Search form

Sam 2nan 1

Dawuda be Sayuli sayako mɛn

1Sayuli sanin kɔ, Dawuda kɔsegira ka na sigi Sikilagi dugu kɔnɔ ka tile fila kɛ. O y'a sɔrɔ a tun ye amalɛkiw kɛlɛ ka se u kɔrɔ ka ban. 2A tile sabanan loon, cɛɛ dɔ bɔra Sayuli ka kɛlɛdenw sigiyɔrɔ la ka na, a ka faniw faranfarannin be, buguri fana tun b'a kuun na. A sera tuma min na, a y'a kunbiri gwan k'a ɲaa biri duguma Dawuda kɔrɔ. 3Dawuda y'a ɲininga ko a bɔra min. A y'a jaabi ko ale bolila ka bɔ Isirayɛlidenw ka kɛlɛdenw sigiyɔrɔ la. 4Dawuda y'a ɲininga ko mun le kɛra. Ko a k'a ɲafɔ. A y'a fɔ ko: «Jama bolila kɛlɛ kɛyɔrɔ la, mɔgɔ caaman sara, Sayuli n'a dencɛ Zonatan fana sara.» 5Dawuda ye kibaruya nin fɔbaga ɲininga tugu ko: «E kɛra cogo di k'a lɔn ko Sayuli n'a dencɛ Zonatan sara?» 6- Cɛɛ nin y'a jaabi ko: «Ne tun be Gilibowa kulu kan, n y'a ye Sayuli b'a yɛrɛ tintinn'a ka taman kan, ani wotorow ni sotigiw tun ser'a ma ka ban. 7A ye filɛli kɛ a kɔfɛ, a ye ne ye ka n wele, ne ye naamu laminɛ. 8A ye ne ɲininga ko ne ye jɔn ye, ne y'a jaabi ko ne ye amalɛki ye. 9O kɔ, a y'a fɔ ne ye ko ne ka gwɛrɛ ka na ale faga, ko bari ale sigɛnnin lo kosɔbɛ, ko k'a sɔrɔ a be nii na halibi. 10O la, ne gwɛrɛl'a la k'a faga. Ne tun lanin b'a la ko a tun tena kisi kɛlɛ nin na. O kɔ, masafugulan min tun b'a kuun na, ne y'o bɔ, n'a ka bololanigɛ. Ne nana n'o le ye i fɛ, n matigi.»

11O la, dusukasi fɛ, Dawuda y'a ka fani faran. Mɔgɔ minw bɛɛ tun be n'a ye, olu fana y'u taw faran. 12U kasira ka suun don tile kuturu kɔnɔ, Sayuli n'a dencɛ Zonatan kosɔn, ani Masaba ka jama kosɔn, Isirayɛliden minw bɛɛ tun sara kɛlɛ la. U ye olu sanga kɛ ten.

13O kɔ, Dawuda ye ciden nin ɲininga ko ale bɔra min. A ye Dawuda jaabi ko: «Ne ye amalɛki dɔ ka deen ye min nana sigi yan.» 14Dawuda y'a fɔ a ye ko: «Mun na e ma siran ka Masaba ka masacɛ wolomanin faga?» 15Dawuda y'a fɔ a ka mɔgɔ dɔ ye ko ale ka gwɛrɛ ka cɛɛ nin faga. Ale gwɛrɛla k'a faga. 16Dawuda y'a fɔ ko: «I ka sa n'i yɛrɛ kunko ye, bari i yɛrɛ daa le y'a fɔ ko e ye Masaba ka masacɛ wolomanin faga.»

Dawuda ka dɔnkili Sayuli ni Zonatan ye

17Dawuda ye dɔnkili nin la Sayuli n'a dencɛ Zonatan ka sayako la, 18- k'a fɔ ko u ka Zuda mara mɔgɔw dege n'a ye. Ko tontigi ka dɔnkili lo. A be sɔrɔ Mɔgɔtilenninw ka sɛbɛ kɔnɔ. O dɔnkili nin filɛ nin ye ko:

19«Isirayɛlidenw kunnawolobagaw tora kuluw kan!

Isirayɛlidenw ka cɛfariw sara sa!

20Aw kana o kibaruya lakali Gati dugu kɔnɔ,

aw kan'a fɔ Asikalɔn dugu kɔnɔ fewu,

janko filisiw musow kana nisɔndiya,

kɛnɛkɛnɛbaliw denmusow kana yɛlɛ.

21-22Gilibowa kuluw,

sanji kana na aw kan sankofɛrɛ komiji ka yɛlɛ,

suman kana sɔrɔ aw ka forow kɔnɔ, tintinw kan!

Bari cɛfariw ka nigɛkunbɛnnanw tora o yɔrɔ le la.

Sayuli ka nigɛkunbɛnnan tora yen le,

min tun be to ka mɔ ni kɛlɛdenw joli ni cɛfariw tulu ye.

Zonatan ka toon min tun te kɔsegi ka ye kɛlɛ la,

Sayuli ka murujan min tun te kɔsegi ka don gwansan,

o bɛɛ tora yen.

23Ka Sayuli ni Zonatan to nii na,

u tun ye ɲɔgɔn kanu kosɔbɛ.

U ma se ka faran ɲɔgɔn na u satuma.

U tun ka teli ni sɛgɛn ye,

u jaa tun ka gwɛlɛ ni jara ta ye.

24Isirayɛlidenmusow, aw ka kasi Sayuli kosɔn,

ale min tun be to k'aw masiri ni fani ɲanamanw ye,

ale min tun be sanu kɛ k'aw ka faniw cɛɛ ɲa.

25Cɛfariw benna kɛlɛ gwantuma na!

Zonatan tora cogo di kuluw kan?

26Ne nii tɔɔrɔnin be e kosɔn Zonatan, ne balimacɛ,

e koo tun ka di ne ye kosɔbɛ.

E ka teriya tun ka di ne ye haali,

o tun tɛmɛna muso ta kan.

27Cɛfariw sara sa!

Kɛlɛkɛminanw do tora kɛlɛyɔrɔ la sa!»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index