Search form

Sam 2nan 13

Amunɔn ni Tamari ka koo

1Fɛɛn min kɛra o kɔfɛ, o filɛ. Dɔgɔmuso dɔ tun be Dawuda dencɛ Abisalɔn fɛ, a tun cɛɛ ka ɲi kosɔbɛ, a tɔgɔ tun ko Tamari. A koo tun ka di Dawuda dencɛ Amunɔn ye. 2Amunɔn dɔgɔmuso Tamari nigɛ y'a minɛ fɔɔ ka taga kɛ bana ye a ma. Amunɔn y'a ye ko a tena se ka cogo sɔrɔ ka se a ma, bari Tamari tun ma cɛɛ lɔn fɔlɔ. 3Tericɛ dɔ tun be Amunɔn fɛ, a tɔgɔ tun ko Yonadabu. Dawuda faden Simeya deen tun lo. Yonadabu tun ka ceku kosɔbɛ. 4A y'a fɔ Amunɔn ye ko: «Mun na e masacɛ dentɔ ɲaa kumunin lo loon o loon ten? E t'a ɲafɔ ne ye wa?» Amunɔn y'a fɔ a ye ko ale burunnin be a faden Abisalɔn dɔgɔmuso Tamari le la. 5Yonadabu y'a fɔ a ye ko: «La k'i yɛrɛ kɛ banabagatɔ ye. N'i facɛ nana i filɛ, i k'a fɔ a ye ko a k'a to i dɔgɔmuso Tamari ka na dumuni d'i ma. Ko a k'a tobi i ɲana tigitigi k'a d'i ma i b'a dumu.»

6Amunɔn lara k'a yɛrɛ kɛ banabagatɔ ye. Masacɛ nan'a filɛ. A y'a fɔ masacɛ ye ko: «N b'i daali i k'a to ne dɔgɔmuso Tamari ka na buru deen fila yiran ne ye n ɲana k'a di ne ma n b'a dumu.» 7Dawuda ye cii bila ka ta'a fɔ Tamari ye a fɛ, ko a ka wili ka ta'a kɔrɔcɛ Amunɔn ka soo, ka dumuni labɛn a ye. 8Tamari wilila ka ta'a kɔrɔcɛ Amunɔn ka soo, a tun lanin lo. A ye mugu nɔɔninin ta k'a lamaga k'a labɛn Amunɔn ɲana, ka sɔrɔ k'a jɛni. 9O kɔ, a ye buru nin bɔ a minan kɔnɔ k'a yɛlɛma a ɲakɔrɔ. Nga Amunɔn ma sɔn ka dumuni kɛ. A y'a fɔ ko mɔgɔw bɛɛ ka bɔ soo kɔnɔ. Mɔgɔ minw tun be yen, olu bɛɛ bɔra. 10Amunɔn y'a fɔ Tamari ye ko a ka buru nunu ta ka na n'u ye a ka layɔrɔ la, k'a di ale ma a b'a dumu. Tamari ye buru minw dilan, a y'o ta ka taga n'u ye a kɔrɔcɛ Amunɔn fɛ a ka layɔrɔ la. 11A tun b'a la k'u di Amunɔn ma tuma min na, a k'u dumu, Amunɔn y'a minɛ k'a fɔ a ye ko: «Na la ni ne ye, n dɔgɔmuso.» 12Tamari y'a fɔ a ye ko: «Ayi ne kɔrɔcɛ! Kana ne karaba! Bari u t'o koo nin ɲɔgɔn kɛ Isirayɛlidenw ka jamana kɔnɔ. Kana o kojugu nin kɛ. 13Ne bena taga min n'o maloya ye? E fana, e bena kɛ mɔgɔkolon ye Isirayɛlidenw cɛma. O la do, sisan ne b'a ɲini i fɛ i ka taga n koo fɔ masacɛ ye. A tena ban ka ne d'i ma.»

14Nga Amunɔn ma sɔn ka mɛnni kɛ a fɛ. A ser'a kɔrɔ k'a karaba ka la n'a ye. 15O kɔ, a koo nana goya Amunɔn ye kosɔbɛ. A koo tun ka d'a ye cogo min na, a koo goyar'a ye ka tɛmɛ o kan. A y'a fɔ a ye ko a ka wili ka bɔ yen. 16Tamari y'a fɔ a ye ko: «Ayi! N'i ye ne gwɛn, o ye kojugu ye ka tɛmɛ i ye min kɛ ne la kan.»

