Search form

MAKABEW FILANAN 1

Bataki fɔlɔ min cira zuwifuw ma Ezipiti

1Aw zuwifu minw be Ezipiti jamana na, aw baden zuwifuw b'aw fo. An minw be Zeruzalɛmu, ni Zude mara la, anw ko Ala ka hɛrɛ kɛ aw ye, k'aw ta ɲa kosɔbɛ. 2Ala ka hɛrɛ kɛ aw ye kosɔbɛ, k'a hakili to a ka bɛɛn la, a ye min kɛ ni Ibrayima ye, ni Isiyaka ani Yakuba ye. Minw kɛr'a ka baarakɛla tilenninw ye. 3A ka dusuɲuman di aw bɛɛ ma, aw ka se k'a bato, k'a sago kɛ ka ɲa ni dusudiya ye. 4A k'a ka sariya n'a ka fɔtaw don aw dusu la, hɛrɛ ka sɔrɔ aw fɛ yen. 5A ka sɔn k'aw ka daliliw mɛn, ka yafa aw ma, a kan'aw fili gwɛlɛya tuma na. 6An b'o le dalila sisan yɛrɛ yan yɔrɔ la aw ye. 7Demetiriyusi filanan ka masaya tile la, girɛkiw ka masaya saan 169nan na, anw, yan zuwifuw ye bataki dɔ ci aw ma. A fɔra o kɔnɔ ko: «Anw be sɛgɛn ni tɔɔrɔba la saan damani nunu kɔnɔ, kabini Zasɔn n'a kɔfɛmɔgɔw ye Ala ka jamana janfa. 8U wilila fɔɔ ka tasuma don Alabatosoba dondaba la, ka mɔgɔ jalakibaliw faga. Ayiwa, anw ye Matigi dali, a y'a jaabi fana. An ye saraka bɔ, ka suman ta fana bɔ, ka fitinɛw mana Alabatosoba kɔnɔ, ka buru bila Ala ɲakɔrɔ.» 9Sisan, an be bataki cira aw ma waasa aw ka Gwatakɔrɔsigi ɲanagwɛa*Kisilewu kalo kɔnɔ. 10Nin sɛbɛnna saan 188nan na.

Bataki filanan min cira zuwifuw ma

An minw be Zeruzalɛmu, ni Zude mara la, ni cɛkɔrɔbaw ka jɛnkulu, ani Zuda be Arisitobuli fo. Ale min ye masacɛ Potoleme ladibaga ye, n'a buruju bɔra sarakalasebagaw la, tulu bɔnna minw kuun na ka kɛ Ala ta ye. Aw zuwifu minw be Ezipiti, an b'aw fo. Ala ka kɛnɛya ni nisɔndiya di aw ma. 11Ala y'an bɔsi halakili juguman dɔw la. An be barika l'a ye haali, bari a lɔra n'an ka koo ye masacɛ Antiyokusi Epifani ɲakɔrɔ. 12Mɔgɔ minw nana a ka dugu kama ni kɛlɛkɛminanw ye, a y'olu gwɛn. 13U ka ɲamɔgɔ Antiyokusi tagara n'a ka kɛlɛdenŋanaw ye Pɛrɛsi jamana na. Nga u y'u halaki Naneya sɔnso kɔnɔ. O kɛra Naneya murutigiw ka duu sirinin sababu la. 14Antiyokusi n'a teriw tun tagara yen ko ale bena jomuso nin furu. A ka miiri la ko ale bena nafoloba sɔrɔ o furu nin na. 15Naneya murutigiw ye nafoloba nin yira a la. A donna jobon nin kɔnɔ n'a nɔfɛmɔgɔ dɔw ye. A donna dɔrɔn, u ye jobon nin donda tugu, 16ka sanfɛda dogonin yɛlɛ ka masacɛ bon ni kabakuruw ye. U y'a sogo tigɛtigɛ k'a kuun tigɛ k'a fili kɛnɛmamɔgɔw ye. 17Barika ka la an ka Ala ye koo bɛɛ la. Ale min y'a nɛnibagaw di saya ma.

