Search form

MAKABEW FILANAN 3

Simɔn janfaci ka koo

1Ka Ala ka dugu nin mɔgɔw siginin to hɛrɛ la kosɔbɛ, mɔgɔw tun be sariyaw bato kosɔbɛ, sarakalasebagaw kuntigi Oniyasi ka Alaɲasiran kosɔn, bari kojugu koo tun ka go a ye haali. 2O la, hali yɔrɔ wɛrɛ masaw tun be boɲa la Alabatosoba kan ani ka fɛnbabaw di a kosɔn. 3Fɔɔ Azi masacɛ Selekusi tun be to k'a yɛrɛ ka sɔrɔ dɔ di ka lɔ ni sarakako musakaw bɛɛ ye. 4Nga Simɔn tɔgɔla dɔ, Biliga kɔmɔgɔ tun lo. Ale tun ye Alabatosoba nafolo kɔlɔsibaga ye, ale ni sarakalasebagaw kuntigi tun bilara ɲɔgɔn na dugu feerelikɛyɔrɔw kama. 5A tun te ɲa sɔrɔla Oniyasi fɛ minkɛ, a tagara Tarazeyasi deen Apoloniyusi fɛ. Ale tun ye Siriba ni Fenisi mara kɛlɛkuntigi ye o waati la. 6Simɔn y'a fɔ a ye ko Zeruzalɛmu Alabatosoba kɔnɔ nafolo ka ca haali, ko min lara sarakako musakaw kan, ko a yɛrɛ tɛ se ka jati. A y'a fɔ fana ko min lar'a kan, k'o be se ka minɛ ka di masacɛ ma.

7Masacɛ ni Apoloniyusi ka ɲɔgɔnye dɔ seen fɛ, a ye nafolo nin koo fɔ masacɛ ye, u tun ye min koo fɔ a ye. Ale ye Eliwodɔri le wele k'a ci, min tun y'a ka koow ɲamɔgɔ ye, ko a ka taga o nafolo kofɔnin nin minɛ. 8O yɔrɔnin bɛɛ, Eliwodɔri ye sira ta, k'a yɛrɛ kɛ Siriba ni Fenisi maraw filɛbaga ye. Nga a tun bɔra masacɛ sago le kama. 9A sera Zeruzalɛmu tuma min na, sarakalasebagaw kuntigi ni dugu mɔgɔw y'a kunbɛn ka ɲa. A y'a nakun fɔ. Kibaruya min tun dir'a ma Alabatosoba nafoloko la, a y'o fɔ. A ko: «Yala o kuma nunu ye tiɲɛ ye wa?» 10Sarakalasebagaw kuntigi ye nafolo nin cogoya fɔ a ye ko: «Dɔ ye firiyamusow ni falatɔw ka nafolo maranin ye, 11dɔ ye Tobi dencɛ Irikan ta ye, min ye mɔgɔbaba ye. Simɔn mɔgɔjugu ye min fɔ, galon lo. Warigwɛ nin ye tɔni tan ni kelen ye, sanu ye tɔni duuru ni tilan ye. 12O la, ka maga mɔgɔ nunu ka fɛɛnw na, o te se ka kɛ. U y'u jigi la o yɔrɔ saniyanin nin kan le, diɲɛ bɛɛ be boɲa lara Alabatosoba min kan, u te se ka tɔɲɔ.»

Zeruzalɛmukaw hakili ɲagamiko

13Eliwodɔri kɔni tun b'a la dɔrɔn ko nafolo nin ka kan ka ta ka ta'a fara masacɛ ta kan le, ka kɛɲɛ ni masacɛ ka kuma ye. 14A tun ye loon min sigi, o loon sera, a donna Alabatosoba kɔnɔ ko a be jatili daminɛ. Dugu mɔgɔw bɛɛ hakili ɲagamina kosɔbɛ. 15Sarakalasebagaw y'u ka baarakɛfaniw don, k'u kunbiri gwan k'u ɲaa biri duguma sarakabɔyɔrɔ ɲafɛ ka to ka Sankolotigi dali ko a ka nafolo nin sutara a tigiw ye, bari ale yɛrɛ le ye sariya sigi fɛɛn maraninw kosɔn. 16N'i ye sarakalasebagaw kuntigi ye, a be lɔn yɛrɛ ko a dusu tɔɔrɔnin lo. A filɛlikɛcogo n'a yɛrɛ cogo bɛɛ tun b'a yira ko a nii tɔɔrɔnin lo. 17Siranya, n'a yɛrɛyɛrɛcogo bɛɛ tun b'a dusu tɔɔrɔko yira a filɛbagaw la. 18Mɔgɔw tun be boli ka bɔ u ka soo ka taga dalili kɛ jɛnkulu jɛnkulu, janko Alabatosoba nin maloyako ka dabila. 19Musow ye bɔɔrɔw kɛ tafe ye k'o siri u siin kɔrɔ ka bɔ ka bɔlɔnw fa. Sunguru minw tun te kɛnɛma, olu dɔw tun be bolibolila ka taga dondaw la, dɔw tun be bolibolila kogow kan, dɔw tun be jɛngɛ ka filɛli kɛ ni fenɛtiriw ye. 20U bɛɛ bolo tun wilinin be sanfɛ ka dɛmɛ ɲini Ala fɛ. 21N'i ye mɔgɔw lalanin ye ka ɲagami duguma, ka sarakalasebagaw kuntigi firinfirintɔ ye dusukasi bolo, makariko daan tun lo.

