Search form

MAKABEW FILANAN 2

1A sɛbɛnnin be kitabu kɔrɔman dɔw kɔnɔ ko kira Zeremi tun ye mɔgɔw ladi minw tun be tagara jamana na fanga la, k'u ka tasuma ta sarakabɔyɔrɔ kan k'a bila yɔrɔ dɔ la u lanin be min na i ko a fɔra ka tɛmɛ cogo min na. 2Kira tun ye sariya di o taabaga nunu ma ka ban, ka sɔrɔ ka kangari la u ye ko u kana ɲinɛ Matigi ka fɔta kɔ, ko n'u ye joo sanulamanw ni warigwɛlamanw n'u ka masirifɛnw ye tuma min na, k'u kana u hakili ɲagami. 3A y'o bɔɲɔgɔnko ladili wɛrɛw di ko u kan'a to sariya koo be bɔ u dusu la. 4A fɔra o kitabu nin kɔnɔ fana ko Ala kumakan sera kira ma, a tagara ni Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu ni Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ye kulu kan. Musa tun yɛlɛla min kan ka jamana filɛ, Ala tun y'a daa di a ka jama ma min kosɔn. 5Ko Zeremi sera o yɔrɔ la, ka farawo dɔ ye, a ye fanibugu ni kɛsu nin bila yen, ni wusulan jɛniyɔrɔ. O kɔ, a y'a donda tugu. 6A bilasirabaga dɔw tun kɔsegira k'u bena taga taamasiɲɛ dɔw kɛ yen, nga u ma se ka yɔrɔ nin ye. 7Zeremi y'o mɛn tuma min na, a y'o tigiw jalaki k'a fɔ u ye ko: «O yɔrɔ nin tena ye fɔɔ Ala ka tila a ka jama lajɛn la, k'a yira u la ko ale makarila u la. 8O tuma na, Matigi bena minan nunu yɔrɔ yira kura ye. A ka nɔɔrɔ bena bɔ kɛnɛ kan ni sankaba ye, i n'a fɔ Musa ka tile ta kɛra cogo min na, ani Solomani ta. Ale tun ye Ala dali tuma min na, ka Alabatosoba kalifa a ma ni boɲaba ye.» 9A fɔra fana ko Solomani ka hakilitigiya la, a ye Alabatosoba kalifa saraka bɔ k'a yira cogo min na ko a lɔra ka ban. 10Musa tun ye Matigi dali, tasuma bɔra sankolo la ka na sarakafɛnw jɛni. O cogo kelen na fana, Salomɔn ye dalili kɛ, tasuma jigira ka na saraka jɛnitaw jɛni. 11Musa tun y'a fɔ ko hakɛ yafa saraka tun ma dumu minkɛ, k'o la, tasuma y'o jɛni. 12O cogo kelen na, Salomɔn fana ye ɲanagwɛ kɛ tile seegi.

Sɛbɛ minw tun jɛnsɛnna

13Sɛbɛ minw koo fɔra ka tɛmɛ, ani Neemi ye min sɛbɛn, a fɔra u kɔnɔ fana ko Neemi ye sɛbɛbilayɔrɔ labɛn, ka masaw ni kiraw ka sɛbɛ mara yen, ni Dawuda ye minw sɛbɛn, ni masaw ka batakiw minw be sarakaw koo fɔ. 14O cogo kelen na, Zuda tun ye sɛbɛn jɛnsɛnninw bɛɛ lajɛn. Minw tun jɛnsɛnna an kɛlɛ tuma na. U b'an bolo. 15N'aw mako b'u la, aw ka mɔgɔ dɔw ci ka na u minɛ.