18An bena Alabatosoba saniya ɲanagwɛ kɛ minkɛ *Kisilewu kalo tile mugan ni duuru, an y'a ye ko a ka ɲi k'o kibaruya fɔ aw ye, aw fana ka se k'a kɛ Gwatakɔrɔsigi ɲanagwɛ kɛcogo la. Neemi ka tile la, tasuma min tun yera, aw k'aw hakili jigi o la, tuma min na a tun ye Alabatosoba ni sarakabɔyɔrɔ lɔ ka ban ani ka saraka bɔ. 19An faaw minɛwaati la ka taga Pɛrɛsi jamana na, o waati sarakalasebagasɔbɛ dɔw ye tasuma bɔ sarakabɔyɔrɔ kan, ka ta'a dogo kɔlɔnkolon janin dɔ kɔnɔ. U jantor'a la, mɔgɔ si tun t'a yɔrɔ lɔn. 20Saan caaman tɛmɛna. A diyara Ala ye tuma min na, Pɛrɛsi masacɛ ye Neemi ci ka na Zeruzalɛmu. Ale ye sira di tasuma nin dogobaga sarakalasebagaw kɔmɔgɔw ma k'u ka tasuma nin yɔrɔ ɲini. U nan'a fɔ k'olu ma tasuma sɔrɔ yen, nga ko fɛɛn jilaman dɔ le be yen min ka gwili. A k'u k'a dɔ bɔ ka na. 21U ye saraka bɛɛ labɛn ka ban tuma min na, Neemi y'a fɔ ko sarakalasebagaw ka fɛɛn jilaman nin yɛrɛkɛ sarakafɛn kan lɔgɔ sanfɛ. 22U y'o kɛ. Sankabaw ye tile datugu. Waati dɔɔni o kɔ, sankabaw bɔra yen, tile tora ka manamana haali. Tasumaba manana sarakabɔyɔrɔ kan, u bɛɛ kabakoyara. 23Sarakafɛn tun be jɛnina tuma min na, sarakalasebagaw tun be Ala dalila. Mɔgɔ minw bɛɛ tun be yen, olu fana farala sarakalasebagaw kan. Zonatan ye dɔnkili daminɛ, Neemi ni tɔw tora k'a laminɛ. 24O Aladali nin na, u tun b'a fɔra ko:

«Matigi, Matigi Ala, fɛɛn bɛɛ danbaga. I ye siranyafɛn ye, fangatigi, i tilennin lo, i be makari. I kelenpe le ye masa ye, i kelenpe le ka ɲi, 25I ka koo ka di, i kelenpe le tilennin lo, i ye setigi ye, i be yen tuma bɛɛ. E le be Isirayɛlidenw kisi kojugu bɛɛ ma. E le y'an faaw woloma, k'u saniya. 26Sɔn saraka nin na, anw be min bɔra i ye Isirayɛlidenw bɛɛ tɔgɔ la, minw y'i ka jama ye. E niyɔrɔ lo, a mara k'a saniya. 27An ka mɔgɔ minw jɛnsɛnnin lo, olu lajɛn. Minw be jɔnya la siya wɛrɛw cɛma, olu hɔrɔnya. U be minw dɔgɔyara ani u be minw jatira fɛnjuguw ye, i ka olu filɛ ni ɲaɲuman ye waasa siya wɛrɛw k'a lɔn ko i ye anw ka Ala ye. 28Minw b'u yɛrɛ boɲa k'an tɔɔrɔ k'an dɔgɔya, i ka olu ɲaa gwan. 29Sigiyɔrɔ d'i ka jama ma, i yɛrɛ ka jamana na, i ko Musa y'a fɔ cogo min na.»

30O kɔ, sarakalasebagaw ye dɔnkiliw la ka Ala tanu. 31Sarakafɛnw jɛnina ka ban tuma min na, Neemi k'u ka fɛɛn jilaman nin tɔɔ bɔn kabakurubaba dɔw kan. 32U y'o kɛ, tasuma manana, nga tasuma min tun be manana a gɛrɛfɛ sarakabɔyɔrɔ kan, o yeelen barika boɲana ka tɛmɛ fɔɔ ka tasuma dɔ nin ɲaa faga. 33Koo nin kibaru jɛnsɛnna fɔɔ ka taga se Pɛrɛsi masacɛ ma ko sarakalasebagaw tun ye tasuma nin dogo yɔrɔ min na sanni u ka minɛ ka taga jamana wɛrɛ la, ko fɛɛn jilaman dɔ bɔra o yɔrɔ la, Neemi n'a tɔɲɔgɔnw y'o kɛ ka sarakafɛnw saniya. 34Masacɛ y'o koo sɛgɛsɛgɛ ka ban tuma min na, a ye yɔrɔ nin koori k'a kɛ yɔrɔ saniyanin ye. 35A tun be tɔnɔba sɔrɔla a la, ka to k'a diyanamɔgɔw sɔn n'o ye.

36Neemi n'a ka mɔgɔw tun b'o jii nin wele ko «nɛfutari», o kɔrɔ ko saniyali. N'o tɛ, mɔgɔ tɔw tun b'a wele ko «nafuti.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index