Search form

Sam 2nan 2

Dawuda be kɛ Zuda mara masacɛ ye Eburɔn

1O koo nunu tɛmɛnin kɔ, Dawuda ye Masaba ɲininga ko: «N ka taga Zuda mara dugu dɔ la wa?» Masaba y'a jaabi ko a ka taga. A y'a fɔ tugu ko ale ka taga dugu jumɛn na. Masaba y'a jaabi ko Eburɔn dugu kɔnɔ. 2- Dawuda wilila ka taga n'a ka muso fila ye, Ayinowamu ka bɔ Zizireyɛli, ani Karimɛlika Nabali min sara, ale ka muso Abigayɛli. 3Dawuda ka mɔgɔ minw tun be n'a ye, a tagara ni olu ye. U tagara sigi Eburɔn n'a dafɛduguw la, u bɛɛ n'u ka somɔgɔw. 4- Zuda kɔmɔgɔw nana tulu bɔn Dawuda kunna o yɔrɔ la k'a kɛ u ka masacɛ ye.

U nan'a fɔ Dawuda ye ko Yabɛsikaw ka bɔ Galaadi mara la le ye Sayuli suu ta k'a don. 5O la, a ye mɔgɔw ci ko u ka ta'a fɔ u ye ko: «Masaba ka barika don aw la, bari aw ye koɲuman kɛ aw kuntigi Sayuli ye, k'a suu ta k'a don. 6Sisan Masaba ka to aw fɛ k'aw dɛmɛ. Ne fana bena koɲuman kɛ aw ye, bari aw y'o baaraɲuman nin kɛ. 7Sisan, aw k'aw jaa gwɛlɛya ka kɛ cɛfariw ye, bari aw kuntigi Sayuli sara, Zuda kɔmɔgɔw ye ne le woloma ka kɛ u ka masacɛ ye.»

Isibosɛti be kɛ Isirayɛliden tɔw masacɛ ye

8O waati la, Nɛri dencɛ Abinɛri min tun ye Sayuli ka kɛlɛdenw kuntigi ye, ale ye Sayuli dencɛ Isibosɛti minɛ ka taga n'a ye Maanayimu, 9k'a kɛ masacɛ ye Galaadi mara kunna, ani Asɛri ni Zizireyɛli ani Efarayimu ni Bɛnzamɛn mara, ani Isirayɛliden tɔw bɛɛ kunna. 10Sayuli dencɛ Isibosɛti sii tun sera saan bi naani ma a ka sɔrɔ ka kɛ masa ye Isirayɛlidenw kunna. A ye saan fila kɛ u kunna. Zuda kɔmɔgɔw dama le tun tugura Dawuda kɔ. 11Dawuda kɛra Zuda kɔmɔgɔw ka masacɛ ye k'a to Eburɔn saan wolonwula ni kalo wɔɔrɔ.

