Search form

Sam 2nan 11

Dawuda ni Batiseba ka koo

1- Saan yɛlɛmana tuma min na, masacɛw be to ka taga kɛlɛ kɛ waati min na, Dawuda ye Zowabu ni Isirayɛli kɛlɛdenw bɛɛ n'u kuntigiw ci. U tagara amoniw halaki, ka kɛlɛdenw sigi ka Araba datugu. Nga Dawuda tora Zeruzalɛmu.

2Loon dɔ wuladafɛ, Dawuda wilil'a ka layɔrɔ la, ka to ka yaalayaala a ka sanbon kan. K'a to o yɔrɔ la, a ye muso dɔ ye min tun be kora, a tun cɛɛ ka ɲi kosɔbɛ. 3Dawuda ye ɲiningali kɛ a koo la. U y'a fɔ a ye ko Batiseba lo, Eliyamu denmuso, ko iticɛ Uri nin ka muso lo. 4Dawuda ye mɔgɔw ci ka ta'a wele ka na. Muso nin nana, Dawuda y'a minɛ ka la n'a ye. O kɔ, a tagara soo. O tun y'a sɔrɔ muso nin ka koli tun banna n'a y'a yɛrɛ saniya.

5Muso nin ye kɔnɔ sɔrɔ. A ye cira bila k'a fɔ Dawuda ye ko ale lasiritɔ lo. 6O la, Dawuda ye cii sama Zowabu ma ko a k'a to iticɛ Uri ka na ale fɛ. Zowabu y'a ci Dawuda fɛ. 7Uri sera Dawuda fɛ, Dawuda y'a ɲininga Zowabu ka kibaruya la, ani kɛlɛdenw, ni kɛlɛ kibaruya la. 8O kɔ, a y'a fɔ Uri ye ko a ka ta'a ka soo ka lafiɲɛ. Uri bɔra masacɛ ka soo kɔnɔ, masacɛ ye boɲafɛn ci a ma. 9Nga Uri bɔra ka la n'a kuntigi kɔlɔsibagaw bɛɛ ye masacɛ ka soo daa la, a ma ta'a ka soo. 10U y'a fɔ Dawuda ye ko Uri ma taga la a ka soo. Dawuda y'a fɔ a ye ko: «Ne ko i bɔra taama na ka na, mun na i ma taga i ka soo do?» 11A y'a fɔ Dawuda ye ko: «Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu be fanibugu kɔnɔ, ani Zuda kɔmɔgɔw ni Isirayɛliden tɔw be la fanibuguw kɔnɔ. Ne kuntigi Zowabu ni ne matigi ka kɛlɛdenw be kongo kɔnɔ. Ne be kɛ cogo di ka taga don n ka soo ka dumuni kɛ, ka minni kɛ ani ka la ni n ka muso ye? Ka ne ka masacɛ to sii la, ne tena sɔn o ɲɔgɔn ma.» 12O kɔ, Dawuda y'a fɔ a ye ko a ka to yan bii tugu, ko sini ale bena sira d'a ma. O la, a tora Zeruzalɛmu o loon na ani o dugusagwɛ fana. 13Dawuda y'a wele, a ye dumuni ka minni kɛ a fɛ fɔɔ a fara kosɔbɛ. Suu kora, a bɔra ka taga la a ka layɔrɔ la n'a matigi kɔlɔsibagaw ye, a ma taga soo. 14Dugu gwɛra, Dawuda ye bataki sɛbɛ k'a di Uri ma ko a ka ta'a di Zowabu ma. 15A tun y'a fɔ a kɔnɔ ko a ka Uri bila ɲafɛ, kɛlɛ ka fari yɔrɔ min na. O kɔ, u ka boli k'a to yen, janko u k'a faga.

Uri ka saya

16Ka Zowabu to dugu nin kɔlɔsili la, a y'a lɔn ko cɛfariw be yɔrɔ min na, a ye Uri bila o yɔrɔ la. 17Dugu mɔgɔw bɔra ka kɛlɛ kɛ ni Zowabu ye. U ye Dawuda ka kɛlɛdenw n'u kuntigi dɔw faga. Iticɛ Uri fana sara. 18Koo min bɛɛ kɛra kɛlɛyɔrɔ la, Zowabu ye mɔgɔ dɔ bila ka taga o fɔ Dawuda ye. 19A y'a fɔ ciden nin ye ko: «N'i tagara o bɛɛ fɔ ka ban masacɛ ye, 20n'a sɔrɔ a bena dimi k'a fɔ i ye ko mun na an tun gwɛrɛla dugu la kosɔbɛ ka sɔrɔ k'a kɛlɛ. Ko an m'a lɔn ko u be to kogo kan ka bonni kɛ wa? 21- Ko jɔn le ye Yerubɛsɛti dencɛ Abimelɛki faga. Ko ka muso dɔ to kogo kan, yala a ma wugu fili a kuun na wa? K'o le ma kɛ a ka saya sababu ye Tebesi dugu kɔnɔ wa? N'a ko mun na an tun gwɛrɛla dugu laminikogo la kojugu, i k'a fɔ a ye ko a ka baaraden iticɛ Uri fana sara.»

22Ciden nin tagara. Zowabu ye fɛɛn min bɛɛ fɔ a ye, a y'o bɛɛ fɔ Dawuda ye. 23Ciden nin y'a fɔ Dawuda ye ko: «Mɔgɔ nunu barika tun ka bon n'an ta ye. U bɔra, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kongo kɔnɔ, nga an y'u gwɛn fɔɔ ka taga se dugu daa la. 24O yɔrɔ la, u ka tontigi dɔw tora dugu laminikogo kan k'an bon ni biɲɛ ye. U ye masacɛ ka kɛlɛden dɔw faga, i ka kɛlɛden iticɛ Uri fana sara.» 25Dawuda y'a fɔ ciden nin ye ko: «Ta'a fɔ Zowabu ye ko a kana hami o la, ko bari waati dɔ, murujan be dɔ kan, waati dɔ, a be dɔ wɛrɛ fana kan, ko a ka banba ka dugu nin kɛlɛ kosɔbɛ k'a halaki. I k'o fɔ k'a jaa gwɛlɛya.»

26Uri ka muso y'a mɛn ko a cɛɛ sara, a y'a cɛɛ ka saya kasi kɛ. 27Sanga banna tuma min na, Dawuda ye mɔgɔ bila ka ta'a minɛ ka na n'a ye a ka soo. A kɛra Dawuda ka muso ye ka dencɛ wolo a ye. Nga Dawuda ye koo min kɛ, o ma diya Masaba ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index