Search form

Sam 2nan 23

Dawuda ka kuma laban

1Dawuda ka kuma laban filɛ nin ye:

«Zese dencɛ Dawuda ka kuma,

mɔgɔ min kɛra mɔgɔbaba ye,

ale ka kuma lo,

Yakuba ka Ala ka mɔgɔ wolomanin,

Isirayɛlidenw be min la dɔnkili la ni nisɔndiya ye.

2Masaba ka Nii b'a ta fɔ ne barika la,

a ka kuma be ne daa la.

3Isirayɛli ka Ala kumana,

Isirayɛli dogokabakuru y'a fɔ ne ye ko:

‹Mɔgɔ min b'a ka kuntigiya kɛ ni tilenninya ye,

mɔgɔ min b'a ka kuntigiya kɛ ni Alaɲasiran ye,

4o tigi be i ko dugugwɛdafɛ kɛnɛ,

sankaba te yen sɔgɔmada min na.

Sanji bennin kɔ, tile be bɔ k'a kɛ biin be falen.›

5Ne ka soo te ten Ala ɲakɔrɔ wa?

Bari, a ye layidu cɛnbali ta ne ye.

A fɛɛn bɛɛ labɛnnin lo,

n'a be boloɲuman kan.

A bena ne kisi koo bɛɛ la,

a bena n diyanako bɛɛ see di n ma.

6Nga mɔgɔjuguw bɛɛ be i ko ŋɔni,

u be min fili.

U t'u ta n'u bolo ye.

7Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka maga u la,

o tigi be nigɛ le ta,

walima tamankala.

U b'u jɛni o yɔrɔ kelen na.»

Dawuda ka cɛfariw

(Lok fɔlɔ 11.10-47)

8Cɛfari minw tun be baara kɛ Dawuda ye, olu tɔgɔ filɛ nin ye: Isebaali, Takemonika tun lo. Ale lo tun ye cɛfariw kuntigi saba la mɔgɔ fɔlɔ ye. Min y'a ka taman kɛ ka mɔgɔ kɛmɛ seegi faga kɛlɛ kelen na.

9Ale kɔ, Dodo dencɛ Eleyazari tun be yen. A mamacɛ bɔra Awowa. Cɛfariw kuntigi mɔgɔ saba minw tun ye filisiw kunbɛn ni Dawuda ye tuma min na u tun lajɛnna kɛlɛ kama, Eleyazari tun ye olu dɔ ye. O y'a sɔrɔ Isirayɛlidenw tun be bolila. 10Ale lo lɔra kelen kan ka filisiw faga fɔɔ a tigɛ jara ka nɔrɔ a ka murujan na. Masaba ye see di u ma kosɔbɛ o loon na. Kɛlɛdenw kɔsegira ka na tugu Eleyazari kɔ k'u juguw bololafɛnw le ta dɔrɔn.

11Ale fana kɔ, Age ka bɔ Arari ale dencɛ Sama tun be yen. Filisiw tun ye ɲɔgɔn lajɛn sɔsɔforo dɔ kɔnɔ tuma min na, Isirayɛlidenw ka kɛlɛdenw bolila u ɲa. 12Nga Sama tagara lɔ o foro nin cɛmancɛ la, k'a tanga cɛnni ma. A ye filisiw faga. A kɛra ten, Masaba ye see di u ma kosɔbɛ.

13Mɔgɔ saba bɔra cɛfari bi saba la ka taga Dawuda fɛ suman tigɛwaati la, Adulamu kuluwo kɔnɔ. O y'a sɔrɔ filisiw ka jɛnkulu dɔ tun siginin be erefaw ka kɔkɛnɛ na. 14Dawuda tun b'a ka dogoyɔrɔ la, filisiw ka kɛlɛden dɔw tun be Bɛtilehɛmu. 15Nin donn'a dusu la, a ko: «Kɔlɔn min be Bɛtilehɛmu dugu daa la, jɔn le bena taga jii bɔ ne ye o yɔrɔ la?» 16Cɛfari saba nunu tagara tɛmɛ filisiw ka kɛlɛdenw sigiyɔrɔ cɛma ka taga jii bɔ kɔlɔn nin kɔnɔ min be Bɛtilehɛmu dugu daa la, ka na n'a ye Dawuda fɛ, nga Dawuda ma sɔn k'a min. A y'a bɔn Masaba ye. 17A y'a fɔ ko: «Ne te se ka jii nin min, Masaba! Bari, a kɛra i n'a fɔ a bɔbaga nunu joli lo. Sabu, u y'u yɛrɛ nii di ka ta'a bɔ.» A ma sɔn k'a min.

