Search form

Sam 2nan 17

Usayi be Ayitofɛli ka ladili sɔsɔ

1Ayitofɛli y'a fɔ Abisalɔn ye ko: «A to n be mɔgɔ waa tan ni fila (12 000) woloma ka Dawuda kɔgwɛn bii suu nin na yɛrɛ. 2Ne bena taga bali a la, a sɛgɛnninba, a barika bannin. Ne bena siranya bila a la kosɔbɛ, o la, jama min be n'a ye, olu bɛɛ bena boli, ne be sɔrɔ ka masacɛ kelen faga. 3O kɔ, ne bena bila jama bɛɛ ɲa ka na n'u ye i fɛ. E b'a fɛ ka mɔgɔ min faga, n'ale sara, mɔgɔ bɛɛ be segi ka na. O la, jama bɛɛ bena to hɛrɛ la.» 4O kuma nin diyara Abisalɔn ni Isirayɛli cɛkɔrɔbaw bɛɛ ye. 5Abisalɔn ko u ka arikicɛ Usayi fana wele, k'u bena ale fana lamɛn. 6Usayi sera Abisalɔn fɛ tuma min na, a ye Ayitofɛli ka kuma fɔ a ye, ka tila k'a ɲininga k'u ka kan k'o kɛ wa, ko n'o tɛ, ko a ka dɔ fɔ. 7Usayi y'a fɔ ko: «Ayitofɛli ye ladili min di sisan, o ma ɲi. 8I yɛrɛ b'i facɛ n'a ka mɔgɔw lɔn. Cɛfariw lo. U ka fari i n'a fɔ waraba, u ye min deen minɛ. I facɛ be kɛlɛ ɲaa lɔn, a tena sɔn ka la sufɛ n'a ka jama ye. 9Nin waati yɛrɛ la, a dogonin be sɔrɔ kuluwo dɔ kɔnɔ, walima yɔrɔ dɔ la. N'a kɛra k'u sera k'a daminɛ ka mɔgɔ dɔw faga ka ban an cɛma, o bena mɛn joona joona k'a fɔ ko Abisalɔn ka mɔgɔ dɔw sara. 10Hali mɔgɔ min jaa ka gwɛlɛ i n'a fɔ jara ta, ale bena siran kosɔbɛ. Bari Isirayɛlidenw bɛɛ b'a kala ma ko i facɛ ye cɛfari ye, ko a ka mɔgɔw fana jaa ka gwɛlɛ. 11O la, ne b'i ladi ko Isirayɛlidenw bɛɛ ka ɲɔgɔn lajɛn i gɛrɛfɛ, k'a ta Dan mara la kɔgɔdugu faan fɛ fɔɔ ka taga se Bɛriseba, worodugu faan fɛ. U ka caya i n'a fɔ kɔgɔjida la cɛncɛn. I yɛrɛ be wili ka taga kɛlɛ la. 12A be yɔrɔ o yɔrɔ, an ben'a sɔrɔ. An be ben a kan i n'a fɔ komiji be ben dugukolo kan cogo min na. U si tena kisi, ale yɛrɛ n'a kɔmɔgɔw bɛɛ. 13N'a tagara don dugu dɔ la, Isirayɛlidenw bɛɛ be juruw ta o dugu kama, an bena dugu nin sama fɔɔ ka taga se kɔda la, fɔɔ kabakuru si tena to.» 14Abisalɔn ni Isirayɛlidenw bɛɛ y'a fɔ ko arikicɛ Usayi ka ladili le ka ɲi ka tɛmɛ Ayitofɛli ta kan. K'a sɔrɔ Masaba le tun y'a latigɛ ka Ayitofɛli ka ladiliɲuman nin cɛn, janko ka se ka kojugu lase Abisalɔn ma.

