Search form

MAKABEW FILANAN 13

Antiyokusi be Menelasi faga

1Girɛkiw ka masaya saan 149nan na, Zuda n'a ka kɛlɛdenw y'a mɛn ko Antiyokusi Epatɔri be nana Zude mara kama ni kɛlɛden caaman ye. 2A mɔna Liziyasi min kɔrɔ, ale tun be n'a ye, min tun be jamana koɲaw kunna. Girɛki kɛlɛdenw tun b'a fɛ fana: sennatigi waa kɛmɛ ni tan (110 000), ni sotigi mɔgɔ waa duuru ni kɛmɛ saba (5 300), ani sama mugan ni fila, ni wotoro kɛmɛ saba, wɔrɔsɔ b'u la. 3Menelasi farala u kan, a y'a daminɛ ka kuma diman kɛ ka Antiyokusi nigɛ. A cekuyara kosɔbɛ. A ma o kɛ a faso ka kisili kama dɛ, nga a tun be miiri ko ale bena se ka kɔsegi ka kɛ sarakalasebagaw kuntigi ye tugu. 4Nga masaw ka Masa y'a kɛ Antiyokusi dimina kojugukɛla nin kɔrɔ. Liziyasi y'a yira masacɛ la tuma min na ko balawu bɛɛ bɔra Menelasi nin le la, masacɛ y'a fɔ ko u k'a minɛ ka taga n'a ye Bere k'a faga yen ka kɛɲɛ ni o yɔrɔ mɔgɔw ka landa ye.

5Sangaso tun be o yɔrɔ la, min jaɲa tun ye mɛtɛrɛ mugan ni duuru ye, a tun fanin be bugurigwɛ la. Fɛɛn dɔ tun be sangaso nin na, min be munumunu, a yɔrɔ bɛɛ jɛngɛnnin tun be ka taga bugurigwɛ faan fɛ. 6Mɔgɔ min tun mana ben josow dɔ kan, walima ka kojuguba dɔ wɛrɛ kɛ, u tun be yɛlɛ n'o tigi ye o yɔrɔ la k'a fili ka jigi a be halaki. 7O tun kɛra Menelasi janfamɔgɔ n'a te sariya bato fagacogo ye. A sara, u m'a suu don yɛrɛ. 8O tun bɛnnin lo kosɔbɛ bari a tun ye sarakabɔyɔrɔ tana cɛn siɲɛ caaman, min tasuma n'a bugurigwɛ tun saniyanin lo. A sara bugurigwɛ le kɔnɔ.