O cɛfari mɔgɔ saba ye fɛɛn min kɛ, o le y'o ye.

18Seruya dencɛ Zowabu baden Abisayi tun ye cɛfari bi saba nunu kuntigi ye. A y'a ka taman kɛ ka mɔgɔ kɛmɛ saba faga. O la, a tɔgɔ bɔra u cɛma kosɔbɛ. 19A ye boɲa sɔrɔ kosɔbɛ u cɛma. Ale kɛra u kuntigi ye, nga a tun te cɛfariw kuntigi mɔgɔ saba nunu dɔ ye.

20Yoyada dencɛ Benayawu ka bɔ Kabuseyɛli, kɛlɛdenŋana tun lo. A ye kobabaw kɛ. Ale lo ye mowabuw ka kɛlɛkɛwara fila faga. A tun jigira dingɛ kɔnɔ fana ka jara faga. *Sanji siminin tun benna o loon na yɛrɛ. 21A fana ye Ezipitika dɔ faga, barika tun be min na kosɔbɛ. Ka taman to o Ezipitika bolo, a tagar'a kama ni bere ye ka ta'a ka taman minɛ a fɛ, ka tila k'a faga n'a ye. 22Yoyada dencɛ Benayawu ye fɛɛn min kɛ, o le ye o ye. A tɔgɔ bɔra kosɔbɛ cɛfari bi saba nunu cɛma. 23U tun b'a jati kosɔbɛ mɔgɔ bi saba nunu cɛma, nga ale tun ma se mɔgɔ saba nunu fɛ. Kɛlɛden minw tun be ale masacɛ Dawuda kɔlɔsi, a y'a kɛ olu kuntigi ye.

24Zowabu baden Azayɛli kɛra mɔgɔ bi saba nunu dɔ ye fana, ani Dodo dencɛ Elanan ka bɔ Bɛtilehɛmu, 25ni Arɔdikaw Sama ni Elika, 26ni Paliticɛ Ɛlɛsi, ni Ikɛsi dencɛ Ira ka bɔ Tekowa, 27ni Abiyezɛri ka bɔ Anatɔti, ni Usacɛ Mebunayi, 28ani Awoya kɔmɔgɔ Salimɔn, ni Netofaka Marayi, 29ani Netofaka Baana dencɛ Elɛbu, ni Iribayi dencɛ Itayi ka bɔ Gibeya, Bɛnzamɛn ka mara la, 30ani Pireyatɔnka Benayawu, ni Idayi ka bɔ Gaasi wolonkoto daa la, 31ani Bɛtarabaka Abiyalibɔn, ni Baarumika Azimawɛti, 32ani Salibimuka Eliyaba, ni Yasɛn deenw, Yonatan, 33ni Sama ka bɔ Arari mara la, ani Sarari dencɛ Ayamu ka bɔ Arari mara la, 34ni maakacɛ Asibayi dencɛ Elifɛlɛti, ani Giloka Ayitofɛli dencɛ Eliyamu, 35ni Ɛsirayi ka bɔ Karimɛli, ani Paarayi ka bɔ Ariba, 36ni Sobaka Natan dencɛ Yigeyali, ani Bani ka bɔ Gadi, 37ni amonicɛ Selɛki, ani Narayi ka bɔ Beerɔti, ale lo tun be to ka Seruya dencɛ Zowabu ka kɛlɛkɛminanw ta, 38ni Ira ni Garɛbu ka bɔ Yetɛri ka soo, 39ni iticɛ Uri. U bɛɛ lajɛnnin tun ye mɔgɔ bi saba ni wolonwula ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index