Dawuda be Zurudɛn baji tigɛ

15O kɔ, Usayi y'a fɔ sarakalasebagaw Sadɔki ni Abiyatari ye ko Ayitofɛli tun ye ladili nin le di Abisalɔn ni Isirayɛli cɛkɔrɔbaw ma, ko ale fana ye nin ni nin le fɔ. 16A ko sisan u ka mɔgɔ ci ka ta'a fɔ Dawuda ye joona joona ko a kana la sufɛ Zurudɛn baji tigɛyɔrɔ la kongo kɔnɔ, ko a k'a tigɛ wajibi, janko masacɛ n'a ka jama bɛɛ kana halaki. 17O y'a sɔrɔ Zonatan ni Ayimasi tun be Ɛnrogɛli. Baaraden musoman dɔ tun ka kan ka taga kibaruya d'u ma, olu ka sɔrɔ ka taga masacɛ Dawuda lasɔmi, bari u tun man kan ka don dugu kɔnɔ janko mɔgɔ kana u ye. 18Nga kanbelen dɔ y'u ye, ale tagara o fɔ Abisalɔn ye. Zonatan ni Ayimasi teliyara ka taga. U tagara se Bawurimu, cɛɛ dɔ ka soo. Kɔlɔn tun be ale ka luu kɔnɔ, u jigira o kɔnɔ. 19O cɛɛ nin ka muso ye birifani ta k'a la kɔlɔn nin datugunan kan k'a ka suman yɛrɛkɛ o kan, janko mɔgɔ kana miiri ko fɛɛn dɔ be o yɔrɔ la. 20Abisalɔn ka cidenw donna soo kɔnɔ muso nin fɛ k'a ɲininga ko Ayimasi ni Zonatan be min. Muso nin y'a fɔ u ye k'u tɛmɛna ka kɔdennin tigɛ. Ciden nunu y'u ɲini yɔrɔ bɛɛ, u ma u ye, u segira ka taga Zeruzalɛmu.

21U taanin kɔ, Ayimasi ni Zonatan bɔra kɔlɔn nin kɔnɔ. U tagara masacɛ Dawuda lasɔmi. U y'a fɔ a ye ko: «Aw ka wili joona joona ka kɔɔ nin tigɛ.» Ayitofɛli tun ye min fɔ u kama, u y'o fɔ a ye. 22O la, Dawuda n'a ka jama bɛɛ wilila ka Zurudɛn baji tigɛ. Yanni sɔgɔma be se, o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ tigɛra ka ban, mɔgɔ si tun te sɔrɔ baa kɔfɛ tugu.

23Ayitofɛli y'a ye k'u te ale ka ladili batora minkɛ, a wilila k'a ka fali labɛn ka yɛlɛ a kan ka ta'a yɛrɛ ka dugu la. A y'a dalakan fɔ a ka somɔgɔw ye, o kɔ, a tagar'a kaan dulon juru la, a sara. U y'a suu don a facɛ ka kaburu kɔnɔ.

Dawuda be se Maanayimu

24Dawuda tagara se Maanayimu. O y'a sɔrɔ Abisalɔn tun be Zurudɛn baji tigɛra, ale ni Isirayɛlidenw bɛɛ. 25Abisalɔn tun ye Amaza kɛ kɛlɛdenw kuntigi ye Zowabu nɔɔ na. Amaza tun ye Yitira deen ye, min tun ye Isirayɛliden dɔ ye fana. Ale lo tun ye Zowabu bamuso Seruya balimamuso Abigayɛli furu, Naasi denmuso tun lo. 26Isirayɛlidenw ni Abisalɔn tagara sigi Galaadi mara la.

27Dawuda sera Maanayimu tuma min na, Naasi dencɛ Sobi ka bɔ Araba, min tun ye amoniw ka duguba dɔ ye, ale ni Amiyɛli dencɛ Makiri ka bɔ Lodebari, ani Barizilayi ka bɔ Orogelimu, Galaadi mara la, 28olu nana ni dilanw ye, ani tasaw ni bɔgɔdagaw, ani suman sifa fila ye, ani mugu ni suman yirannin, ani sɔsɔ sifa fila, 29ni lii ani naare, ni sagaw ani misisogo, k'o di Dawuda n'a ka jama ma, janko u k'o dumu. Bari u tun b'a fɔra k'u tɔɔrɔla kɔngɔ ni minnɔgɔ bolo, k'u sigɛnna kongokolon kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index