Search form

Piy 2nan 3

Matigi ka loon

1N teriw, n ka bataki ciko filanan le ye nin ye aw ma. O sɛbɛ fila nunu bɛɛ la, ne kɔni b'aw hakili jigi ka miiriyaɲuman d'aw ma. 2Kiraw ye kuma minw fɔ ka tɛmɛ, aw k'aw hakili to o la, an'an Matigi, n'an kisibaga ka ciiw la, a ka cidenw y'e minw lase aw ma. 3- Aw k'a lɔn ko diɲɛ labanwaati la, dɔw bena wili ka to k'u diyanakow kɛ k'u ɲaa don aw la, 4k'a fɔ ko: «A m'a fɔ ko a bena kɔsegi ka na wa? A do be min? An faaw bɛɛ sara ka ban. Halibi koow b'u cogokɔrɔ le la kabini diɲɛ dantuma.» 5- A kɛra ten, u b'a fɛ k'u hakili bɔ a la ko fɔlɔfɔlɔ, Ala ye sankolo dan, ka dugukolo dan ka bɔ jii la, ka to ɲɔgɔn fɛ a ka kuma barika la. 6- O cogo kelen na, jii fana le ye dugukolo kan fɛɛn bɛɛ dumu. 7Ayiwa, an be sankolo ni dugukolo minw yera, u maranin be o kuma kelen le barika la ni tasuma ka kan k'o mana loon dɔ. Nga u be yen ka Alaɲasiranbaliw kitilon n'u halakilon le kɔnɔ. 8- N teriw, koo kelen be yen, aw kana ɲinɛ o kɔ dɛ! Matigi fɛ, tile kelen be i n'a fɔ saan waa kelen. Saan waa kelen be i n'a fɔ tile kelen. 9Matigi y'a daa di koo min na, dɔw ko a ka suma o kɛko la. K'a sɔrɔ a man suma. Nga a be muɲu aw le kɔrɔ, a t'a fɛ mɔgɔ si ka halaki, a b'a fɛ bɛɛ ka se ka nimisa ka faran a ka kojuguw la. 10- Matigi nalon bena bari mɔgɔw la i n'a fɔ soon. O loon na, sankolo bena tunu ni mankanba ye. Sankolofɛnw bɛɛ bena halaki ni tasuma ye pewu! Diɲɛ n'a kɔnɔnafɛnw bɛɛ bena ban. 11Ayiwa, n'o fɛɛn nunu bɛɛ ka kan ka ban ten, aw taamacogo ka kan ka kɛ di sa? Aw ye siran Ala ɲa, aw taamacogo ka ɲa, 12ka Ala ka loon makɔnɔ ka jija a ka se joona. O loon yɛrɛ lo sankolo bena jɛni ka ban pewu, a kɔnɔnafɛnw bɛɛ bena yelen. 13- A y'a daa di sankolokura ni dugukolokura min koo la, an be olu makɔnɔna. Tilenninyako dama le bena kɛ o yɔrɔ la.

An labɛnnin ka Matigi kɔsegitɔ kɔnɔ

14Ayiwa, n teriw, o kama, aw labɛnnin ka to o makɔnɔni na, aw ye jija jalakiyɔrɔ kana sɔrɔ aw la Ala fɛ, aw ni Ala ka bɛn. 15N'aw y'a ye ko Matigi te kɔsegira ka na joona, o kɛra aw ka kisili kosɔn le. An balimacɛ n'an tericɛ Pɔli ye sɛbɛ ci aw ma o la. Ala ye lɔnniya min d'a ma, a y'o kɛ k'aw ladi. 16A ye bataki minw sɛbɛn, o le fɔra u bɛɛ kɔnɔ. O sɛbɛ nunu yɔrɔ dɔw kɔni faamu ka gwɛlɛ. Kolɔnbaliw ni barikatan dɔw be tintin o yɔrɔ nunu kan k'u kɔrɔ yɛlɛma i n'a fɔ u be deli ka to ka Ala ka kuma tɔw kɛ cogo min na. U b'u yɛrɛ halakiko le kɛra. 17Ayiwa, n teriw, aw kɔni lasɔmina ka ban. Aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi Alaɲasiranbaliw si kana aw kuun ɲagami. Aw kan'a to u b'aw jigi tigɛ ka bɔ fuu la. 18Nga aw ye jija ka taga ɲa an Matigi n'an kisibaga Yezu Krista ka nɛɛma la ani k'ale Yezu lɔn kosɔbɛ. Boɲa ka la ale kan sisan ani tuma bɛɛ. Amiina!

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index