Search form

MAKABEW FILANAN 6

Alabatosoba kɔnɔ joko

(Mak fɔlɔ 1.41-64)

1Waati dɔɔni o kɔ, masacɛ ye Atɛnika Zerɔnti ci Zeruzalɛmu ka taga zuwifuw wajibiya k'u faaw ka landaw dabila, ani Ala ka sariyaw batoli. 2A tun ka kan ka Alabatosoba nɔgɔ Zeruzalɛmu k'a kɛ joo dɔ ka soo ye min tɔgɔ ko Zusi, Olɛnpi kulu kan, ani Alabatosoba min tun be Garizimu kulu kan, k'ale kɛ Zusi ta ye, min be lɔ ni lonanw kunko ye, i n'a fɔ o yɔrɔ mɔgɔw tun b'a fɛ cogo min na. 3O kojugu nunu don gwɛlɛyara jama ma, u yɛrɛ tun te sera k'u muɲu. 4Tiɲɛ na, siya wɛrɛw tun ye Alabatosoba kɛ ɲanagwɛjuguw ni kokolonw kɛyɔrɔ ye. U tun b'u yɛrɛ ɲanagwɛ ni kakalamusow ye, ka to k'u yɛrɛ feere ɲɔgɔn ma Alabatosoba luuw kɔnɔ. U fana tun be don ni tanafɛnw ye o yɔrɔ la. 5Ala ka sariya ma sɔn fɛɛn min ma fewu, sarakabɔyɔrɔ tun fanin be o sogow le la. 6Sira dinin tun te mɔgɔw ma ka lafiɲɛlon bato, walima k'an faaw ka ɲanagwɛlonw bato, an tun te se k'a fɔ yɛrɛ ko an ye zuwifu ye. 7Kalo o kalo, an tun wajibiyanin lo ka landadumuni dɔ kɛ masacɛ ka wololon ɲɔgɔn na, min tun ye dɔgɔya ye an fɛ. Ni Diyonizɔsic ka ɲanagwɛ waati sera, an tun ka kan k'o ɲanagwɛ nin furaburu meleke an kuun na, ka taama ni Diyonizɔsi bilasirabagaw ye jagoya la. 8Sariya dɔ bɔra ka kɛɲɛ ni Potolemayisikaw ka fɔta ye janko o yɔrɔ lamini dugu minw ye girɛkiw ye, olu k'o yɔrɔ zuwifuw minɛ ten fana, u k'u niin don o landadumuni na. 9Ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ma sɔn ka girɛkiw ka landaw bato, k'o tigi kaan ka tigɛ. Kabini o fɔra dɔrɔn, an y'a lɔn ko gwɛlɛya be nana. 10O la, muso fila dɔ welela faamaso bari u y'u deenw kɛnɛkɛnɛ. U y'u wajibiya ka dugu munumunu bɛɛ ɲana, u deenw be u siin na, ka sɔrɔ ka yɛlɛ n'u ye dugu laminikogo kan k'u ɲɔti ka ben duguma. 11Zuwifu dɔ wɛrɛw tun tagara ɲɔgɔn lajɛn dugu gɛrɛfɛ kuluwow kɔnɔ janko ka lafiɲɛlon bato yen dogo la. Dɔw tagara u koo fɔ Filipu ye, u y'u ɲanaman jɛni ɲɔgɔn fɛ. U y'u yɛrɛ to u bolo, u ma sɔn ka foyi kɛ, bari u tun bɛ lafiɲɛlon boɲa.

Ala ka ɲumanya taamasiɲɛ

12Ne be sɛbɛ nin kalanbagaw ladi ko u kan'a to gwɛlɛya nunu koo k'u fari faga, nga u ka miiri ko tɔɔrɔ nunu kɛra janko an ka siya ka hakili sɔrɔ. A ma kɛ u halaki kama. 13Tiɲɛ na, Ala b'a to tɔɔrɔ be se mɔgɔmurutininw ma joona joona janko k'a ka ɲumanyaba yira. O la, a t'u to ɲasuma na ka mɛn. 14Setigi be muɲu siya wɛrɛw kɔrɔ. U be kojugu kɛ kosɔbɛ, a be sɔrɔ k'u ɲaa gwan. A tun t'a fɛ anw ta ka kɛ ten. 15A te sɔn an ka hakɛ kɛ kosɔbɛ fɔlɔ, a ka sɔrɔ k'an ɲaa gwan a laban na. 16O la, a te ban ka makari an na fewu. A b'a ka jama kolo ni gwɛlɛya ye. O b'a yira ko a t'an bila. 17Ne tun b'a fɛ k'aw hakili jigi o tiɲɛ nin la dɔrɔn. O kuma nunu fɔnin kɔ, an ka segi an ka koo lakalita ma.

