Search form

Mas 2nan 7

1Elize y'a fɔ ko u ka mɛnni kɛ Masaba ka kuma na, ko Masaba y'a fɔ ko sini nin waati kelen nin ɲɔgɔn na, ko mugu kilo tan ni fila bena feere warigwɛ kuru kelen na, ka suman kilo mugan ni naani feere warigwɛ kuru kelen na Samari dugu donda la. 2Kɛlɛdenw kuntigi min tun ye masacɛ ka bolo layɔrɔ ye, ale y'a fɔ Ala ka mɔgɔ ye ko hali ni Masaba ye sankolo daa yɛlɛ, k'o koo te se ka kɛ. O la, Elize y'a fɔ a ye ko: «E ɲaa kɔni bena la koo nin kan, nga e ten'a dumu fewu!»

Sirikaw ka kɛlɛdenw be boli

3O y'a sɔrɔ farisogobanatigi mɔgɔ naani tun be si dugu donda la. Olu y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Mun na an bena to yan ka sa? 4N'an ko an be don dugu kɔnɔ, kɔngɔ be o yɔrɔ la, an bena sa. N'an fana tora yan, an bena sa. O la, an ka taga Sirikaw ka kɛlɛdenw sigiyɔrɔ la. N'u y'an to n'u m'an faga, an be to yen. N'u fana y'an faga, o kelen lo.»

5Dibi be donna, u wilila ka taga Sirikaw ka kɛlɛdenw sigiyɔrɔ la. U sera tuma min na, u y'a ye ko mɔgɔ si te yen. 6O y'a sɔrɔ Matigi tun y'a kɛ Sirikaw ka kɛlɛdenw ye kɛlɛkɛwotorow ni soow seen mankan mɛn, kɛlɛden caaman mankan tun lo. U y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko Isirayɛli mara masacɛ tagara itiw ka masacɛ ani Ezipitikaw ka masacɛ sara, janko u ka se ka na olu kɛlɛ. 7O la, u wilila ka boli dibi dontuma na k'u ka fanibuguw ni soow n'u ka faliw to yen. U bolila k'u sigiyɔrɔ nin to a cogo la k'u yɛrɛ nii kisi. 8Banabagatɔ nunu tagara se kɛlɛden nunu ka sigiyɔrɔ la. U donna fanibugu dɔ kɔnɔ ka dumuni kɛ ka minni kɛ, ani ka wili ka warigwɛ ni sanu ni faniw ta ka taga u dogo. O kɔ, u nana don dɔ wɛrɛ kɔnɔ tugu ka minan dɔw ta ka taga u fana dogo.

Kɔngɔ be ban Samari dugu kɔnɔ

9O kɔ, u y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «An be baara min na, a ɲanaman tɛ! Bii loon ye kibaru diman fɔlon ye. N'an y'a to an kɔnɔ ka kɔnɔni kɛ fɔɔ sini sɔgɔma, jalaki bena ben an kan, kojugu b'an sɔrɔ. An ka taga sisan ka ta'a fɔ masacɛ ka soo kɔnɔ.» 10U tagara dugu donda kɔlɔsibagaw wele k'a fɔ olu ye k'olu donna Sirikaw ka kɛlɛdenw ka sigiyɔrɔ la, mɔgɔ si tun te yen, mɔgɔ mankan tun te bɔ yen, soow ni faliw le sirinin be yen, ani fanibugu nunu be u cogo la yen. 11Dugu donda kɔlɔsibagaw ye mɔgɔ wele k'a ci ka ta'a fɔ masacɛ ka soo kɔnɔ. 12Masacɛ wilila o sufɛ k'a fɔ a ka dakɔrɔsigiw ye ko: «Sirikaw b'a fɛ ka fɛɛn min kɛ an na, ne be o le fɔ aw ye. U y'a ye ko kɔngɔ b'an na, o la, u bɔra u ka sigiyɔrɔ la ka taga dogo forow kɔnɔ. U b'a miiri ko an bena bɔ dugu kɔnɔ, u be sɔrɔ k'an ɲanamanw minɛ, ani ka sɔrɔ ka don dugu kɔnɔ.» 13Masacɛ ka dakɔrɔsigiw dɔ y'a fɔ ko: «Soo minw tora dugu kɔnɔ, a to u be duuru minɛ olu la. Hali n'u tora yan, u bena sa i n'a fɔ dugu mɔgɔw bɛɛ. I k'a to an b'u ci ka taga filɛli kɛ koo nin be cogo min.» 14U ye wotoro fila ta ka soow siri o la. Masacɛ ye mɔgɔw bila, ko u ka tugu Sirikaw ka kɛlɛdenw kɔ k'a filɛ koo min kɛra. 15Olu tugura kɛlɛden nunu kɔ fɔɔ ka taga se Zurudɛn baji daa la. Sirikaw ka kɛlɛden nunu tun be bolila tuma min na, faniw ni minan minw tun bɔra ka ben u fɛ sira kan yɔrɔ bɛɛ, ciden nunu y'o ye. U kɔsegira ka na o fɔ masacɛ ye. 16Jama bɔra ka taga Sirikaw ka kɛlɛdenw ka sigiyɔrɔ la k'u ka minanw ta. U ye mugu kilo tan ni fila feere warigwɛ kuru kelen na, ka suman kilo mugan ni naani feere warigwɛ kuru kelen na ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye.

17O loon na, masacɛ tun ye dugu donda kɔlɔsiko don kɛlɛdenw kuntigi bolo, ale min tun y'a ka bolo layɔrɔ ye. Nga jama y'a ɲɔti k'a ben k'a dɔndɔn dugu donda la, a sara, ka kɛɲɛ ni Ala ka mɔgɔ ka kuma ye. A tun ye min fɔ a ye masacɛ taatuma na a fɛ. 18Ala ka mɔgɔ tun y'a fɔ masacɛ ye ko sini nin waati nin ɲɔgɔn na, ko u bena mugu kilo tan ni fila feere warigwɛ kuru kelen na, ani ka suman kilo mugan ni naani feere warigwɛ kuru kelen na, Samari dugu donda la. 19Kɛlɛdenw kuntigi nin tun y'a fɔ Ala ka mɔgɔ ye ko hali ni Masaba ye sankolo daa yɛlɛ, k'o koo nin tena se ka kɛ. O la, Elize tun y'a fɔ a ye ko: «E ɲaa bena la koo nin kan, nga e ten'a dumu fewu!» 20O le kɛr'a la fana, u y'a ɲɔti k'a ben k'a dɔndɔn dugu donda la, a sara.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index