Search form

Sam 2nan 18

Abisalɔn ka kɛlɛdenw be dɛsɛ

1Dawuda y'a ka kɛlɛdenw lajɛn k'u filɛ ka mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ kuntigiw sigi, ani mɔgɔ waa kelen kelen kuntigiw. 2A ye kɛlɛdenw tilan saba ka Zowabu bila kelen kunna, k'a dɔgɔcɛ Abisayi bila kelen kunna, ani ka Gatika Itayi bila kelen kunna. O kɔ, a ko ale fana bena taga n'u ye kɛlɛ la. 3Nga kɛlɛdenw y'a fɔ a ye ko: «I man kan ka taga ni an ye, bari n'an bolila, o tena jati. Hali n'an tilancɛ le sara, o tena jati. Nga i kɛra i n'a fɔ mɔgɔ waa tan anw fɛ. Min ka fisa, i ka to dugu kɔnɔ k'an dɛmɛ.» 4Masacɛ y'a fɔ ko fɛɛn min ka di u ye, ko ale bena o le kɛ. Masacɛ tagara lɔ dugu bɔda la, kɛlɛdenw bɛɛ tora ka bɔ, mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ, ni mɔgɔ waa kelen kelen. 5Masacɛ y'a fɔ Zowabu ni Abisayi ani Itayi ye, k'u ka kanbelen Abisalɔn kɛ dɔɔni dɔɔni ale kosɔn. Masacɛ ye min fɔ kuntigi nunu bɛɛ ye Abisalɔn kosɔn, kɛlɛdenw bɛɛ y'o mɛn.

6Kɛlɛdenw wilila ka taga kongo kɔnɔ ka taga Isirayɛlidenw kunbɛn. U ye kɛlɛ kɛ Efarayimu mara tuu kɔnɔ. 7O yɔrɔ la, Dawuda ka kɛlɛdenw ye see sɔrɔ Abisalɔn ka kɛlɛdenw kan. Mɔgɔ waa mugan (20 000) sara. Cɛnniba kɛra o loon na kosɔbɛ. 8Kɛlɛ nin yɛrɛkɛra ka se mara nin yɔrɔ bɛɛ la. Mɔgɔ minw tora tuu kɔnɔ, olu cayara ni murujan ka fagataw ye.

Zowabu be Abisalɔn faga

9Waati dɔ, Abisalɔn tagar'a yɛrɛ sɔrɔ Dawuda ka kɛlɛdenw ɲafɛ. A tun be sofali kan. Sofali tagara don yiriba bolocaaman dɔ kɔrɔ. Abisalɔn kuun donna o yiribolow la, sofali tɛmɛna k'a dulonnin to sanfɛ yen. 10Mɔgɔ dɔ y'a ye dɔrɔn, a tagara o fɔ Zowabu ye ko ale ye Abisalɔn dulonnin ye yiriba dɔ la yanfɛ. 11Zowabu y'a fɔ o cɛɛ nin ye ko: «E y'a ye, mun na i m'a faga yɔrɔnin kelen? N tun bena warigwɛ kuru tan d'i ma, ani cɛsirilan.» 12Nga o cɛɛ nin y'a fɔ Zowabu ye ko: «Hali ni e tun y'a fɔ ko i bena warigwɛ kuru waa kelen le don ne bolo, ne tun te sɔn ka maga masacɛ deen na. Bari a tun ye kangari min la e ni Abisayi ni Itayi ye, an y'o mɛn, a tun ko aw ka kanbelen Abisalɔn kɔlɔsi, mɔgɔ si kana maga a la. 13Ni ne tun y'o koo latigɛnin cɛn k'a faga, masacɛ tun ben'a mɛn, ele fana tena sɔn ka foyi kɛ.» 14Zowabu y'a fɔ ko: «Ne tena lɔ i gɛrɛfɛ ka mɛn!» A ye taman saba ta ka taga Abisalɔn dusukun sɔgɔ. O y'a sɔrɔ a tun be nii na yen yiriba nin kan. 15Kanbelen mɔgɔ tan minw tun be to ka Zowabu ka kɛlɛkɛminanw ta, olu jɛnn'a kan k'a bugɔ k'a faga. 16Zowabu ko u ka buru fiyɛ, kɛlɛdenw ye Isirayɛlidenw gwɛnko dabila, bari Zowabu y'u bali. 17U ye Abisalɔn suu ta k'a fili dingɛba dɔ kɔnɔ tuu nin kɔnɔ yen, ka kabakuru caaman ton a kan. Isirayɛlidenw bɛɛ bolila, ka taga u ka soow kɔnɔ.

