Search form

MAKABEW FILANAN 12

Zuda be zuwifuw dɔw mɔnɛ bɔ

1U bɛnna ka ban tuma min na, Liziyasi segira ka taga masacɛ fɛ. Zuwifuw y'u ka forobaaraw daminɛ tugu. 2Nga o mara kɛlɛkuntigiw cɛma, Timote ni Zeneyusi dencɛ Apoloniyusi, ani Iyeronimu ni Demofɔni, ani Sipɔrɔ kɛlɛdenw kuntigi Nikanɔri, olu ma zuwifuw to ɲasuma na.

3Zopekaw nana kojugu kelen dɔ le kɛ. Zuwifu minw tun siginin b'u fɛ, u y'olu wele, olu n'u ka musow ani u ka denmisɛnw, ka don kurunw kɔnɔ u tun ye minw labɛn. U tun y'a yira ko juguya si te u kɔnɔ olu faan fɛ. 4Dugu mɔgɔw tun bɛnna o la. Zuwifuw ma siga foyi la, u sɔnna u ka fɔta la janko k'a yira k'u be hɛrɛ fɛ. Nga u sera jii cɛma tuma min na, u y'u fili jii kɔnɔ, u sara. Mɔgɔ kɛmɛ fila ɲɔgɔn.

5U ye nijuguya min kɛ a ka siya la, Zuda y'o mɛn dɔrɔn, a y'a ka mɔgɔw lajɛn. 6Ala min be kiti tigɛ ni tilenninya ye, u y'ale dali ka ban tuma min na, u wilila ka taga u balimaw fagabagaw kama. U ye kurun lɔyɔrɔ jɛni sufɛ ka kurunw jɛni. Mɔgɔw minw tun nana dogo o yɔrɔ la, u y'olu faga. 7O kɔ, a bɔra yen bari dugu tun datugunin lo. Nga a tun b'a fɛ ka kɔsegi yen janko ka Zopekaw bɛɛ halaki. 8U y'a fɔ a ye ko Zamuniyakaw tun b'a fɛ k'o ɲɔgɔn kɛ o yɔrɔ zuwifuw la. 9A ye Zamuniyakaw fana kɛlɛ sufɛ, k'u ka kurun lɔyɔrɔ ni kurunw jɛni. Yeelen min bɔra tasuma nin na, o yera fɔɔ Zeruzalɛmu, min ni Zope cɛ be kilomɛtɛrɛ bi naani ni duuru ɲɔgɔn bɔ.

Kɛlɛ min kɛra Galaadi mara la

(Mak fɔlɔ 5.9-54)

10O kɔ, Zuda n'a ka kɛlɛdenw bɔra yen. U tun be tagara Timote kɛlɛyɔrɔ. U ye kilomɛtɛrɛ fila ɲɔgɔn kɛ dɔrɔn, arabuw benna u kan. Sennatigiw tun ye mɔgɔ waa duuru (5 000) ye, sotigi mɔgɔ kɛmɛ duuru ɲɔgɔn. 11Kɛlɛ juguyara kosɔbɛ, Zuda ka kɛlɛdenw ye see sɔrɔ Ala ka dɛmɛ barika la. U sera o arabu nunu kɔrɔ, olu ye Zuda dali ko a ka bɛn n'u ye. U y'u daa di ko u bena begɛnw d'a ma, ani k'a dɛmɛ cogo bɛɛ la. 12Zuda y'a ye ko u bena se k'a dɛmɛ koo caaman na minkɛ, o la, a sɔnna ka bɛn n'u ye. U y'u bolo don ɲɔgɔn bolo ka ban tuma min na, arabu nunu segira ka taga u ka sigiyɔrɔ la.

13Zuda ye dugu barikaman dɔ kɛlɛ fana, o dugu nin tun lamininin be ni kogo ye, siya ɲagaminin dɔw le tun b'a kɔnɔ, a tɔgɔ tun ko Kasipɛn. 14Dugu mɔgɔw lanin tun be u ka dugu laminikogo barika la, u bolo lanin tun b'u ka dumunifɛnw maranin kan. O kosɔn, u y'a daminɛ ka Zuda n'a ka kɛlɛdenw nɛni ka kumajugujuguw fɔ k'a daan tɛmɛ. U ye Ala nɛni fana ni kuma dɔ ye mɔgɔ man kan ka minw fɔ. 15Nga Zuda n'a ka kɛlɛdenw ye diɲɛ Matigi daali, ale min tun ye Zeriko dugu laminikogo ben Zozuwe ka tile la, kogocifɛn ni kɛlɛkɛfɛn wɛrɛ niin ma don min na. U sɔrɔla ka girin kogo nin kan ni fariya ye. 16A kɛra Ala sago ye minkɛ, u ye dugu minɛ, ka fagali kɛ, min te se ka lakali, fɔɔ o yɔrɔ gɛrɛfɛba min kɔnɔ boɲa ye mɛtɛrɛ kɛmɛ naani ye, a tun kɛnin be i n'a fɔ o fanin be joli la min tun bɔnna yen.

