Search form

MAKABEW FILANAN 4

1Simɔn y'a ka siya janfa cogo min na ka Alabatosoba nafolo koo fɔ Apoloniyusi ye, an y'o fɔ ka tɛmɛ. Ale Simɔn kelen kelen le tagara ɲa ka galon la Oniyasi kan ko Oniyasi le kɛra sababu ye gwɛrɛgwɛrɛko nin ye Eliwodɔri sɔrɔ k'a tɔɔrɔ. 2Dugu ɲumankɛla, mɔgɔ min b'a baden zuwifuw tanga, sariyaw bato ka di min ye haali, Simɔn y'a jaa gwɛlɛya k'a fɔ ko ale lo b'a fɛ ka duu siri faamacɛ la k'a ka fanga cɛn. 3O juguya nin tagara ɲa fɔɔ Simɔn ka mɔgɔw dɔ ye fagaliw kɛ. 4Oniyasi y'a ye k'o keliya nin be juguyara ka taga minkɛ, ani ko Siriba ni Fenisi mara kuntigi, min ye Menɛsite dencɛ Apoloniyusi ye, ko ale tun be Simɔn ta tɔɔ juguyara ka taga minkɛ, 5a wilila ka taga masacɛ fɛ. Nga a ma ta'a ka mɔgɔw si jalakiyɔrɔ dɛ, a tagara bɛɛ ka hɛrɛ le kama, u kelen kelen bɛɛ. 6Sabu a y'a ye ko ni masacɛ ma dɔ fɔ, ko hɛrɛ tena sɔrɔ mara nin kɔnɔ, Simɔn ten'a ka nalomanyakow dabila.

Zasɔn janfaci

7Masacɛ Selekusi sanin kɔ, Antiyokusi min be wele ko Epifani, ale sigir'a nɔɔ na masaya la. Oniyasi baden Zasɔn ye duu siri a la ka sarakalasebagaw kuntigiya bɔsi a la. 8Zasɔn tagara ɲɔgɔnye kɛ ni masacɛ ye, k'a fɔ a ye ko ale bena warigwɛ tɔni tan bɔ u ka nisɔngɔ la k'a di a ma, ani ka tɔni fila ni kilo kɛmɛ fila bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'o far'a kan. 9A y'a daa di fana ko ale bena warigwɛ tɔni naani fana di, ni masacɛ sɔnna ka sira di ale ma, janko ale be kanbelenw ka tolonkɛyɔrɔ ni kalanyɔrɔ lɔ, ani ka Zeruzalɛmukaw tɔgɔ sɛbɛn, minw be se ka kɛ Antiyɔsikaw ye. 10Masacɛ sɔnna, a ye sira di Zasɔn ma yɔrɔ min na dɔrɔn, a y'a ka siya ka koo yɛlɛma k'o kɛɲɛ ni girɛkiw ta ye. 11Zuwifuw tun ye ɲasuma min sɔrɔ masacɛkɔrɔw fɛ Epolɛmu facɛ Zan sababu la, Zasɔn y'o cɛn, ani koo minw sigira n'u bɛ bɛn sariya ma, ka koo bɛnbaliw bila seen kan. Kɔfɛ, u sɔrɔla ka Zan deen Epolɛmu nin ci lasigidenya la Ɔrɔmu ka bɛɛn wɛrɛ kɛ ni Ɔrɔmukaw ye. 12Zasɔn ye tolonkɛyɔrɔ lɔ a yɛrɛ sago la kulu kɔrɔ, girɛkiw ka joso dɔ tun be kulu min kan, ka kanbelenŋanaw kɔnɔnasu ka to ka tolon dege yen girɛkiw ta cogo la. 13A kɛra ten, girɛkiya ni lonanw ka koo ye sanga sɔrɔ jamana kɔnɔ kosɔbɛ. O kɛra Zasɔn sababu la, mɔgɔjugu tigitigi! Alaɲasiranbali nin tun man kan ni sarakalasebagaw ka kuntigiya ye! 14A kɛra ten fɔɔ sarakalasebagaw tun te jantora kosɔbɛ sarakabɔ la tugu. U tun te sɔn Alabatosoba koow ma, u tun te sarakabɔ jati tugu. Nga n'u mana nigɛ gosikan mɛn dɔrɔn, u be girin le ka taga yen, ka tolonkɛtulu tilan ɲɔgɔn cɛ. Ala ka sariya la, o daganin tɛ. 15U tun te boɲa si lara u faso ka landaw kan. Girɛkiw ka koow le tun ka di u ye haali. 16O le y'a to u ye tɔɔrɔ sɔrɔ o la. U tun b'a fɛ ka mɔgɔ minw ladege cogo bɛɛ la, olu tun be sɛgɛn la u kan. 17Ala ka sariya cɛnbaga te to gwansan do. Koo nataw bena o yira.