18Abisalɔn tun be ɲaa na tuma min na, a tun ko u ka kabakuru dɔ tutu ale yɛrɛ ye Masacɛ ka kɔkɛnɛ na. A tun be miiri ko deen te ale fɛ, ale tɔgɔ bena to ka wele min kan. O la, a y'a tɔgɔ la o kabakuru nin kan. Halibi u b'o wele ko Abisalɔn ka taamasiɲɛ.

Dawuda be Abisalɔn sako mɛn

19Sadɔki dencɛ Ayimasi y'a fɔ ko u k'ale to a be boli ka taga o kibaru diman fɔ masacɛ ye, ko Masaba y'a mɔnɛ bɔ k'a bɔsi a juguw bolo. 20Zowabu y'a fɔ a ye ko: «I tena bii kibaruya fɔ, i bena loon wɛrɛ ta fɔ, nga bii ta tɛ, bari nin ye masacɛ deen sako le ye.» 21O kɔ, Zowabu y'a fɔ Etiyopika dɔ ye ko: «I ye fɛɛn min ye, taga o fɔ masacɛ ye.» Etiyopika nin y'a kunbiri gwan Zowabu kɔrɔ, ka sɔrɔ ka sira ta ka boli. 22Halibi Sadɔki dencɛ Ayimasi y'a fɔ Zowabu ye ko hali ni koo o koo bena kɛ, ko a k'ale to a be tugu Etiyopika nin kɔ. Zowabu y'a fɔ ko: «Mun na i b'a fɛ ka taga, n deen? O te cira ye i ka tɔnɔ be sɔrɔ min na.» 23A ko cogo o cogo, ale be taga. O la, Zowabu y'a fɔ a ye ko a ka taga. Sira min be tɛmɛ kɔkɛnɛ na, a y'o minɛ, ka kɔn Etiyopika nin ɲa.

24O y'a sɔrɔ Dawuda tun siginin be dugu donda bulonda la. Kɔlɔsilikɛbaga tun be sanbon kan, a taamana ka na kogo faan fɛ. A ye filɛli kɛ, a ye mɔgɔ kelen bolitɔ ye ka na. 25Kɔlɔsilikɛbaga nin y'a kaan kɔrɔta ka masacɛ lasɔmi. Masacɛ y'a fɔ ko n'o tigi kelen lo, o tuma na, ko a be na ni kibaru diman ye. O y'a sɔrɔ a tun be surunyana. 26Kɔlɔsilikɛbaga ye mɔgɔ dɔ wɛrɛ bolitɔ ye ka na a kelen tugu, a y'a kaan kɔrɔta k'a fɔ dakɔlɔsibaga ye ko mɔgɔ wɛrɛ bolitɔ ye n'a be nan'a kelen. Masacɛ y'a fɔ k'o tigi fana be nana ni kibaru diman le ye. 27Kɔlɔsilikɛbaga nin y'a fɔ ko mɔgɔ fɔlɔ nin bolicogo bɔnin be Sadɔki dencɛ Ayimasi ta fɛ. Masacɛ y'a fɔ k'o ye mɔgɔɲuman ye, ko a be nana ni kibaru diman le ye. 28Ayimasi y'a kaan kɔrɔta k'a fɔ masacɛ ye ko koo bɛɛ nɔgɔyara. A y'a kunbiri gwan masacɛ ɲakɔrɔ k'a ɲaa biri duguma k'a fɔ ko: «Boɲa ka la Masaba i ka Ala kan, ale min ye mɔgɔw don masacɛ, ne matigi bolo, minw tun wilil'a kama.» 29Masacɛ y'a ɲininga ko: «Kanbelen Abisalɔn be hɛrɛ la wa?» Ayimasi y'a jaabi ko: «Ne ye jama ye, u be bolibolila, Zowabu fana ye ne n'i ka baaraden ci, nga ne m'a lɔn koo min kɛra.» 30Masacɛ y'a fɔ ko ale ka taga lɔ gɛrɛfɛ. Ayimasi tagara lɔ gɛrɛfɛ. 31O yɔrɔnin kelen, Etiyopika nin sera k'a fɔ ko: «Masacɛ, ne matigi, i ka kibaru diman lamɛn! Mɔgɔ minw bɛɛ tun wilila i kama, Masaba y'i bɔ olu bolo bii.» 32Masacɛ y'a fɔ Etiyopika nin ye ko kanbelen Abisalɔn be hɛrɛ la wa. Etiyopika nin y'a jaabi ko masacɛ, ale matigi juguw ni mɔgɔ minw be wili a kama ko u b'a fɛ ka kojugu kɛ a la, olu bɛɛ ka kɛ i n'a fɔ kanbelen nin.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index