Search form

Sam 2nan 21

Gabaŋɔnkaw ni Sayuli kɔmɔgɔw ka koo

1Dawuda ka tile la, kɔngɔ donna fɔɔ ka se saan saba. Dawuda ye Masaba daali, Masaba y'a fɔ a ye k'o ye Sayuli n'a ka somɔgɔw nɔɔ ye, mɔgɔfagala nunu. Bari a tun ye Gabaŋɔnkaw halaki.

2- O la, masacɛ ye Gabaŋɔnkaw wele ka kuma u fɛ. Gabaŋɔnkaw tun te Isirayɛlidenw dɔ ye, amoriw tɔɔ tun lo. Isirayɛlidenw tun kalila k'u tena u faga. O n'a ta bɛɛ, Sayuli tun b'a fɛ ka baara ɲanaman kɛ Zuda kɔmɔgɔw ni Isirayɛliden tɔw ye minkɛ, o la, a tun b'a fɛ k'u sii tunu. 3Dawuda ye Gabaŋɔnkaw ɲininga ko ale ka kan ka mun le kɛ u ye, ko ale bena koo nin lalaga cogo di, janko u ka duba kɛ Masaba ka jama ye.

4Gabaŋɔnkaw y'a jaabi ko: «Wariko ni sanuko kuma te an ni Sayuli n'a ka somɔgɔw cɛ. An fana man kan ka mɔgɔ faga Isirayɛlidenw cɛma.» Masacɛ y'a fɔ u ye ko: «Aw b'a fɛ ne ka mun le kɛ aw ye?» 5U ye masacɛ jaabi ko: «Cɛɛ nin tun b'a fɛ k'an halaki, a tun b'a kɔnɔ k'an ta cɛn, k'an sii tunu pewu ka bɔ Isirayɛli jamana na. 6O la, ale min ye Masaba ka mɔgɔ wolomanin ye, i k'ale dencɛ mɔgɔ wolonwula di an ma, an bena u dulon Masaba ɲakɔrɔ a ka dugu kɔnɔ Gibeya.» Masacɛ y'a fɔ ko ale bena u di u ma.

7- Masacɛ ye Sayuli deen Zonatan dencɛ Mefibosɛti kisi, bari Dawuda ni Sayuli dencɛ Zonatan tun kalila ɲɔgɔn ye Masaba ɲakɔrɔ. 8- Nga Aya denmuso Irisipa tun ye dencɛ fila minw wolo Sayuli ye, minw ye Arimoni ni Mefibosɛti ye, ani Sayuli denmuso Mikali tun ye dencɛ duuru minw wolo Barizilayi dencɛ Adiriyɛli ye ka bɔ Mewola, masacɛ ye olu le minɛ k'u di. 9A y'u di Gabaŋɔnkaw ma. Olu y'u dulon Masaba ɲakɔrɔ kulu dɔ kan. Mɔgɔ wolonwula nunu bɛɛ sara ɲɔgɔn fɛ. U y'u faga suman tigɛwaati daminɛtuma na le.

10Aya denmuso Irisipa ye bɔɔrɔ dɔ ta k'a la fara dɔ kan ka sigi. Kabini suman tigɛwaati daminɛtuma na fɔɔ ka na se sanji ka ben ma u kan, a tun be to ka kɔnɔw gwɛn tilefɛ ka to ka kongosogow gwɛn sufɛ, janko foyi kana se u suuw ma. 11Sayuli ka gɛrɛfɛmuso Irisipa, n'o tun ye Aya denmuso ye, ale ye fɛɛn min kɛ, u nana o fɔ Dawuda ye. 12- Dawuda tagara Sayuli n'a dencɛ Zonatan kolow bɔ Yabɛsikaw fɛ, Galaadi mara la. Olu tun tagara u suuw bɔ u dulonyɔrɔ la dogo la Bɛtiseyan forobayɔrɔ la. Filisiw tun ye Sayuli faga Gilibowa tuma min na, u tun nana u dulon o yɔrɔ la. 13A ye Sayuli n'a dencɛ Zonatan kolow ta ka bɔ o yɔrɔ la, mɔgɔ wolonwula minw dulonna fana, k'u taw ta. 14U ye Sayuli n'a dencɛ Zonatan kolo nunu sutara Sayuli facɛ Kisi ka kaburu kɔnɔ Sela, Bɛnzamɛn ka mara la. Masacɛ tun ye fɛɛn min bɛɛ fɔ, u y'o kɛ. O kɔ, Ala y'u ka daalili jaabi k'a nɔgɔya jamana ye.

Isirayɛlidenw be filisiw kɛlɛ

(Lok fɔlɔ 20.4-8)

15Kɛlɛ wilila filisiw ni Isirayɛlidenw cɛ tugu. Dawuda tagara n'a ka kɛlɛdenw ye ka filisiw kɛlɛ. A sigɛnna. 16Arafa kɔmɔgɔw kelen, Yisibibenɔbu, tun b'a fɛ k'a faga. A ka taman gwiliya tun sera zira kilo saba ni kɔ ma, murujan kuraman fana tun b'a fɛ. 17- Seruya dencɛ Abisayi ye Dawuda dɛmɛ ka filisicɛ nin faga. O la, Dawuda ka mɔgɔw kalila k'a fɔ a ye ko a tena bɔ ni olu ye tugu ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ la, ko a kan'a to Isirayɛlidenw ka fitinɛ be faga.

18O kɔ, kɛlɛ dɔ kɛra Gɔbu, ni filisiw ye tugu. Sibekayi ka bɔ Usa sera ka Arafa kɔmɔgɔ Safu faga o yɔrɔ la.

19Kɛlɛ wilila Gɔbu u ni filisiw cɛ tugu. Yaareyoregimu dencɛ Elanan ka bɔ Bɛtilehɛmu ye Gatika Goliyati faga, min ka taman lɔgɔ tun ka bon kosɔbɛ.

20Kɛlɛ dɔ fana kɛra Gati. Cɛjan dɔ tun be o yɔrɔ la, a bolokunnadenw n'a seen taw tun ye wɔɔrɔ wɔɔrɔ ye, u bɛɛ lajɛnnin tun ye mugan ni naani ye. Ale fana tun ye Arafa kɔmɔgɔ dɔ ye. 21Ale tun ye dabayakuma fɔ Isirayɛlidenw ma, Dawuda faden Simeya dencɛ Yonatan y'a faga.

22O mɔgɔ naani nunu tun ye Arafa kɔmɔgɔw ye ka bɔ Gati. Dawuda n'a ka kɛlɛdenw y'u faga.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index