Search form

Sam 2nan 12

Natan be Dawuda ka kojugu yira a la

1- Masaba ye Natan ci Dawuda fɛ. Natan tagar'a fɛ k'a fɔ a ye ko: «Mɔgɔ fila tun be dugu dɔ la, kelen ye nafolotigi ye, kelen ye fantan ye. 2Saga ni misi caaman tun be nafolotigi nin fɛ. 3Foyi tun te fantan nin fɛ fɔɔ sagaden kelen, a tun ye min san, n'a b'a balola. A tun be boɲan'a fɛ n'a deenw ye. A tun be to k'a ka dumuni dɔ le di sagaden nin ma, n'a yɛrɛ ka minji dɔ, a ka filen kɔnɔ. Sagaden nin tun be to ka la n'a ye. Cɛɛ nin tun y'a kɛ i n'a fɔ a denmuso. 4Loon dɔ, lonancɛ dɔ nana jigi nafolotigi fɛ. Nafolotigi tun b'a fɛ ka dumuni tobi a ka lonancɛ ye, nga a tun t'a fɛ ka dɔ bɔ a ka sagaw n'a ka misiw la minkɛ, a ye fantan nin ka sagaden nin minɛ a fɛ k'a tobi a ka lonancɛ ye.»

5Dawuda dimina kosɔbɛ o cɛɛ kɔrɔ k'a fɔ Natan ye ko: «Masaba kosɔn, cɛɛ min y'o kɛ, ale ka kan ka faga! 6A ka kan ka sagaden naani di, a ka kɛwali nin kosɔn, ani a ka makaritanya kosɔn.» 7O la, Natan y'a fɔ a ye ko: «O cɛɛ nin ye ele yɛrɛ yɛrɛ le ye! Masaba, Isirayɛli ka Ala y'a fɔ ko: ‹Ne y'i woloma ka kɛ masacɛ ye Isirayɛlidenw kunna, ne y'i bɔsi Sayuli bolo. 8Ne y'i kuntigi ka soo d'i ma, k'a ka musow d'i ma fana, ka Zuda kɔmɔgɔw ka soo ni Isirayɛliden tɔw, d'i ma. N'a kɛra k'olu tun ka dɔgɔ i fɛ, ne tun be se ka dɔ fara o kan. 9Mun na i ma ne Masaba ka kuma bato, i ye kojugu kɛ n ɲakɔrɔ? I ye iticɛ Uri faga k'a ka muso ta k'a furu. E y'a di amoniw ma u y'a faga ni murujan ye. 10Sisan, murujan bena to ka halakili kɛ i ka soo kɔnɔ tuma bɛɛ, bari i ye ne mafiɲɛya, ani ka iticɛ Uri ka muso ta k'a furu.› 11- Masaba y'a fɔ ko ale ben'a to i be sigɛn sɔrɔ ka bɔ i yɛrɛ ka somɔgɔw fɛ. Ko ale bena i ka musow ta k'u di mɔgɔ wɛrɛ ma i yɛrɛ ɲana, ale be la n'u ye, dogo te sɔrɔ a la. 12Ko ele y'i ta kɛ dogo la, ko ale ben'a to o be kɛ Isirayɛlidenw bɛɛ ɲana tilefɛ.»

13Dawuda y'a fɔ Natan ye ko ale ye Masaba hakɛ ta. Natan y'a fɔ a ye ko Masaba yafar'a ma, ko a tena sa tugu. 14Nga ko a y'a kɛ Masaba juguw y'a tɔgɔ cɛnyɔrɔ sɔrɔ koo nin kama minkɛ, k'o la, i deen nin bena sa.

15Natan tɛmɛna ka ta'a ka soo.

