Search form

Mas 2nan 4

Elize be firiyamuso dɔ dɛmɛ

1Loon dɔ, kiraw jɛnkulu deen dɔ ka muso bɔra ka pɛrɛn k'a fɔ Elize ye ko: «Ne cɛɛ, i ka baarakɛla sara. I y'a lɔn ko a tun be siran Masaba ɲa. Jurutigi nana ko a be na n dencɛ fila minɛ ka taga u kɛ a ka jɔɔnw ye.» 2Elize y'a fɔ a ye ko ale be se ka mun le kɛ a ye. Ko mun le be sɔrɔ a fɛ soo kɔnɔ, ko a k'o fɔ ale ye. A y'a fɔ ko: «Foyi t'i ka baaraden fɛ soo kɔnɔ fɔɔ tulu dɔɔni, daga kɔnɔ.» 3Elize y'a fɔ ko: «Taga dagaw daali i sigiɲɔgɔnw bɛɛ fɛ, u lakolonw, u ka caya. 4I ka na don soo kɔnɔ ka daa tugu e yɛrɛ n'i dencɛw kan, ka to ka tulu nin yɛlɛma o daga nunu bɛɛ kɔnɔ. Min mana fa, e k'o bila gɛrɛfɛ.» 5A bɔra Elize kɔrɔ ka taga don soo kɔnɔ ka daa tugu a yɛrɛ n'a dencɛw kan. A deenw tora ka daga nunu ta ka na n'u ye a fɛ, n'a be tulu nin yɛlɛmana u kɔnɔ. 6Daga nunu bɛɛ fara tuma min na, a y'a fɔ a dencɛ dɔ ye ko a ka na ni dagalakolon dɔ ye tugu, ale y'a jaabi ko daga nunu bɛɛ banna. O tuma na, tulu lɔra. 7A tagara o fɔ Ala ka mɔgɔ nin ye. Ale y'a fɔ a ye ko: «Taga tulu nin feere k'i ka juru nin sara. O kɔ, aw ben'a tɔɔ kɛ aw ka balo ye, e n'i dencɛw.»

Elize ni Sunamu muso dɔ ka koo

8Loon dɔ, Elize tun be tɛmɛna Sunamu dugu kɔnɔ. O y'a sɔrɔ muso nafolotigi dɔ tun be yen, ale y'a ɲini Elize fɛ ko a ka sabali ka na dumuni kɛ ale fɛ. O kɔ, a tun mana tɛmɛ yen tuma o tuma, a tun be to ka don ka dumuni kɛ a fɛ. 9Muso nin y'a fɔ a cɛɛ ye ko ale y'a lɔn ko cɛɛ min be to ka na u fɛ, ko Ala ka mɔgɔɲuman lo. 10Ko a k'a to u be sodennin dɔ lɔ a ye u ka boon sanfɛ ka dilan bila a kɔnɔ, ni tabali ani sigilan ni fitinɛ. Ko n'a nana u fɛ tuma min na, a be si o yɔrɔ la.

11Loon dɔ, Elize nana Sunamu a yɛlɛla sangaso nin kɔnɔ ka la yen. 12O kɔ, a y'a fɔ a ka baaraden Geyazi ye ko a ka Sunamu muso nin wele. Geyazi y'a wele, muso nin nana lɔ Elize ɲakɔrɔ. 13Elize y'a fɔ Geyazi ye ko a k'a fɔ muso nin ye ko a y'a yɛrɛ sɛgɛn olu kosɔn kosɔbɛ, k'olu be se ka mun le kɛ a ye. A b'a fɛ olu k'a koo fɔ masacɛ ye wa, walima kɛlɛdenw kuntigi ye. Muso nin y'a fɔ ko ale be a ka siya le cɛma, ko baasi te yen. 14Elize y'a fɔ tugu ko: «An be se ka mun le kɛ a ye?» O la, Geyazi y'a fɔ ko: «Dencɛ t'a fɛ, a cɛɛ fana kɔrɔla.» 15Elize ko a k'a wele a ka na. Geyazi y'a wele, a nana lɔ daa la. 16- Elize y'a fɔ a ye ko: «Saan wɛrɛ, nin waati nin ɲɔgɔn na, i bena dencɛ minɛ i bolo.» A ko: «Ee ne matigi, Ala ka mɔgɔ, kana i ka baaraden nigɛ!» 17Muso nin ye kɔnɔ ta, ka dencɛ wolo o waati nin ɲɔgɔn na saan wɛrɛ, ka kɛɲɛ ni Elize ka fɔta ye a ye.

Sunamu muso deen sayako

18Deen tora ka boɲa. Loon dɔ, a tagar'a facɛ kɔ sumantigɛlaw fɛ. 19A y'a fɔ a facɛ ye ko: «Ne kuun be dimi, ne kuun be dimi!» A facɛ y'a fɔ a ka baaraden dɔ ye ko ale k'a ta ka ta'a di a bamuso ma. 20Baaraden nin y'a ta ka ta'a di a bamuso ma. Deen nin tor'a bamuso seen kan fɔɔ ka taga se tilegwan ma. O kɔ, a sara. 21Muso nin yɛlɛla ka deen nin suu la Ala ka mɔgɔ nin ka dilan kan, ka bɔ ka daa tugu a la, 22ka ta'a cɛɛ wele ko ale b'a ɲini a fɛ a ka baaraden kelen bila ka na ale fɛ ni fali kelen ye, ko ale bena taga Ala ka mɔgɔ fɛ joona joona, ka sɔrɔ ka na. 23A cɛɛ y'a ɲininga ko: «Mun na i b'a fɛ ka taga Ala ka mɔgɔ fɛ bii? Bii do te kalokura ɲanagwɛ loon ye, walima lafiɲɛlon.» Muso nin y'a jaabi ko foyi tɛ. 24A ye fali labɛn. A y'a fɔ baaraden nin ye ko a ka sira minɛ u be taga, ko a kana lɔ sira kan n'ale m'a fɔ ko a ka lɔ. 25A tagara se Ala ka mɔgɔ fɛ Karimɛli kulu kan.