Zuda kɔmɔgɔw ni Isirayɛliden tɔw be kɛlɛ kɛ

12Nɛri dencɛ Abinɛri ni Sayuli dencɛ Isibosɛti ka kɛlɛdenw wilila ka bɔ Maanayimu ka na Gabaŋɔn. 13Seruyaa dencɛ Zowabu ni Dawuda ka kɛlɛdenw wilila ka taga. U ye ɲɔgɔn kunbɛn Gabaŋɔn dalan gɛrɛfɛ, u lɔra. Kelen be faan dɔ nin na, kelen be faan dɔ nin na fana. 14Abinɛri y'a fɔ Zowabu ye ko: «An k'a to kanbelen nunu ka wili ka ɲɔgɔn kɛlɛ fila fila an ɲana!» Zowabu y'a jaabi ko u ka wili kɛ. 15U wilila, u y'u jati. Sayuli dencɛ Isibosɛti ka mɔgɔw tun ye mɔgɔ tan ni fila ye ka bɔ Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw la, Dawuda ta mɔgɔ tan ni fila. 16U kelen kelen bɛɛ y'a tɔɲɔgɔn minɛ a kuun na, ka ɲɔgɔn sɔgɔ ni murujan ye u gɛrɛnw na. U bɛɛ benna ka sa ɲɔgɔn fɛ. Yɔrɔ min be Gabaŋɔn gɛrɛfɛ, o la, u y'o tɔgɔ la ko Murujan dadiman yɔrɔ. 17O loon na, kɛlɛ juguyara kosɔbɛ. Dawuda ka mɔgɔw sera Abinɛri ni Isirayɛliden tɔw kɔrɔ. 18O kɛlɛ nin na, Seruya dencɛ saba tun be yen: Zowabu ni Abisayi ani Azayɛli. Azayɛli tun be se boli la kosɔbɛ i n'a fɔ minan. 19Ale tugura Abinɛri kɔ, a ma faran ka taga kinibolo fɛ, walima numanbolo fɛ. 20Abinɛri ye filɛli kɛ a kɔfɛ k'a ɲininga ko: «Ele lo wa, Azayɛli?» A ko: «Ɔnhɔn, ne lo.» 21Abinɛri y'a fɔ a ye ko a ka yɛlɛma kinibolo fɛ, walima numanbolo fɛ, ka kanbelen nunu dɔ minɛ k'o bololafɛn ta. Nga Azayɛli ma sɔn ka faran ka bɔ a kɔ. 22Abinɛri y'a fɔ a ye tugu ko a ka faran ka bɔ ale kɔ, ko n'o tɛ, ale ben'a faga. K'o kɔ, ale bena kɛ di k'a kɔrɔcɛ Zowabu filɛ. 23Nga Azayɛli banna ka faran ka bɔ a kɔ. O la, Abinɛri y'a ka taman juu kɛ k'a susu a kɔnɔbara la. Taman y'a sɔgɔ fɔɔ ka bɔ a kɔfɛ. A bɔra ka ben ka sa yɔrɔnin kelen. Ni mɔgɔ o mɔgɔ tun bolila ka na se Azayɛli suu ma, u bɛɛ be lɔ.

24Zowabu ni Abisayi ye Abinɛri gwɛn. Tilekun be donna tuma min na, u sera Gibeyama, min be Giya gɛrɛfɛ, Gabaŋɔn kongokolon sira kan. 25Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ye ɲɔgɔn lajɛn Abinɛri gɛrɛfɛ ka kɛ jɛnkulu kelen ye, ka lɔ kulu dɔ kan. 26Abinɛri y'a kaan kɔrɔta k'a fɔ Zowabu ye ko: «O tuma na, murujan ka halakili bena taga ɲa tuma bɛɛ wa? E m'a lɔn ko nimisa be o kɔfɛ wa? I ben'a fɔ jama ye tuma jumɛn ko u k'u badenw fagako dabila?» 27Zowabu y'a fɔ ko: «Ala kosɔn, n'i tun ma foyi fɔ, jama tun bena tugu u balimaw kɔ fɔɔ sini sɔgɔma.» 28O la, Zowabu ye buru fiyɛ, jama bɛɛ lɔra, u ma tugu Isirayɛliden tɔw kɔ tugu, u ma ɲɔgɔn kɛlɛ tugu. 29Abinɛri n'a ka jama taamana Zurudɛn baji kɛnɛ na suu bɛɛ la, ka ta'a tigɛ, ka Bitirɔn mara bɛɛ cɛtigɛ ka taga se Maanayimu.b 30Zowabu kɔsegira ka bɔ Abinɛri gwɛnyɔrɔ la, a ye jama bɛɛ lajɛn. Mɔgɔ tan ni kɔnɔntɔn le tun te yen, Dawuda ka kɛlɛdenw cɛma, ani Azayɛli. 31Nga Dawuda ka kɛlɛdenw tun ye mɔgɔ kɛmɛ saba ni bi wɔɔrɔ faga Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw la, minw tun be ni Abinɛri ye. 32U ye Azayɛli suu ta ka n'a don a facɛ ka kaburu kɔnɔ Bɛtilehɛmu. O kɔ, Zowabu n'a ka mɔgɔw taamana suu bɛɛ kɔnɔ. U sera Eburɔn dugugwɛdafɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index