Batiseba deen ka saya

Uri ka muso ye deen min wolo Dawuda ye, Masaba y'a kɛ ale banana kosɔbɛ. 16Dawuda ye Ala daali deen nin ye. A ye suun don. N'a donna soo kɔnɔ sufɛ, a be la duguma. 17A ka soo kɔnɔ cɛkɔrɔbaw y'a daali kosɔbɛ ko a ka wili ka bɔ duguma, nga a ma sɔn, a fana ma sɔn ka dumuni kɛ n'u ye. 18Tile wolonwulanan loon, deen nin sara. Dawuda ka dakɔrɔsigiw tun be siran k'a fɔ a ye. Bari u tun b'a fɔra ko deen nin tun ma sa fɔlɔ, k'olu kuman'a fɛ ka dɛsɛ, a ma olu lamɛn. Sisan k'olu be se k'a fɔ a ye cogo di ko deen nin sara. Ko a be se ka kojugu kɛ a yɛrɛ la. 19Dawuda y'a ye ko u be ŋunuŋununa ɲɔgɔn fɛ, a y'a faamu ko deen nin sara. A y'u ɲininga ko: «Deen nin sara wa?» Olu y'a jaabi ko a sara. 20Dawuda wilila duguma ka ko, ka tulu kasadiman kɛ a yɛrɛ la, ka fani wɛrɛw don, ka bɔ ka taga Masaba ka soo kɔnɔ k'a bato. A bɔra o yɔrɔ la ka na a ka soo tuma min na, a y'a ɲini u fɛ k'u ka na ni dumuni ye. A ye dumuni kɛ. 21O la, a ka dakɔrɔsigiw y'a fɔ a ye ko: «O kɔrɔ ye mun ye? Deen tun be nii na tuma min na, i tora ka suun don ani ka kasi. Sisan a sara, i wilila ka dumuni kɛ!» 22A y'u jaabi ko: «Deen nin tun be nii na tuma min na, ne tun be to ka suun don ani ka kasi, bari ne tun b'a miiri ko n'a sɔrɔ Masaba bena makari ne la ka deen nin to a kana sa. 23Sisan, a do sara ka ban, mun na ne bena suun don tugu? Ne be se k'a kɛ a be segi ka kunun wa? Ne le bena ta'a fɛ, a tena na ne fɛ tugu.»

Solomani woloko

24Dawuda tagar'a ka muso Batiseba ladi k'a jigi tugu. O kɔ, a lara n'a ye. Muso nin ye dencɛ sɔrɔ. A y'o tɔgɔ la ko Solomani. O deen nin koo diyara Masaba ye. 25A ye kira Natan ci k'o yira Dawuda la. A y'a tɔgɔ la ko Yedidiya, o kɔrɔ ko a koo ka di Masaba ye.

Dawuda be se Araba dugu kɔrɔ

(Lok fɔlɔ 20.1-3)

26Zowabu tun be amoniw ka masadugu Araba kɛlɛla, a ye see sɔrɔ a kan. 27O la, a ye mɔgɔw bila ka ta'a fɔ Dawuda ye ko ale ye Araba kɛlɛ, ko a sera ka ban kɔdalacin kɔrɔ. 28Ko a ka wili sisan ka kɛlɛden tɔw lajɛn ka na dugu nin datugu k'a minɛ, janko ale kana se a kɔrɔ a yɛrɛ ma, k'o tɔgɔ sɔrɔ. 29Dawuda ye jama bɛɛ lajɛn ka taga Araba kama, k'a kɛlɛ, ka se a kɔrɔ. 30A ye dugu nin masacɛ ka fugulan bɔ a kuun na. Fugulan nin birila Dawuda kuun na. A gwiliya tun sera sanu kilo bi saba ni kɔ, ani kabakuru sɔngɔgwɛlɛnw tun nɔrɔnin b'a gɛrɛn na. Dawuda ye dugumɔgɔ nunu bolofɛnw ta caaman ka taga n'u ye. 31A ye dugumɔgɔ nunu minɛ ka taga u bila yiritigɛbaara la ni kakanan ye, ani kabakurulɛsɛ la, ni jendebaara la, ani birikigosi la. A ye amoniw ka duguw bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw kɛ ten. O kɔ, Dawuda n'a ka mɔgɔw bɛɛ kɔsegira ka taga Zeruzalɛmu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index