Lonanw be fanga sɔrɔ Zeruzalɛmu

18U tun be to ka farikolotolon dɔ kɛ Tiri dugu kɔnɔ saan naani naani bɛɛ la. Masacɛ tun be na o ɲanagwɛ nin na. 19Zeruzalɛmuka minw be jati Antiyɔsikaw ye, Zasɔn mɔgɔjugu ye olu dɔw ci ni warigwɛkuru kɛmɛ saba ye min bena kɛ saraka ye Erakilɛsi ma. Mɔgɔ minw tun cira ni wari nin ye, olu y'a jati k'a ye k'o wari nin ma ɲi ka taga di o yɔrɔ la, ko a bena mara ka koo wɛrɛ dilan. 20Cidenw ye wari nin kɛ ka kɛlɛkɛkurunw dilan, k'a sɔrɔ wari nin cibaga tun ko a ka kɛ saraka le ye Erakilɛsi ma. 21Menɛsite dencɛ Apoloniyusi tun cira ka taga Ezipiti, masacɛ Filometɔri ka kɔɲɔya la. Antiyokusi y'a mɛn ko ale ka masaya man di o masacɛ nin ye. O la, a jantor'a yɛrɛ la. O kamanagwan y'a to a nana Zope, ka bɔ yen ka taga Zeruzalɛmu. 22Zasɔn ni dugu mɔgɔw y'a kunbɛn ni boɲaba ye. U y'a kunbɛn ni tasuma mananinw ye, ka to ka tɛgɛrɛ fɔ a ye. O tɛmɛnin kɔ, a tagara Fenisi mara la n'a ka kɛlɛdenw ye.

Melelasi be kɛ sarakalasebagaw kuntigiba ye

23Saan saba tɛmɛnin kɔ, Zasɔn ye Menelasi ci masacɛ fɛ ni warigwɛ ye, janko ka kobabaw ɲanabɔko sira sɔrɔ a fɛ. Simɔn tɔgɔla min koo fɔra ka tɛmɛ, ale dɔgɔcɛ le ye Menelasi ye. 24Menelasi donna masacɛ fɛ k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔbaba sifa dɔ ye, u ka ɲɔgɔnye tuma na, fɔɔ a ye sira sɔrɔ a yɛrɛ ka koo la. Menelasi kɛra sarakalasebagaw kuntigi ye ten, a ye warigwɛ tɔni seegi di ka tɛmɛ Zasɔn ta kan k'a janfa ten. 25A kɔsegira Zeruzalɛmu ni masacɛ ka sɛbɛw ye minw b'a yira k'o baara nin kalifar'a ma. Sarakalasebagaya sɔɔn tun t'a la yɛrɛ. A tun be i ko faamajugu, walima wara diminin. 26Zasɔn tun y'a yɛrɛ baden janfa cogo min na, mɔgɔ wɛrɛ fana y'ale janfa ten, a bolila ka taga sigi amoniw ka mara la. 27Menelasi kɔni sigira fanga na, nga a tun y'a daa di masacɛ ma warigwɛ min la, a tun t'o dira. 28K'a sɔrɔ kɛlɛkuntigi Sɔsitarati min be Zeruzalɛmu kɛlɛdenw kunna, ale tun be to k'a kanni. Bari, nisɔngɔ minw be to ka minɛ, olu tun be di ale lo ma. A laban, masacɛ y'u fila bɛɛ wele o la. 29Menelasi y'a balimacɛ Lizimaki bil'a nɔɔ na sarakalasebagaw kunna, Sɔsitarati ye Karatɛsi bil'a nɔɔ na Sipɔrɔ kɛlɛdenw kunna.

Andoroniki be Oniyasi faga

30O waati la fana, Tarasikaw, ni Malɔsikaw tun murutira bari, masacɛ tun y'o dugu nunu di a ka gɛrɛfɛmuso Antiyokisi ma boɲafɛn ye. 31O la, masacɛ teliyara ka taga yen, ka o ɲanabɔ. A ye Andoroniki bil'a nɔɔ na ka sɔrɔ ka taga. Andoroniki tun y'a ka mɔgɔbabaw dɔ ye. 32O kɛra sababuɲuman ye Menelasi fɛ. A ye Alabatosoba ka minan sanulaman dɔw soɲa ka taga Andoroniki boɲa n'o ye, a sera ka dɔw fana feere Tiri n'a gɛrɛfɛduguw la. 33Oniyasi ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o koo nin na tuma min na, a wilila ka taga dogo Dafinekaw ka jobon dɔ kɔnɔ Antiyɔsi gɛrɛfɛ, ka Menelasi sɔngɔ. 34O la, Menelasi tagara ni Andoroniki ye danna k'a gwan a kun ko a ka Oniyasi faga ka bɔ yen. Andoroniki tagara Oniyasi fɛ cekuya la k'a daa di a ma. A lar'a la. A y'a bolo don a bolo ka bɔ n'a ye a ka dogoyɔrɔ la, nga siga dɔɔni tun b'a la. U bɔtɔ dɔrɔn, a ye Oniyasi faga, a ma miiri tiɲɛ la yɛrɛ. 35Ka cɛɛ nin faga denjuguya la ten, o koo nin ye zuwifuw dimi kosɔbɛ, ani mɔgɔ caaman siya wɛrɛw cɛma.

