Search form

Sam 2nan 24

Dawuda be mɔgɔw jati

(Lok fɔlɔ 21.1-6)

1Masaba dimina Isirayɛlidenw kɔrɔ tugu. A y'a kɛ Dawuda ye koo dɔ kɛ u ka hɛrɛ te min na. A y'a fɔ ko a ka Zuda kɔmɔgɔw ni Isirayɛliden tɔw jati. 2Masacɛ y'a fɔ kɛlɛdenw kuntigi Zowabu ye, min tun b'a gɛrɛfɛ, ko a ka taga Isirayɛli maraw bɛɛ la, k'a ta Dan mara la kɔgɔdugu faan fɛ fɔɔ ka taga se Bɛriseba, worodugu faan fɛ. Ko u ka mɔgɔw jati, janko ale ka se k'u daa lɔn. 3Zowabu y'a fɔ a ye ko: «Masaba i ka Ala k'a kɛ jama be buguya siɲɛ kɛmɛ, masacɛ, ne matigi k'o ye. Nga mun na masacɛ, ne matigi b'a fɛ k'o koo ɲɔgɔn kɛ?» 4Nga masacɛ tor'a ka kuma kan a tun ye min fɔ Zowabu ni kɛlɛdenw kuntigiw ye. O la, u ye sira minɛ janko ka taga mɔgɔw jati. 5U tagara Zurudɛn baji tigɛ, ka ta'a daminɛ Arowɛri, dugu min be Gadi kɔkɛnɛ na, o worodugu ɲafan na. O kɔ, u tagara Yazɛri faan fɛ. 6U tagara se Galaadi mara la ani kulujukɔrɔ, Ɔdisi, ka sɔrɔ ka taga Danyaan n'a lamini na, ani Sidɔn. 7U tagara fana Tiri dugu barikaman na, ani iviw ka duguw, ni kanaanw duguw bɛɛ kɔnɔ fana. U nana laban Bɛriseba, Zuda mara worodugu ɲafan fɛ. 8U ye jamana nin bɛɛ yaala ten, ka kɔsegi ka na se Zeruzalɛmu, kalo kɔnɔntɔn ni tile mugan kɔ. 9Zowabu nana jama daa fɔ masacɛ ye. Cɛɛ minw tun be se ka taga kɛlɛ la n'u be se murujan kɔrɔ, Zuda kɔmɔgɔw ka mara la, olu tun ye mɔgɔ waa kɛmɛ duuru (500 000) ye. Isirayɛliden tɔw fɛ, mɔgɔ waa kɛmɛ seegi (800 000) tun be yen.

Ala be Dawuda ka kojugu sara

(Lok fɔlɔ 21.7-17)

10Mɔgɔw jatinin kɔ, Dawuda dusu tora ka panpan. A y'a fɔ Masaba ye ko ale ye mɔgɔw jati minkɛ, k'o kɛra hakɛba ye. Ko sisan Masaba ka yafa a ka baarakɛla ma, ko bari ale ye hakilitanya baara le kɛ.

11O dugusagwɛ, yanni Dawuda ka wili, o y'a sɔrɔ Masaba ka kuma sera kira Gadi ma. Ale lo tun ye Dawuda ladibaga ye. 12Masaba ko: «Ta'a fɔ Dawuda ye ko ne bena koo saba le latigɛ a ye, ko a ka kelen woloma u la ne bena min kɛ a la.» 13O la, Gadi tagara Dawuda sɔrɔ k'a fɔ a ye ko: «I b'a fɛ kɔngɔ ka don i ka jamana kɔnɔ saan saba kɔnɔ wa? Walima i juguw k'i gwɛn kalo saba kɔnɔ n'i be boli u ɲa? Walima banajugu ka don jamana nin kɔnɔ tile saba? Ne ka kan ka kɔsegi ka taga min fɔ n cibaga ye, o fɔ sisan.» 14Dawuda y'a fɔ a ye ko: «Ne dusu kasinin lo kosɔbɛ. An ka ben Masaba bolo, bari a be makari kosɔbɛ, ne kana ben adamadenw bolo.» 15O la, Masaba y'a kɛ banajugu donna Isirayɛli jamana kɔnɔ, k'a ta o loon sɔgɔma fɔɔ ka taga se waati latigɛnin nin ma. K'a ta Dan mara la fɔɔ ka taga se Bɛriseba, mɔgɔ waa bi wolonwula (70 000) le sara mɔgɔw cɛma.

16Mɛlɛkɛ tun b'a fɛ ka Zeruzalɛmu halaki tuma min na, Masaba y'a ka latigɛli yɛlɛma cɛnni nin la. A y'a fɔ mɛlɛkɛ ye k'o b'a bɔ, ko a k'a dabila. O y'a sɔrɔ a tun surunyana zebuzicɛ Orona ka sumangosikɛnɛ na ka ban.

17Dawuda y'a ye ko mɛlɛkɛ tun b'a la ka mɔgɔw faga jama cɛma. A y'a fɔ Masaba ye ko: «Ne le ye hakɛ kɛ, ne le filila, mɔgɔ nunu ma foyi kɛ. Ne bugɔ, ani n ka somɔgɔw.»

Dawuda be sarakabɔyɔrɔ lɔ Masaba ye

(Lok fɔlɔ 21.18-27)

18O loon yɛrɛ la, Gadi tagara Dawuda fɛ k'a fɔ a ye ko a ka taga sarakabɔyɔrɔ lɔ Masaba ye zebuzicɛ Orona ka sumangosikɛnɛ na. 19Dawuda wilila ka taga i ko Gadi y'a fɔ cogo min na, ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye. 20Orona ye filɛli kɛ ka masacɛ n'a ka dakɔrɔsigiw natɔ ye a fɛ. A bɔra k'a kunbiri gwan masacɛ ɲafɛ k'a ɲaa biri duguma. 21A y'a fɔ ko: «Mun na masacɛ, ne matigi be n'a ka baaraden fɛ?» Dawuda y'a jaabi ko ale be na a ka sumangosikɛnɛ san a fɛ ka sarakabɔyɔrɔ lɔ Masaba ye, janko banajugu nin ka ban ka bɔ jama cɛma. 22Orona y'a fɔ Dawuda ye ko: «Masacɛ, ne matigi, i sagolafɛn minɛ k'o bɔ saraka ye. Misiw be yen, i be se k'o bɔ saraka jɛnitaw ye, k'o jɛni ni zuuw ye, ani sumangosinanw.» 23A ye fɛɛn bɛɛ nin masacɛ la, k'a fɔ a ye ko: «Masaba i ka Ala k'i ka saraka minɛ.» 24Nga masacɛ y'a fɔ a ye ko: «Ayi, ne bena u san i fɛ. Ne tena saraka jɛnita si bɔ Masaba n ka Ala ye, ne ka wasiji te min na.» O kɔ, Dawuda ye kɛnɛ ni misi nunu san warigwɛ kuru bi duuru la. 25A ye sarakabɔyɔrɔ lɔ Masaba ye o yɔrɔ la, ka saraka jɛnitaw ni jɛnɲɔgɔnya sarakaw bɔ. O la, Masaba y'a ka daalili jaabi k'a nɔgɔya jamana ye, bana nin banna Isirayɛli jamana kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index