Kɛlɛ min kɛra Modin gɛrɛfɛ

9O tuma na, miiriyajugu donna masacɛ la, a ko ale faa ye tɔɔrɔjugu minw la zuwifuw kan, ko ale ta bena juguya ka tɛmɛ o kan haali! A tora ka gwɛrɛ. 10Zuda y'o mɛn tuma min na, a y'a fɔ jama ye ko u ka Matigi dali suu ni tile janko, u tun b'a fɛ ka mɔgɔ minw bali u ka sariya batoko la, n'u faso ani Alabatosoba ka koo la, a ka na olu dɛmɛ siɲɛ kelen nin na tugu. 11Ko a kan'a to jama nin ka don siya nunu bolo minw tɛ malo bari, jama nin ye lafiya sɔrɔ a ma mɛn. 12U bɛɛ lara ka biri tile saba kɔnɔ, u ma waati si bila. U ye suun don ka makaritigi Matigi dali ni ɲaji ye. O kɔ, Zuda y'u ladi k'a fɔ u ye ko u ka to ale gɛrɛfɛ. 13Nga a nana ɲɔgɔnye kɛ ni cɛkɔrɔbaw ye danna. O kɔ, a y'a latigɛ ka taama daminɛ yanni masacɛ ka kɛlɛdenw ka don Zude mara kɔnɔ ka Zeruzalɛmu minɛ. A y'a ka ŋaniya bɛɛ ta Matigi le sababu la. 14A kɛra ten, a ye kɛlɛ nin koo to diɲɛ Danbaga bolo. A y'a ka mɔgɔw jaa gwɛlɛya ko u ka kɛlɛ nin kɛ cɛya la sariyaw kosɔn, ni Alabatosoba kosɔn, ni Zeruzalɛmu ani u faso, n'u ka landaw kosɔn. A y'a ka kɛlɛdenw sigi Modin lamini na. 15A ye kumaba fɔ a ka kɛlɛdenw ye ko «Ala bena see sɔrɔ!». O kɔ, a ye masacɛ ka ciin kɛlɛ daminɛ sufɛ ni kanbelen jagwɛlɛnw ye. U ye mɔgɔ waa fila (2 000) ɲɔgɔn halaki u juguw ka sigiyɔrɔ la. Zuda ka mɔgɔw ye u ka samaw bɛɛ la belebeleba sɔgɔ, n'a bolibaga. 16A laban, u juguw sigiyɔrɔ nin ɲagamina, siranya y'u bɛɛ minɛ. Zuda nunu sera u kɔrɔ kosɔbɛ ka sɔrɔ ka bɔ yen 17dugugwɛdafɛ. U sera ka baara nin kɛ Matigi barika la, min tun b'u tangana ani k'u dɛmɛ.

Antiyokusi be bɛn ni zuwifuw ye

(Mak fɔlɔ 6.48-63)

18Masacɛ ye zuwifuw ka jagwɛlɛya lɔn. O la, a ye cogo ɲini waasa k'u ka yɔrɔw minɛ cekuya la. 19A gwɛrɛla Bɛtisuri la, min tun ye zuwifuw ka dugu yɔrɔ barikaman ye, nga u y'a gwɛn, a kɔsegira ka na, u ser'a kɔrɔ. 20A tun ye minw datugu, Zuda ye olu makoyafɛn ci u ma. 21Nga zuwifuw ka kɛlɛdenw cɛma, Orodokusi tɔgɔla dɔ tun ye u ka gundow fɔ u juguw ye. U y'a yɔrɔ ɲini k'a minɛ k'a faga. 22O kɔ, masacɛ ye bɛɛn ɲini ni Bɛtisurikaw ye tugu. U y'u bolo don ɲɔgɔn bolo, ka sɔrɔ ka bɔ o yɔrɔ la. 23O kɔ, a ye Zuda n'a ka kɛlɛdenw kɛlɛ, nga u ser'a kɔrɔ. Masacɛ tun ye Filipu to jamana koɲaw kunna. A y'a mɛn k'o murutira, o y'a hakili ɲagami. A y'a daminɛ ka bɛɛn ɲini ni zuwifuw ye. A kalila ko a bena kobɛnninw bɛɛ bato ani ka bɛn n'u ye. A ye saraka bɔ, ka Alabatosoba boɲa, ani ka wari caaman di Alabatosoba kosɔn. 24A ye Makabe kunbɛn ka ɲa. O kɔ, mara min be daminɛ Potolemayisi fɔɔ ka ta'a bila Zerari mara la, a ye Ezemonidi kɛ o mara kɛlɛkuntigi ye. 25A tagara Potolemayisi, nga o dugu mɔgɔw nisɔn ma diya bɛɛn nin la, o la, u dimina. U tun b'a fɛ ka ban. 26O la, Liziyasi yɛlɛla kuma kɛyɔrɔ la, k'a seko kɛ ka bɛɛn nin koo kuun kɔrɔta. A ka kuma sera u kɔrɔ, u hakili sigira. A y'u dɛmɛ ka miiriyaɲuman sɔrɔ ka sɔrɔ ka bɔ yen ka taga Antiyɔsi.

Masacɛ nako kɛlɛ kama n'a boliko kɛra ten le.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index