Search form

Sam 2nan 16

Dawuda ni Siba ka koo

1- Dawuda ye kulu nin yɛlɛ ka taga tɛmɛ a kuun na dɔɔni tuma min na, Mefibosɛti ka baaraden Siba y'a kunbɛn ni fali fila labɛnnin ye. Burukun kɛmɛ fila lanin b'u kan, ani *ɛrɛzɛn janin caaman, ni tilemana yiriden kɛmɛ, ani duvɛn, foroko kɔnɔ. 2Masacɛ y'a ɲininga ko a b'a fɛ ka mun le kɛ n'o ye. Siba y'a jaabi ko: «Masacɛ ka somɔgɔw be se ka yɛlɛ fali nunu kan. Buru ni yiriden nunu, olu ka kɛ kɛlɛdenw ka dumuni ye, duvɛn nin, ni mɔgɔ minw sigɛnna kongokolon kɔnɔ, olu k'u yɛrɛ fari foni n'o ye.» 3- Masacɛ y'a ɲininga ko: «I kuntigi mamaden nin be min?» A ye masacɛ jaabi ko: «A tora Zeruzalɛmu, bari a be miiri ko Isirayɛlidenw ben'a mamacɛ ka masaya segi k'a d'a ma bii.» 4O la, masacɛ y'a fɔ a ye ko: «Mefibosɛti ka fɛɛn bɛɛ kɛra i ta ye.» Siba y'a fɔ ko: «Ne kunbiri gwannin filɛ i ɲakɔrɔ, masacɛ, ne matigi, ne koo ka diya i ye halibi.»

Simeyi be Dawuda danga

5Masacɛ Dawuda sera Bawurimu tuma min na, Sayuli ka fadenyabolo mɔgɔ dɔ bɔra o yɔrɔ la. A tɔgɔ tun ko Simeyi, Gera dencɛ tun lo. A tun be Dawuda dangara. 6A tun be to ka Dawuda n'a ka dakɔrɔsigiw bɛɛ bon ni kabakuruw ye, hali k'a sɔrɔ jama bɛɛ, ni cɛfari nunu tun b'a kinibolo n'a numanbolo la. 7Simeyi tun be to k'a fɔ n'a b'a dangara ko: «Taga, taga, mɔgɔfagala, mɔgɔkolon! 8Masaba be Sayuli ka somɔgɔw bɛɛ fagako juru bɔ i la, i ye ale min ka masaya bɔsi k'a kɛ i yɛrɛ ta ye. O la, Masaba ye masaya di i dencɛ Abisalɔn ma. I filɛ sisan sa, i be tɔɔrɔ la, bari i kɛra mɔgɔfagala ye!» 9O la, Seruya dencɛ Abisayi y'a fɔ masacɛ ye ko: «Mun na fagobagatɔ nin be masacɛ, ne matigi danga ten? N b'i daali, a to ne be ta'a kuun tigɛ.» 10Masacɛ y'a fɔ ko: «Aw ta kuun, Seruya deenw? Ni Masaba le y'a fɔ a ye ko a ka Dawuda danga, jɔn le ben'a fɔ a ye ko mun na a b'o kɛra?» 11O kɔ, Dawuda y'a fɔ Abisayi n'a ka dakɔrɔsigiw bɛɛ ye ko: «Ne woloden yɛrɛ be ne fagayɔrɔ ɲinina wee! Sankofɛrɛ Bɛnzamɛn kɔmɔgɔ nin! Aw k'a to a be n danga, ni Masaba lo y'a fɔ a ye. 12N'a sɔrɔ Masaba bena n makari filɛ, k'a ka bii danga nin yɛlɛma k'o kɛ koɲuman ye n ma.»

13Dawuda n'a ka mɔgɔw tɛmɛna n'u ka sira ye. Simeyi tora ka taama kulu gɛrɛn na Dawuda gɛrɛfɛ. A tun be dangali kɛra ka to ka Dawuda bon ni kabakuruw ye, ani ka to ka buguri ta k'o fili sanfɛ.

14Masacɛ n'a ka mɔgɔw bɛɛ barika bannin sera Zurudɛn baji daa la. U lafiɲɛna o yɔrɔ la.

Usayi ni Abisalɔn be bɛn

15Abisalɔn ni Isirayɛliden caaman tun donna ka ban Zeruzalɛmu. Ayitofɛli tun be ni Abisalɔn ye. 16Dawuda tericɛ arikicɛ Usayi sera Abisalɔn fɛ tuma min na, a y'a fɔ ko: «Masacɛ ka sii sɔrɔ!» 17Abisalɔn y'a fɔ a ye ko: «I ka kantigiya le ye nin ye i tericɛ faan fɛ wa? Mun na i ma taga n'i tericɛ ye?» 18Usayi y'a jaabi ko: «Ayi! Ne b'a fɛ ka to ni mɔgɔ ye, Masaba ni Isirayɛlidenw bɛɛ ye min woloma. Ne b'a fɛ ka to ni ele ye. 19Ne bena baara kɛ jɔn le ye, ni n tericɛ deen tɛ? Ne ye baara kɛ i facɛ ye cogo min na, o cogo kelen na, ne bena baara kɛ i ye.»

Abisalɔn ka koo ni Dawuda ka gɛrɛfɛmusow

20Abisalɔn y'a fɔ Ayitofɛli ye ko: «Aw ka ɲɔgɔnye kɛ, ka se k'a lɔn an ka kan ka fɛɛn min kɛ.» 21Ayitofɛli y'a fɔ Abisalɔn ye ko: «Taga la n'i facɛ ka gɛrɛfɛmusow ye, a ye minw to k'u ka soo kɔlɔsi. O la, Isirayɛlidenw bɛɛ ben'a lɔn ko i koo te se ka diya i faa ye tugu fewu fewu, o be kɛ sababu ye mɔgɔ minw be n'i ye, olu be jagwɛlɛya sɔrɔ.» 22- O la, u ye fanibugu dɔ lɔ Abisalɔn ye sanbon kan. A y'a facɛ ka gɛrɛfɛmusow minɛ ka to ka la n'u ye Isirayɛlidenw bɛɛ ɲana. 23O waati la, Ayitofɛli ka ladili tun be jati i n'a fɔ Ala ka kuma. A ka ladili bɛɛ tun be ten, hali Dawuda fɛ, ni Abisalɔn fɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index