Search form

Mas 2nan int

Kunnafoni

Isirayɛlidenw ka jamana tilanna ka kɛ fila ye. Masacɛw ka kitabu filanan be taga ɲa k'o mara fila nunu ka koo le fɔ, o min ye Isirayɛli ni Zuda maraw koo ye. Kitabu filanan nin, ani fɔlɔ bɛɛ tun ka kan ka kɛ sɛbɛ kelen ye. Koo fɔta nunu tun tena se ka kun sɛbɛ kelen kɔnɔ minkɛ, o la, u y'u tilan.

Masacɛw ka kitabu filanan nin tilannin lo yɔrɔ fila.

Isirayɛlidenw ka mara fila nunu koo be sɔrɔ yɔrɔ fɔlɔ kɔnɔ (1—17). Isirayɛli mara, o min be kɔgɔdugu ɲafan fɛ, Asirikaw nana o mara mɔgɔw minɛ saan 722 sanni Yezu Krista ka wolo. O y'u ka masadugu Samari ci, k'a kɔnɔ mɔgɔw minɛ ka taga n'u ye Asiri jamana na.

Mara min be jamana worodugu ɲafan fɛ, ale ka koo be sɔrɔ a tilan filanan kɔnɔ (18—25), o mara nin sera ka to yen fɔɔ ka na se saan 586 sanni Yezu Krista ka wolo. O waati la, Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri nan'u datugu, k'u ka masadugu Zeruzalɛmu ci, k'a kɔnɔ mɔgɔw caaman minɛ ka taga n'u ye Babilɔni jamana na. Nga, o waatigwɛlɛn nin nɔgɔyatuma na, masa min tun minɛna ka taga, Babilɔnikaw ye sira di ale ma k'a bɔ kaso la.

Isirayɛli ni Zuda maraw cɛnna kuun min na, kitabu nin b'o yira an na. Ala ye kira caaman ci k'u lasɔmi. Nga, u n'u ka masaw ma sɔn ka mɛnni kɛ. Zeruzalɛmu dugu ciko kɛra koba ye Isirayɛli jama ka koo la kosɔbɛ. Kitabu nin b'a yira an na ko: «O koo nunu tun kɛra Zeruzalɛmu ni Zuda mara la, Masaba ka dimi kosɔn...» (24.20)

Kitabu nin tilancogo

Kira Eli be masacɛ Akazi jalaki 1.1-18

Elize be kɛ kira ye 2.1—8.15

Isirayɛli ni Zuda maraw ka masayako 8.16—16.20

Samari dugu minɛko 17.1-41

Ezekiyasi ka masaya, ani Asirikaw ka koo 18.1—20.21

Manase ni Amɔn ka juguya 21.1-26

Masacɛ Zoziyasi be sariyasɛbɛ kalan 22.1—23.30

Zuda mara masaw laban 23.31—24.20

Zeruzalɛmu ciko ni jama minɛko 25.1-30

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index