Kɛlɛ min kɛra Kariniyɔn

(Mak fɔlɔ 5.37-44)

17Zuda n'a ka mɔgɔw tagara ɲa ka kilomɛtɛrɛ kɛmɛ ni bi naani kɛ, u sera Karakisi, zuwifu dɔw fɛ mɔgɔw be minw wele ko Tobikaw. 18U ma Timote ye o yɔrɔw la tugu, bari a tun bɔra yen nga a tun ma se ka foyi kɛ yen. A ye kɛlɛbolo barikaman dɔ le to yɔrɔ dɔ la. 19Makabe ka kɛlɛkuntigi Dozite ni Sosipatɛri tagara yen. Timote tun ye mɔgɔ minw to a kɔfɛ, u ye olu mɔgɔ waa tan (10 000) ni kɔ faga dugu yɔrɔ barikaman nin kɔnɔ. 20Makabe y'a ka kɛlɛdenw tilan kɛlɛbolo damani ye, ka ɲamɔgɔw bila u kunna. O kɔ, u tagara Timote kama. Kɛlɛden sennatigi mɔgɔ waa kɛmɛ ni mugan (120 000) ni sotigi mɔgɔ waa fila ni kɛmɛ duuru (2 500) le tun be Timote fɛ. 21A y'a mɛn ko Zuda be gwɛrɛla tuma min na, a ye musow ni denmisɛnw ani minanw bila ka taga dugu dɔ la min tɔgɔ ko Kariniyɔn, bari o yɔrɔ nin kɛlɛ bena gwɛlɛya. O yɔrɔ taga tun ka gwɛlɛ, sabu tɛmɛyɔrɔ ɲanaman te yen. 22Zuda ka kɛlɛbolo kɔnna ka bɔ, juguw jaa tigɛra. U siranna haali bari, Ala min be fɛɛn bɛɛ ye, a lɔnna k'o sera yen. U ye boli ta faan bɛɛ la, fɔɔ olu yɛrɛ tora ka ɲɔgɔn mandimi ka ɲɔgɔn sɔgɔ n'u ka murujanjanw ye. 23Zuda tugura u kɔ ni barika ye k'o kojugukɛla nunu faga ni murujan ye. A ye mɔgɔ waa bi saga (30 000) faga. 24Timote yɛrɛ donna Dozite ni Sosipatɛri ka kɛlɛdenw bolo. A y'u dali ni cekuya ye kosɔbɛ ko u k'ale to a be taga hɛrɛ la, ko bari u balima caaman yɛrɛ b'a bolo, u bena se k'o minw faga. 25A ye kuma caaman fɔ k'u hakili sigi tuma min na, ko a bena u ka mɔgɔ nunu labila hɛrɛ la, a ka ŋaniya tanin kosɔn, u y'a to janko k'u balimaw kisi.

26Zuda tagara Kariniyɔn dugu minɛ, ni Atarigatisi sɔnso, ka mɔgɔ waa mugan ni duuru (25 000) faga o yɔrɔw la.

Zuda be don Zeruzalɛmu

(Mak fɔlɔ 5.45-54)

27A sera u juguw kɔrɔ k'u halaki kosɔbɛ tuma min na, a tagara n'a ka kɛlɛdenw ye Efurɔn fana kama. Dugu barikaman tun lo, Liziyasi tun siginin be yen le. Kanbelen kɔgɔkɔgɔnin dɔw tun lɔnin be dugu laminikogo kɔrɔ kɛlɛ kama ni barika ye. Kɛlɛkɛwotoro caaman ni fɛɛn bonta caaman maranin tun be yen dugu kɔnɔ. 28Nga zuwifuw ye Setigi dali, min be juguw ka fanga cɛn a ka sebagaya barika la. O la, u sera ka dugu minɛ, minw tun be dugu kɔnɔ, u ye olu mɔgɔ waa mugan ni duuru (25 000) ɲɔgɔn faga.