Mɔgɔfagala ka sara b'a ɲa

36Masacɛ Antiyokusi kɔsegira ka bɔ Silisi mara la tuma min na, dugu kɔnɔ zuwifuw ni girɛki minw tɔɔrɔnin be Oniyasi fagako nin kama, olu nana masacɛ fɛ o tilenbaliyako nin kama. 37Koo nin y'a nii tɔɔrɔ fɔɔ a daan na, a dusu kasira haali, fɔɔ a ɲaji woyora banbaga ka hakilitigiya n'a ka tilenninya kosɔn. 38Dimikojugu fɛ, a k'u ka faamaduloki wuleman nin bɔ Andoroniki kaan na, k'a ka faniw faran, ka yaala n'a ye yɔrɔ bɛɛ dugu kɔnɔ fɔɔ ka taga se a ka baarajugu kɛyɔrɔ la Oniyasi la. U ye mɔgɔfagala nin bila ka taga diɲɛ kɔɔ kan. A kɛra ten, Matigi ye Andoroniki sara ka ɲa.

Lizimaki ka saya

39Lizimaki tun ye Zeruzalɛmu Alabatosoba kɔnɔnafɛnw caaman soɲa o waati la Menelasi sababu la. O koo bɔra kɛnɛ kan, mɔgɔw y'o mɛn, u murutira. O y'a sɔrɔ minan sanulaman caaman tun jɛnsɛna ka ban. 40Jama tun be murutira dimikojugu fɛ minkɛ, Lizimaki wilila ka kɛlɛkɛminanw di mɔgɔ waa saba ma, k'u ka mɔgɔw daa cɛ ni fanga ye. O kɛlɛdenw ɲamɔgɔ tɔgɔ tun ko Oranɔsi. Mɔgɔkɔrɔba tun lo, nga hakilitan lo! 41Mɔgɔw y'a faamu k'o fana juu bɔra Lizimaki la minkɛ, dɔw ye kabakuruw ta, dɔw ye o yɔrɔ bugurigwɛ cɛ, u tora k'u filifili faan bɛɛ Lizimaki n'a ka mɔgɔw kan. 42U sera k'u caaman mandimi ten, mɔgɔ damani sara, tɔw bolila. Ala ka fɛɛnw soɲabaga nin kɔni fagara nafolo marayɔrɔ gɛrɛfɛ.

Wari be Menelasi kuun bɔ

43Kiti daminɛna Menelasi kama o koo nunu kosɔn. 44Masacɛ nana loon dɔ Tiri dugu kɔnɔ, cɛkɔrɔbaw ka jɛnkulu min be Zeruzalɛmu, olu ye mɔgɔ saba ci ka na u fɛko fɔ masacɛ ye. 45Menelasi y'a ye ko jalaki bena kɛ a ta ye minkɛ, a ye wariba sarako fɔ Dorimɛnɛ dencɛ Potoleme ye, janko ale ka se masacɛ kɔrɔ, kiti ka diya a la. 46Potoleme fana tagara ni masacɛ ye bulon dɔ kɔnɔ min tutunanw ka ca, k'u be taga lafiɲɛ. A ye masacɛ ka miiriya yɛlɛma yen. 47Menelasi min kɛra o kojugu nunu bɛɛ kɛbaga ye, masacɛ y'a hɔrɔnya o bɛɛ la. K'a sɔrɔ, a ye kunnago nunu jalaki k'u ka kan ka faga. K'a sɔrɔ ni sitiwb tun lo, u ka kiti kɛnin kɔ, u tun bena u hɔrɔnya. 48Mɔgɔ minw nana lɔ ni duguba ni zuwifu jama ni Alabatosoba ka minanw kunko ye, olu halakira galon kan o yɔrɔnin bɛɛ. 49Tirika dɔw y'o mɛn tuma min na, a ma diya u ye. U y'u sanga labɛn k'a kɛ kosɔbɛ. 50Fangatigiw ka wariko wasabaliya kosɔn, Menelasi tor'a ka fanga la, ka to ka taga n'a ka cekuya ye ɲafɛ, ka kɛ a fasodenw jugu ye kosɔbɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index