Search form

MAKABEW FILANAN int

Kunnafoni

Makabew ka kitabu filanan te fɔlɔ dafata ye. Kitabu wɛrɛ lo min be koo caaman fɔ ka bɔ sɛbɛ caaman na. O sɛbɛ nunu sɛbɛnbaga tun ye Zasɔn ye ka bɔ Sirɛni. Zuwifu tun lo min be girɛkikan fɔ.

Kitabu nin sɛbɛnkun tun ye ka Ezipiti zuwifuw dɛmɛ u ka se ka Alabatosoba sanyɛlɛma ɲanagwɛ kɛ. Siya wɛrɛw ye cɛnnin min kɛ Alabatosoba nafolo marayɔrɔ la, a be dɔ fɔ o fana la, ani u ye zuwifuw tilennin minw tɔɔrɔ janko u be ban Ala la. Zuda Makabe nana muruti cogo min na o koow kɛbagaw kama, kitabu nin be o yira fana.

Kitabu nin tilancogo

Ezipiti zuwifuw jaa gwɛlɛyako 1.1—2.32

Alabatosoba kɔnɔ nafolo fonko 3.1—7.42

Zuda Makabe ka murutiko 8.1—15.39

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index