ye Nebati dencɛ Zerobowamu ka kojugu ɲɔgɔn kɛ, min tun y'a kɛ Isirayɛlidenw ye kojugu kɛ, a ma o dabila.

Mowabuw kɛlɛko

4O y'a sɔrɔ begɛnw tun be Mowabu masacɛ Mesa fɛ. A tun be to ka sagaden waa kɛmɛ (100 000) sara Isirayɛli mara masacɛ ye, ani sagajigi waa kɛmɛ sii, k'o kɛ nisɔngɔ ye. 5Akabu sara ka ban tuma min na, Mowabu masacɛ murutira Isirayɛli mara masacɛ ma. 6O waati la, masacɛ Zoramu wilila ka bɔ Samari dugu kɔnɔ, ka yaala ka Isirayɛli mara kɛlɛdenw bɛɛ lajɛn k'u filɛ. 7O kɔ, a ye cii bila ka ta'a fɔ Zuda mara masacɛ Zozafati ye ko Mowabu masacɛ murutira ale ma, ko a te taga n'ale ye k'a kɛlɛ wa? Zozafati y'a jaabi ko: «Ne bena taga i n'a fɔ e be taga cogo min na, ne ka jama fana bena taga i n'a fɔ i ka jama, ne ka soow fana bena taga i n'a fɔ i taw.» 8A ye ɲiningali kɛ ko u bena taga ni sira jumɛn ye, u y'a jaabi k'u bena Edɔmu kongokolon sira le ta.

9Isirayɛli mara masacɛ ni Zuda mara ta ani Edɔmu mara ta ye sira minɛ ka taama tile wolonwula. O kɔ, jii dɛsɛra u fɛ, u ma jii sɔrɔ k'a di u ka kɛlɛdenw n'u ka begɛnw ma. 10O la, Isirayɛli mara masacɛ y'a fɔ ko: «Paati! Masaba ye an mɔgɔ saba wele ka na an don mowabuw bolo le wa?» 11Nga Zozafati y'a fɔ ko: «Masaba ka kira si te yan an be se ka Masaba ɲininga min barika la wa?» Isirayɛli mara masacɛ ka kɛlɛkuntigi dɔ y'a fɔ ko: «Safati dencɛ Elize min tun be to ka tigɛkoji minɛ Eli ye, ale be yen.» 12Zozafati y'a fɔ ko: «Cɔ! Cɛɛ nin bena se ka Masaba ka fɔta fɔ an ye.» Isirayɛli mara masacɛ ni Zozafati ani Edɔmu masacɛ tagara Elize fɛ. 13Elize y'a fɔ Isirayɛli mara masacɛ ye ko: «Mun le be ne n'i cɛ? taga i facɛ n'i bamuso ka kiraw fɛ.» Isirayɛli mara masacɛ y'a fɔ a ye ko: «Ayi! Masaba ye an mɔgɔ saba wele ka na an don mowabuw bolo le cɔ!» 14Elize y'a jaabi ko: «N'a tun ma kɛ Zuda mara masacɛ Zozafati kama, ne be baara kɛ Masaba, Setigi min ye, ale kosɔn, ne tun tena i filɛ yɛrɛ, n tun tena mɛnni kɛ i fɛ fana.» 15O kɔ, a y'a fɔ k'u ka fɔlikɛla dɔ wele ka na. Ka fɔlikɛla nin to a ka fɔli la, Masaba y'a bolo la Elize kan. 16A y'a fɔ ko: «Masaba y'a fɔ ko aw ka dingɛ caaman bɔ kɔkɛnɛ nin na. 17Ko aw tena sanfɔɲɔ wilitɔ ye, aw tena sanji fana bentɔ ye. Nga jii bena kɔkɛnɛ nin fa, aw bena jii sɔrɔ k'a min, ani aw ka begɛnw bɛɛ. 18K'o yɛrɛ te foyi ye ale Masaba ɲana. Ko ale bena mowabuw don aw bolo. 19Ko aw bena u ka dugu barikamanw n'u ka dugubabaw bɛɛ minɛ. Ko aw ben'o yɔrɔ yiriɲumanw bɛɛ tigɛ, ka jii bɔyɔrɔw bɛɛ tugu, ani ka foroɲumanw bɛɛ fa ni kabakuruw ye k'u cɛn.» 20Sɔgɔma, saraka bɔwaati la, jii bɔra Edɔmu mara faan fɛ ka na yɔrɔ fa.

21O y'a sɔrɔ mowabuw bɛɛ tun y'a mɛn ko masacɛ nunu be nana olu kɛlɛ kama minkɛ, cɛɛ minw sii tun sera kɛlɛyɔrɔ taga ma, u ye olu bɛɛ wele, ani minw bɛɛ sii tun tɛmɛna fana. U tagara lɔ u ka mara daan na. 22U wilila sɔgɔma joona, tile bɔra tuma min na, jii tora ka manamana. Mowabuw ye jii ye, a wulenna i n'a fɔ joli u ɲana. 23U y'a fɔ ko: «Nin ye joli ye! Masacɛ nunu ye murujan bɔ ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn halaki, siga t'a la. Mowabuw, an ka taga u bololafɛnw ta!» 24U wilila ka taga Isirayɛlidenw sigiyɔrɔ la. Isirayɛlidenw wilila ka mowabuw kɛlɛ, u ye boli ta Isirayɛlidenw ɲa. Isirayɛlidenw donna mara nin kɔnɔ ka mowabuw halaki. 25U ye duguw halaki. U kelen kelen bɛɛ ye kabakuru fili foroɲumanw bɛɛ kɔnɔ fɔɔ k'u fa, ka jii bɔyɔrɔw bɛɛ tugu, ka yiriɲumanw bɛɛ tigɛ. A tun tora Kirarɛzɛtia dugu dama, bɛrɛbonnantigiw tagara ale lamini k'a kɛlɛ. 26Mowabu masacɛ y'a ye ko ale te sera kɛlɛ nin na minkɛ, a ye murujantigi mɔgɔ kɛmɛ wolonwula minɛ janko ka bɔyɔrɔ ɲini ni olu ye ka taga Edɔmu masacɛ faan fɛ, nga u ma se. 27O la, a dencɛ fɔlɔ min tun ka kan ka sigi a nɔɔ na masaya la, a y'ale minɛ k'a kɛ saraka jɛnita ye dugu laminikogo kan. O le ye Isirayɛlidenw dimi kosɔbɛ, u kɔsegira ka taga u ka jamana na ka Mowabu masacɛ to yen.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index