29U bɔra yen ka taga Sitopolisi kama, min ni Zeruzalɛmu cɛ be kilomɛtɛrɛ kɛmɛ ni tan bɔ. 30Nga o yɔrɔ zuwifuw y'a fɔ Zuda ye ko Sitopolisikaw tun ye olu kunbɛn ka ɲa ka olu minɛ kosɔbɛ gwɛlɛya waati la. 31Zuda n'a ka kɛlɛdenw y'u fo k'u ladi ko u ka banba k'u ka ɲumanya yira u ka siya la sini tugu. U sera Zeruzalɛmu tuma min na, o y'a sɔrɔ *Pantekɔti ɲanagwɛ tun surunyana ka ban.

Gɔriziya kɛlɛ

32Pantekɔti ɲanagwɛ tɛmɛnin kɔ, u tagara Idume mara kɛlɛkuntigi Gɔriziya kama. 33Gɔriziya bɔra ni kɛlɛden sennatigi mɔgɔ waa saba (3 000) ye, ni sotigi mɔgɔ kɛmɛ naani. 34U ye kɛlɛ nin daminɛ, zuwifu damani tora o la. 35Dozite tɔgɔla dɔ tun be Tobikaw ka kɛlɛbolo cɛma, sotigiŋana tun lo. A tun sera ka Gɔriziya ka fani minɛ ka to k'a sama ni fanga ye. A tun b'a fɛ k'o mɔgɔjugu nin ɲanaman le minɛ. Nga Tarazeyasi mara sotigi dɔ girinna ka la Dozite kan k'a gaman tigɛ, Gɔriziya y'a yɛrɛ bɔsi ka boli ka taga Mariza. 36Ɛsidiriyasi ka kɛlɛdenw, kɔni tun be kɛlɛ kɛ kabini waatijan, u barika dɛsɛra. Zuda ye Matigi dali ko a k'a yɛrɛ yira u dɛmɛbaga n'u kuntigi ye kɛlɛ la, 37A ye kɛlɛ kulekan bɔ ka dɔnkiliw la ka Ala tanu a faaw ka kaan na, ka Gɔriziya ka mɔgɔw bila boli la.

Saraka min bɔra banbagatɔw kosɔn

38Zuda y'a ka kɛlɛdenw lajɛn ka taga n'u ye fɔɔ Odolamu dugu la. Nga lɔgɔkun min tugura o la, o tile wolonwulanan loon, u y'u yɛrɛ saniya ka kɛɲɛ n'u ka landa ye ka lafiɲɛlon bato o yɔrɔ la. 39Dugu gwɛra waati min na, a kɛra u ma wajibi ye, u nana Zuda sɔrɔ janko, mɔgɔ minw tun sara kɛlɛ la, ka olu suuw ta ka taga u don u ka mɔgɔw gɛrɛfɛ u faaw ka kaburu kɔnɔ. 40Jaa! Fɛɛn minw tun kalifara Zamuniya joow ma, a fɔra o kosɔn Sariya kɔnɔ ko a daganin tɛ zuwifuw fɛ, o fɛɛnw dɔ sɔrɔla mɔgɔ sanin nunu kelen kelen bɛɛ ka fani kɔrɔ. Bɛɛ y'a lɔn ka gwɛ k'o le tun kɛra kɛlɛden nunu ka saya sababu ye. 41O la, bɛɛ y'a daminɛ ka Matigi fo. Min be kiti tigɛ ni tilenninya ye, ni kodogoninw yirabaga. 42U ye Ala dali k'a ɲini a fɛ ko kojugu min kɛra, a k'o yafa pepewu. Zuda, cɛɛ jagwɛlɛn nin ye kɛlɛdenw ladi ko u k'u yɛrɛ minɛ hakɛ bɛɛ ma. Ko mɔgɔ minw ye kojugu kɛ, olu sara a ma mɛn, k'u ɲaa y'o ye. 43A ye wari minɛ a ka kɛlɛdenw kelen kelen bɛɛ fɛ, o sera warigwɛ deen waa fila (2 000). A y'o ci Zeruzalɛmu janko u ka hakɛ yafa saraka bɔ. U ye koɲuman kɛ kosɔbɛ min ka kan ni tanuli ye, ani k'a yira k'u lanin b'a la ko suuw bena kunun. 44N'a tun kɛra ko u jigi tun t'a la ko kɛlɛden saninw bena kunun tiɲɛ na, ka dalili kɛ mɔgɔ saninw ye, o tun bena kɛ gwansan ye, ni nalomanya ye. 45Zuda tun lanin b'a la kosɔbɛ ko mɔgɔ minw sara Alaɲasiranya na, sara ɲanaman ɲanaman maranin be olu ye. O ye miiriyaɲuman ye, min ka kan ni Alamɔgɔ ye. O le kosɔn, a y'a kɛ u ye kojugu yafa saraka nin bɔ mɔgɔ saninw kosɔn janko u ka hakɛ ka yafa.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index