22Ka mɔgɔw to Matigi, Setigi dalili la, ko a ka mɔgɔw ka nafolo maranin sutara u ye, 23Koo min tun latigɛra, Eliwodɔri tun b'a la k'o kɛ.

Matigi b'a ka yɔrɔ tanga

24Eliwodɔri n'a ka kɛlɛdenw tun sera nafolo marayɔrɔ donda la, o waati yɛrɛ la, Ala min ye setigi ye, n'a be fɛɛnw bɛɛ kunna sankolo la, ale ye fɛnba dɔ yira. Minw bɛɛ tun sɔnna ka don yen, Ala ka sebagaya sera olu bɛɛ ma, u barika banna, u jaa tigɛra. 25U ye fɛɛn min ye, o filɛ: U ye soo dɔ ye, a labɛnnin tun lo kosɔbɛ. Mɔgɔ min tun b'a kan, ale be siranya bila mɔgɔ la haali. Soo nin girinna k'a ɲafɛsenw kɔrɔta Eliwodɔri kama. Cɛɛ min tun b'a kan, ale ka kɛlɛkɛminanw tun ye sanu ye. 26O waati yɛrɛ la fana, Eliwodɔri ye kanbelen fila dɔ ye, fanga tun b'u la kosɔbɛ, u tun cɛɛ ka ɲi haali, dakamanafani tun b'u kaan na. U lɔr'a faan fila bɛɛ la ka to k'a bugɔ dɔrɔn, ni bugɔli farimanw ye. 27O yɔrɔnin kelen, Eliwodɔri benna ka kirin. U y'a ta k'a la fɛɛn dɔ kan. 28Ale min tun donna nafolo marayɔrɔ nin na, ni nɔfɛmɔgɔ caaman ye ni a ka kɛlɛdenw bɛɛ ye, u y'ale ta ka taga dɛsɛ kosɔn, a tun te se tugu, mɔgɔ nunu y'a lɔn tiɲɛ na ko Ala ye setigi ye.

29Ala ka setigiya kosɔn, cɛɛ nin lara tɛtɛtɛ, a te sera ka kuma, a jigi tun te dɛmɛ ni foyi kan tugu. 30Nga dugu mɔgɔw tora ka Matigi tanu, ale min ye koba kɛ ka boɲa la a ka yɔrɔ kan. Alabatosoba min tun kɛra siranyayɔrɔ ye, a ma mɛn, o yɔrɔ bɛɛ kɛra nisɔndiya ye kosɔbɛ, bari, Matigi Setigi ye koo kɛ.

Ala bolo be se Eliwodɔri ma

31Eliwodɔri bilasirabaga dɔw teliyara k'a fɔ Oniyasi ye ko a ka Fɛɛn bɛɛ kuntigi dali a ka cɛɛ nin kisi, min lanin ye a tora dɔɔni dɔrɔn a be sa. 32Janko masacɛ kan'a fɔ ko zuwifuw ye duu siri Eliwodɔri la, sarakalasebagaw kuntigi ye saraka bɔ waasa cɛɛ nii ka segi a ma. 33A tun be kojugu yafa saraka nin bɔra tuma min na, Eliwodɔri ye kanbelen nunu ye tugu, fani min tun b'u kaan na ka kɔrɔ, o le tun b'u la. U lɔnin tun b'a gɛrɛfɛ. U y'a fɔ a ye ko: «Sarakalasebagaw kuntigi Oniyasi fo kosɔbɛ, daan tɛ foli min na. Bari, ale kosɔn lo Matigi y'i kisi. 34Sankolotigi ye ele min bugɔ, wili sisan ka taga ale Ala ka setigiya fɔ mɔgɔw bɛɛ ye.» U y'o fɔ ka ban dɔrɔn, u tununa.

Eliwodɔri be Ala ka sebagaya fɔ

35Eliwodɔri ye saraka bɔ Matigi ye ka ban, k'a daa di a nii kisibaga ma fɛɛn caaman la. A ye sira ɲini Oniyasi fɛ, a kɔsegira n'a ka kɛlɛdenw ye masacɛ fɛ. 36Ala ye min kɛ, ni Eliwodɔri y'o ye, a tora k'o fɔ bɛɛ ɲana. 37Masacɛ y'a ɲininga ko mɔgɔ sifa jumɛn le ka ɲi ka bila ka taga o yɔrɔ la tugu. Eliwodɔri y'a jaabi ko: 38«N'i jugu dɔ be yen, walima mɔgɔ min b'i ka fanga bɔsiyɔrɔ ɲinina, o mɔgɔ bɔɲɔgɔnko le ka ɲi ka bila ka taga yen. A mugunin le bena kɔsegi e ma, n'a kisira kɔni. Bari, sebagaya dɔ be yɔrɔ nin na. 39Ala min sigiyɔrɔ be sankolo la, ale lo be yɔrɔ nin kɔlɔsira, ani k'a tanga. Mɔgɔ min mana don yen ni miiriyajugu ye, a b'o bugɔ k'a halaki.» 40Eliwodɔri ka koo, ni Alabatosoba nafolo tangako kɛra ten le.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index