Amunɔn ma sɔn ka mɛnni kɛ a fɛ. 17A y'a ka baaraden wele ko a ka sunguru nin minɛ k'a bɔ ale ka soo kɔnɔ, ko a ka bɔ n'a ye kɛnɛma ka daa tugu k'a sɔgɔ. 18O la, a ka baaraden y'a minɛ ka bɔ kɛnɛma ka daa tugu k'a sɔgɔ. Deleke ɲanaman dɔ tun b'a kaan na. Masacɛ denmuso minw ma furu fɔlɔ, olu le tun ka kan k'o don. 19Tamari ye bugurigwɛ ta k'a kɛ a yɛrɛ kuun na, k'a ka deleke faran, k'a bolo la a kuun na ka to ka kule n'a be tagara. 20A kɔrɔcɛ Abisalɔn y'a fɔ a ye ko: «I kɔrɔcɛ Amunɔn sera i ma wa? I je ne dɔgɔmuso, bari i kɔrɔcɛ lo, kana miiri o la tugu.» Tamari tora ɲanafin na a kɔrɔcɛ Abisalɔn ka soo. 21Masacɛ Dawuda y'o koo nin bɛɛ mɛn tuma min na, a dimina kosɔbɛ. 22Abisalɔn y'a daa tigɛ Amunɔn na. A y'a kɔniya, bari a y'a dɔgɔmuso Tamari ka sunguruya cɛn.

Abisalɔn be Amunɔn faga

23Saan fila tɛmɛnin kɔ, sagasi tigɛbagaw tun be Abisalɔn fɛ Baalasɔri, Efarayimu mara gɛrɛfɛ. A ye masacɛ dencɛw bɛɛ wele o la. 24Abisalɔn tagar'a fɔ masacɛ ye ko sagasi tigɛbagaw be ale fɛ, ko a b'a ɲini masacɛ n'a ka dakɔrɔsigiw fɛ u ka na, ale ka sagasitigɛ ɲanagwɛ la. 25Masacɛ y'a fɔ a ye ko: «Ayi ne deen, an bɛɛ tena taga, an kana taga kɛ doni ye i fɛ.» Abisalɔn y'a gwɛlɛya a ma nga masacɛ ma sɔn ka taga, a ye duba kɛ a ye dɔrɔn. 26O kɔ, Abisalɔn y'a fɔ a ye ko a k'a to ale kɔrɔcɛ Amunɔn ka kori ka taga ni olu ye. Masacɛ y'a fɔ a ye ko: «Mun na a bena taga n'i ye?» 27Abisalɔn lɔra kelen kan, masacɛ ye Amunɔn n'a balimaw to, u tagara ni Abisalɔn ye.

28Abisalɔn y'a fɔ a ka baaradenw ye ko: «Aw ye to ka kɔlɔsili kɛ! Ni Amunɔn fara duvɛn na tuma min na, ni ne y'a fɔ aw ye ko aw k'a bugɔ, o tuma na, aw k'a faga. Aw kana siran, ne le ye sira di aw ma. Aw ka banba k'aw jaa gwɛlɛya.» 29Abisalɔn tun y'a fɔ a ka baaradenw ye cogo min na, u fana y'a kɛ ten Amunɔn na. Masacɛ deenw bɛɛ wilila ka yɛlɛ u ka sofaliw kan ka boli.

30K'u to sira kan, o kibaruya nana se Dawuda ma, ko Abisalɔn y'a deenw bɛɛ faga, ko hali kelen ma to. 31O la, masacɛ wilila k'a ka fani faran, ani ka la duguma. A ka dakɔrɔsigiw bɛɛ fana y'u ka faniw faran ka lɔ a gɛrɛfɛ. 32Dawuda faden Simeya dencɛ Yonadabu y'a fɔ ko: «Ne matigi, kan'a miiri k'u ye masacɛ dencɛw bɛɛ le faga dɛ! Amunɔn kelen le sara. Kabini Amunɔn y'a dɔgɔmuso minɛ ka la n'a ye loon min na, Abisalɔn y'a fagako latigɛ. 33Masacɛ, ne matigi kan'a hakili ɲagami ko a deenw bɛɛ le sara, Amunɔn kelen le sara.»

34Abisalɔn bolila. Kanbelen min tun be kɔlɔsili kɛra, ale ko a be filɛli kɛ, a ɲaa be jamaba natɔ la a kɔfɛ sira kan, ka bɔ kulujigijigi faan fɛ. 35Yonadabu y'a fɔ masacɛ ye ko: «I deenw natɔ filɛ sa, i ka baaraden tun be fɛɛn min fɔra i ye, o dafara.» 36A tilara o kuma na dɔrɔn, masacɛ deenw sera. U ye kasi daminɛ. Masacɛ n'a ka dakɔrɔsigiw bɛɛ kasira kosɔbɛ fana.

37O y'a sɔrɔ Abisalɔn bolila ka taga to Amiyuri dencɛ Talimayi fɛ, Gɛsuri masacɛ. Dawuda tora ka kasi a dencɛ kosɔn loon bɛɛ. 38Abisalɔn tun bolila ka taga Gɛsuri ka saan saba kɛ o yɔrɔ la.

39Masacɛ Dawuda dusu sumana Abisalɔn kɔrɔ, bari a jigi tun tugur'a dencɛ Amunɔn ka saya la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index