Eleyazari be faga

18Sariya karamɔgɔw ka ɲamɔgɔw cɛma, cɛɛ dɔ tun be yen min tɔgɔ ko Eleyazari. A tun kɔrɔla ka ban, a tun cɛɛ ka ɲi kosɔbɛ. U y'a daa yɛlɛ fanga na ko u b'a wajibiya ka lɛsogo ɲimi. 19Nga a tun b'a fɛ ka sa ni kunkɔrɔta ye yanni a be to nii na maloya la. O la, a y'a yɛrɛ di ka gwɛrɛ mɔgɔhalakiyɔrɔ la. 20Lɛsogo tun b'a daa la, a y'o tu k'a yira ten ko mɔgɔ ka kan ka min kɛ ni o koo ɲɔgɔn y'a sɔrɔ. A ka kan ka jagwɛlɛya sɔrɔ ka ban a tana na ten, hali n'a nii bena to a la. 21Ala ka sariya ma sɔn o landadumuni nin na, nga o ɲamɔgɔw ye Eleyazari minɛ ka taga n'a ye gɛrɛfɛ, k'a fɔ a ye ko a k'a to u be na ni sogo dɔ wɛrɛ ye min t'a tana ye min tobira a sago la, k'o ɲimi k'a kɛ i ko a be sɔnnita nin le ɲimina ka kɛɲɛ ni masacɛ ka fɔta ye. Bari u tun be Eleyazari lɔn a mɛnna. 22Ko n'a y'a kɛ ten, u ten'a faga, u ka waatijan teriya kosɔn, u bena mɔgɔya yir'a la. 23Nga a tun ye ŋaniyaɲuman ta min be bɛɛn n'a sii cogo ye, n'a ka kɔrɔya ye kantigiya la, n'a kunsigi gwɛcogo ye. Kabini a denmisɛnman na, a ka kɛwaliw kɛra kunkɔrɔta ye. Kɛrɛkɛniya la Ala ka sariya siraw batoko. A y'u jaabi k'u k'ale bila ka taga lahara joona joona. 24A y'a fɔ tugu ko: «Mɔgɔ min kɔrɔla i n'a fɔ ne, o man kan ka namarako kɛ. N'o tɛ, kanbelen caaman bena l'a la ko ne Eleyazari sɔnna lonanw ka landaw ma ka n sii to saan bi kɔnɔntɔn na. 25Olu bena siraɲuman bila ne ka namara kosɔn, ne bena min kɛ waasa ka to diɲɛ na waati dɔɔni dɔrɔn, o bena kɛ maloya ni kunsurun ye ne mɔgɔkɔrɔba nin ma. 26Hali ni ne sera ka n yɛrɛ bɔsi bii adamadenw ka ɲagwan na, ne sara wo, ne tora nii na wo, ne tena se ka bɔsi Setigi ta ma. 27O la, ni ne sara sisan ni jagwɛlɛya ye, o be bɛɛn ni ne sii ɲɔgɔn mɔgɔ ka kɛta ye. 28O la, ne bena cogoɲuman yira kanbelenw la, min bena u dɛmɛ k'a lɔn ko mɔgɔ ka kan k'a yɛrɛ di ka sa ni kunkɔrɔta ye, ni sigasiga t'a la, Ala ka sariyaw kosɔn, boɲa be min kan.»

A ye kuma nunu fɔ ka ban tuma min na, a sinna ka taga halakiyɔrɔ la. 29Mɔgɔ minw tun be tagara n'a ye o yɔrɔ la, n'u tun b'u ka ɲumanya yirar'a la sisan sisan, u y'a yɛlɛma ka kɛ juguya ye, bari, a ye min fɔ, o kɛra fatɔkuma ye u ɲana. 30A tun be ɲini ka sa tuma min na bugɔli kosɔn, a ŋunanna k'a fɔ ko: «Matigi be koo bɛɛ lɔn. A b'a lɔn ko ne tun be se ka kisi saya ma. Ne fari be dimi kosɔbɛ golokamiw kɔrɔ. Nga ne b'u muɲu ni nisɔndiya ye bari ne be siran Ala ɲa.»

31Cɛɛ nin sara ten. A ye jagwɛlɛyasɔbɛ ni kunkɔrɔtasaya cogo yira kanbelenw la, n'a ka siya mɔgɔ caaman na, min koo bena to u hakili la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index