Search form

Mas 2nan 8

Sunamu muso ka koo tɔɔ

1- Elize tun ye muso min deen suu kunun, a y'a fɔ ale ye ko: «Wili ka bɔ yan n'i ka somɔgɔw ye ka taga sigi yɔrɔ dɔ la, aw bena se ka sigi yɔrɔ min na, bari Masaba ye saan wolonwula kɔngɔ labɛn jamana nin kama.» 2Ala ka mɔgɔ y'a fɔ cogo min na, muso nin y'a kɛ ten. A wilila n'a ka somɔgɔw ye ka taga sigi saan wolonwula filisiw ka jamana na.

3Saan wolonwula tɛmɛnin kɔ, a bɔra filisiw fɛ ka kɔsegi. A tagara masacɛ daali a ka foro n'a ka soo kama. 4Masacɛ tun be baro kɛra ni Ala ka mɔgɔ ka baaraden Geyazi ye. A y'a fɔ ko Elize ye kabako minw kɛ, ko a ka olu bɛɛ lakali ale ye. 5Elize tun ye mɔgɔ dɔ suu kunun cogo min na, k'a to o ɲafɔli la masacɛ ye, Elize tun ye muso min deen suu kunun, ale nana masacɛ fɛ k'a ka soo n'a ka foro daali. Geyazi y'a fɔ ko: «Masacɛ, ne matigi, muso nin lo, Elize tun y'a deen min kunun, ale filɛ.» 6Masacɛ ye muso nin ɲininga, a y'a ɲafɔ a ye. O kɔ, masacɛ y'a ka baaraden dɔ wele, a lanin be min na, ka muso nin ka koo kalifa a ma ko: «Muso nin ka fɛɛn bɛɛ segi a ma, ani a tun ka kan ka tɔnɔ min bɛɛ sɔrɔ a ka forow la fana k'a ta a bɔtuma na jamana kɔnɔ fɔɔ ka na se bii ma.»

Azayɛli be kɛ Siri masacɛ ye

7Elize tagara Damasi. Siri masacɛ Bɛnadadi tun banana. U y'a fɔ a ye ko Ala ka mɔgɔ nana. 8O la, masacɛ y'a fɔ Azayɛli ye ko: «Bonyafɛn dɔ ta i bolo ka taga Ala ka mɔgɔ nin fɛ, ka Masaba ɲininga a barika la, ko n bena kɛnɛya wa?» 9Fɛnɲuman minw bɛɛ tun be sɔrɔ Damasi dugu kɔnɔ, Azayɛli tagara Elize fɛ n'o dɔw ye. A tun y'o la ɲɔgɔmɛ bi naani kan. A sera tuma min na, a tagara lɔ a ɲafɛ k'a fɔ ko: «I ka baaraden Bɛnadadi, Siri masacɛ ye n ci i fɛ k'i ɲininga ko ale bena kɛnɛya wa?» 10Elize y'a jaabi ko: «Ta'a fɔ a ye ko siga t'a la, a bena kɛnɛya. Nga Masaba y'a yira ne la ko a bena sa.» 11Ala ka mɔgɔ y'a ɲaa basa ka to ka filɛli kɛ yɔrɔ kelen. O kɔ, a kasira. 12Azayɛli y'a fɔ ko: «Mun na e be kasira, matigi?» Elize y'a jaabi ko: «Bari i bena kojugu min kɛ Isirayɛlidenw na, ne y'o lɔn. I bena u ka dugu barikamanw jɛni, i bena u ka kanbelenw faga ni murujan ye, k'u ka denɲɛninw tereke ani k'u ka muso kɔnɔmanw kɔnɔw faran.» 13- Azayɛli y'a fɔ ko: «I ka baaraden ye mun ye? Ne min te foyi ɲa, ne bena se k'o koo nin kɛ wa?» Elize y'a jaabi ko: «Masaba y'a yira ne la ko ele le bena kɛ Sirikaw ka masacɛ ye.»

14Azayɛli bɔra Elize kɔrɔ ka kɔsegi a kuntigi fɛ. Ale y'a ɲininga ko Elize ye mun le fɔ a ye. A y'a jaabi ko: «A ko siga t'a la, i bena kɛnɛya.» 15O dugusagwɛ, Azayɛli ye birifani dɔ ta k'a don jii kɔnɔ k'a biri masacɛ ɲaa kan, a sara. Azayɛli sigir'a nɔɔ na masaya la.

Zuda mara masacɛ Zoramu ka koo

(Lok 2nan 21.2-20)

16Isirayɛli mara masacɛ Zoramu, Akabu dencɛ ka masaya saan duurunan na, Zozafati dencɛ Zoramu kɛra masacɛ ye Zuda mara la. 17Sanni a ka sigi masaya la, a tun ye saan bi saba ni fila sɔrɔ. A ye saan seegi kɛ masaya la Zeruzalɛmu. 18A ye Isirayɛli mara masacɛw ka kɛwaliw ɲɔgɔn kɛ, i n'a fɔ Akabu ka somɔgɔw tun y'a kɛ cogo min na, bari a tun ye Akabu denmuso dɔ le furu. A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ. 19- Nga Masaba ma sɔn ka Zuda mara halaki a ka baarakɛla Dawuda kosɔn, ka kɛɲɛ n'a ka layidu tanin ye Dawuda ye ko a tena masaya bɔsi a n'a kɔmɔgɔw bolo pewu.

20- Edɔmuw murutira Zuda mara ka fanga ma ale Zoramu ka tile la, ka masacɛ wɛrɛ sigi u yɛrɛ ye. 21O la, Zoramu tagara Sayiri n'a ka kɛlɛkɛwotorow bɛɛ ye. A wilila sufɛ ka edɔmuw kɛlɛ. Edɔmuw tun y'ale ni wotorow kuntigiw lamini. A ka kɛlɛdenw bolila ka taga soo. 22Edɔmuw tora u ka murutili la Zuda mara ka fanga ma fɔɔ ka na se bii ma. Libinakaw fana murutira o waati kelen le la.

23Zoramu ka kɛwali tɔw, n'a ka baara bɛɛ, o be sɔrɔ Zuda mara masaw ka loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ. 24Zoramu sara, u y'a suu don Dawuda ka ciin na a faaw gɛrɛfɛ. A dencɛ Akaziyasi sigir'a nɔɔ na masaya la.

Zuda mara masacɛ Akaziyasi ka koo

(Lok 2nan 22.1-6)

25Isirayɛli mara masacɛ Zoramu, Akabu dencɛ ka masaya saan tan ni filanan na, Zoramu dencɛ Akaziyasi kɛra Zuda mara masacɛ ye. 26Akaziyasi tun ye saan mugan ni fila sɔrɔ sanni a ka kɛ masacɛ ye. A ye saan kelen kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A bamuso tɔgɔ tun ko Atali, Isirayɛli mara masacɛ Omuri mamaden tun lo. 27A ye Akabu ka somɔgɔw ka kɛwaliw ɲɔgɔn kɛ, ka kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ i n'a fɔ Akabu ka somɔgɔw, bari u tun kɛra ɲɔgɔn lamɔgɔw ye furu kama. 28A tagara ni Akabu dencɛ Zoramu ye ka kɛlɛ kɛ ni Siri masacɛ Azayɛli ye Aramɔti, Galaadi mara la. Sirikaw ye Zoramu mandimi. 29O la, masacɛ Zoramu kɔsegira ka n'a yɛrɛ furakɛ Zizireyɛli. Akaziyasi tagar'a filɛ Zizireyɛli bari a tun mandiminin lo.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index