Ala ka mɔgɔ y'a ye tuma min na yɔrɔjan, a y'a fɔ a ka baaraden Geyazi ye ko: «Sunamu muso nin natɔ filɛ. 26Boli ka ta'a kunbɛn k'a fɔ a ye ko: ‹I ka kɛnɛ wa? I cɛɛ do? I deen do?› » Muso nin y'a jaabi ko hɛrɛ dɔrɔn le be yen. 27A sera kulu nin kan Ala ka mɔgɔ gɛrɛfɛ tuma min na, a ye Ala ka mɔgɔ nin seen minɛ. Geyazi gwɛrɛl'a la janko k'a ɲɔti ka bɔ yen. Nga Ala ka mɔgɔ y'a fɔ ko a k'a to yen, ko bari a dusu le kasinin be, ko Masaba fana ma o yira ale la k'a lasɔmi. 28Muso nin y'a fɔ ko: «Ne tun ye dencɛ daali i fɛ wa, n matigi? N tun m'a fɔ i ye ko i kana ne nigɛ wa?» 29Elize y'a fɔ Geyazi ye ko: «I cɛɛ siri ka ne ka bere ta i bolo ka taga. N'i ye mɔgɔ kunbɛn, i kan'a fo, ni min y'i fo, kan'a laminɛ. Taga ne ka bere la deen nin ɲaa kan.» 30Deen nin bamuso y'a fɔ ko: «Masaba kosɔn, ani ka e Elize to sii la, ne tena bɔ e kɔrɔ.» O la, Elize wilila ka tugu a kɔ. 31Geyazi bilara u ɲa ka taga bere nin la deen nin ɲaa kan, nga mankan ma bɔ, foyi ma kɛ. O la, a kɔsegira ka na Elize kunbɛn, k'a fɔ a ye ko deen nin ma kunun.

Elize be Sunamu muso deen kunun

32Elize sera soo tuma min na, tiɲɛ na, deen nin tun sara, a suu tun lanin be Elize ka dilan kan. 33Elize donna ka daa tugu ale ni deen suu la, ka Masaba daali. 34- O kɔ, a lara deen nin suu kan, k'a daa la a daa kan, k'a ɲaa la a ɲaa fana kan, ani k'a bolow la a bolow kan. Ka to a kan ten, deen nin farisogo gwanna tugu. 35A wilila ka to ka yaalayaala soo kɔnɔ, ka kɔsegi ka na la deen nin suu kan tugu. Deen nin tisora siɲɛ wolonwula, k'a ɲaa yɛlɛ. 36Elize ye Geyazi wele, ko a ka Sunamuka muso nin wele. Geyazi y'a wele, a nana Elize fɛ. Ale y'a fɔ a ye ko a k'a deen ta. 37Muso nin tagar'a kunbiri gwan Elize kɔrɔ k'a ɲaa biri duguma. O kɔ, a y'a deen minɛ ka bɔ.

Dumuni min te se ka dumu

38Elize kɔsegira ka na Giligali, o y'a sɔrɔ kɔngɔ tun be jamana kɔnɔ. Kiraw ka jɛnkulu nana sigi a kɔrɔ. O la, a y'a fɔ a ka baaraden ye ko a ka dagaba sigi ka dumuni dɔ tobi u ye. 39U dɔ bɔra ka taga kongo kɔnɔ ka furaburu ɲini. A ye suun dɔ woyonin ye kongo kɔnɔ. A y'o deen dɔw tigɛ k'a ka fani fa. A nana se soo tuma min na, a y'o tigɛtigɛ k'o don dumuni nin na daga kɔnɔ, u tun te yiriden nunu lɔn. 40U ye dumuni nin bɔ k'a di u ma, u y'a nɛnɛ dɔrɔn, u kulera ko: «Ala ka mɔgɔ, mɔgɔfagafɛn be dumuni nin kɔnɔ!» U ma se k'a dumu. 41Elize y'a fɔ ko u ka na ni mugu ye. A ye mugu don a kɔnɔ, k'a fɔ ko u k'a bɔ k'a di mɔgɔw ma u ka dumuni kɛ. O tuma na, fɛnjugu nin tun te dumuni kɔnɔ tugu.

Buru cayako

42O kɔ, cɛɛ dɔ bɔra Baalisalisa ka na n'a ka suman fɔlɔ buru ye, k'o di Ala ka mɔgɔ ma, burukun mugan, ni sumankura kisɛ, bɔɔrɔ kɔnɔ. Elize y'a fɔ ko u k'o di mɔgɔ nunu ma u b'o dumu. 43A ka baaraden y'a fɔ a ye ko ale bena se k'o tilan mɔgɔ kɛmɛ cɛ cogo di. Nga Elize y'a fɔ a ye ko a k'o di mɔgɔ nunu ma u b'o dumu, ko bari Masaba y'a fɔ ko u bena dumuni kɛ k'a tɔɔ to. 44A ye buru nunu ta k'u tilan u cɛ, u ye dumuni kɛ. A tɔɔ tora i ko Masaba tun y'a fɔ cogo min na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index