Alabatosoba saniyako ɲanagwɛ

16An be bataki nin cira aw ma tuma min na, an labɛnnin lo ka Alabatosoba saniyako ɲanagwɛ kɛ. A ka ɲi aw k'o ɲanagwɛ kɛ o loonw na. 17Ala min y'a ka jama bɛɛ kisi, ka jamana ni masaya di u bɛɛ ma, ni sarakalasebaara, ni Alabatosoba kɔnɔ baara. 18I ko a tun y'a fɔ cogo min na a ka sariya kɔnɔ. An lanin b'a la ko yanni dɔɔni, ko Ala nin le bena makari an na. An dɔ be sɔrɔ jamana o jamana na dugukolo kan, a bena an sama ka bɔ yen k'an lajɛn yan, a ka jamana nin na. Bari, a y'an bɔsi sigɛnbaw la, k'a batoso saniya.

Sɛbɛ nin labɛnbaga kumakan

19Min ye Zuda Makabe n'a badenw ka koo ye, ani Alabatosoba saniyako, ni sarakabɔyɔrɔ kalifako, 20ani u ye kɛlɛ minw kɛ ni Antiyokusi Epifani n'a dencɛ Epatɔri ye, 21ani u ye fɛɛn minw ye sankolo kɔnɔ, minw yekun ye ka mɔgɔŋanaw dɛmɛ minw tun be kɛlɛ kɛra ni jagwɛlɛya ye zuwifuw ka Alasira kosɔn. A kɛra ten, o n'u ka dɔgɔya bɛɛ, u sera ka jamana bɛɛ minɛ tugu, ka benkannikɛla jamaba gwɛn. 22U ye Alabatosoba nin minɛ, min tɔgɔ bɔra diɲɛ yɔrɔ bɛɛ, ani ka duguba nin bɔsi. Juguw tun b'a fɛ ka sariya nagasi, nga u y'o bila seen kan tugu. O bɛɛ kɛra Matigi sababu la, min makarila u la k'a ka ɲumanya yira u la. 23Zasɔn ka bɔ Sirɛni, ale y'o bɛɛ fɔ ka gwɛ sɛbɛ duuru kɔnɔ. Ne b'a fɛ k'o kunbabaw le fara ɲɔgɔn kan nin kelen kɔnɔ. 24Ne y'a jati minɛ k'a ye k'o koow faamuko bena gwɛlɛya u kalanbagaw fɛ, bari, jati caaman, ni koo caaman b'u kɔnɔ. 25Minw b'a fɛ ka kalan nɔgɔman kɛ, ne hamina olu la, waasa sɛbɛ nin kalan ka diya u fɛ, minw b'a fɛ k'a kunbabaw mara, o ka nɔgɔya u ye, ka sɛbɛ nin kalanbagaw bɛɛ mako ɲa ten. 26Ne min y'o koo kunbabaw fara ɲɔgɔn kan, o ma kɛ baara nɔgɔman ye dɛ, wasiji caaman bɔra, sinyana caaman kɛra o la, 27i n'a fɔ ɲanagwɛ dumuni labɛnbaga min b'a fɛ ka mɔgɔ tɔw nisɔn diya. O cogo kelen na, mɔgɔ caaman ka makoɲa kosɔn, ne be sɔn baaragwɛlɛn nin na. 28Koo kelen kelen bɛɛ gwɛyako tora sɛbɛnnikɛbaga bolo, a daan ye, ne ka se ka koow kunbabaw fara ɲɔgɔn kan. 29Bonkura lɔko bɛɛ be bonlɔbaga fɛ cogo min na ani a kɔnɔ masiriko be a tigi bolo cogo min na, ne ka baara nin be ten fana. 30Koo nunu fɔbaga le ka kan k'a yɔrɔ bɛɛ sɛgɛsɛgɛ, k'a bɛɛ koo ɲininga, k'a janto a misɛnmanw bɛɛ la. 31Nga koo sɛbɛnbaga be janto a kunbaba n'a fɔcogoɲuman dama na, a kana jaɲa, a kan'a misɛnman bɛɛ sɛbɛn, o sira dir'a ma.

32Ayiwa, n bena baara nin daminɛ sisan. N tena kuma dɔ fara min fɔra ka tɛmɛ kan. Kuun t'a la ka kunnafonikuma caya k'a sɔrɔ koo minw ka kan ka fɔ, olu ma se ka fɔ a cogo la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index