Search form

Sam 2nan 3

1Sayuli ka mɔgɔw ni Dawuda ka mɔgɔw ye ɲɔgɔn kɛlɛ waatijan kɔnɔ. Dawuda tun be see sɔrɔla ka taga ɲa. Sayuli ka mɔgɔw barika tun be dɛsɛra ka taga.

Dawuda ye deen minw sɔrɔ k'a to Eburɔn

(Lok fɔlɔ 3.1-14)

2Ka Dawuda to Eburɔn, a ye dencɛw sɔrɔ. A deen fɔlɔ ye Amunɔn ye, a muso Zizireyɛlika Ayinowamu dencɛ. 3Filanan ye Kileyabu ye, Karimɛlika Nabali min sara, ale ka muso Abigayɛli dencɛ. Sabanan ye Abisalɔn ye, Gɛsuri masacɛ Talimayi denmuso Maaka dencɛ. 4Naaninan ye Adoniya ye, Agiti ka dencɛ. Duurunan ye Sefatiya ye, Abitali dencɛ. 5Wɔɔrɔnan ye Yitireyamu ye, Dawuda ka muso Ɛgila dencɛ. Dawuda y'o deen nunu le sɔrɔ k'a to Eburɔn.

Bɛnbaliya be don Abinɛri ni Isibosɛti cɛ

6Sayuli ka mɔgɔw ni Dawuda ka mɔgɔw tun be kɛlɛ la tuma min na, Abinɛri tun banbanin lo k'a ka fanga yiriwa Sayuli ka mɔgɔw cɛma. 7O y'a sɔrɔ gɛrɛfɛmuso dɔ tun be Sayuli fɛ, a tɔgɔ ko Irisipa, Aya denmuso tun lo. Loon dɔ, Isibosɛti y'a fɔ Abinɛri ye ko: «Mun na i tagara la ni ne facɛ ka gɛrɛfɛmuso nunu dɔ ye?» 8Isibosɛti ka kuma ye Abinɛri dimi kosɔbɛ. A y'a fɔ Isibosɛti ye ko: «O tuma na, ne ye mɔgɔkolon ye fɔɔ ka sɔn ka baara kɛ Zuda kɔmɔgɔw ye wa? Ne b'a la halibi ka koɲuman kɛ e faa Sayuli ka soo ye, ani e faa balimaw, n'a teriw ye. Ne ma sɔn ka ele don Dawuda bolo. Bii i be wili ka ne jalaki ko ne ye kodagabali kɛ ni muso nin ye! 9- Masaba y'a daa di Dawuda ma koo minw na, ni ne ma fara Dawuda kan o la, Ala kana ne to. 10Masaba tun y'a fɔ k'a gwɛlɛya ko a bena masaya nin yɛlɛma k'a bɔ Sayuli ka somɔgɔw bolo k'a di Dawuda ma, ko ale bena Dawuda kɛ masa ye Isirayɛli mara ni Zuda mara kunna, k'a ta Dan mara la kɔgɔdugu faan fɛ fɔɔ ka taga se Bɛriseba, worodugu faan fɛ.» 11Isibosɛti ma sɔn ka Abinɛri jaabi, bari a tun be siran a ɲa.

Abinɛri be bɛn ni Dawuda ye

12Abinɛri ye mɔgɔ dɔw ci Dawuda fɛ ko u ka ta'a fɔ a ye ko: «Jamana nin ye jɔn ta ye? Bɛn ni ne ye, ne bena e dɛmɛ ka Isirayɛliden tɔw bɛɛ ɲaa yɛlɛma k'o sin e ma.» 13Dawuda y'a jaabi ko: «O ɲana, ne bena bɛɛn n'i ye, nga ne bena fɛɛn kelen ɲini i fɛ, ko i te se ka na ne fɛ fɔɔ n'i kɔnna ka Sayuli denmuso Mikali bila ka na ne fɛ.» 14- O kɔ, Dawuda ye mɔgɔw bila ka ta'a fɔ Sayuli dencɛ Isibosɛti ye ko ale tun y'a muso Mikali min maminɛ ni filisi mɔgɔ kɛmɛ fɔrɔgolow ye, ko a k'a bila ka na ale fɛ. 15O la, Isibosɛti y'a fɔ k'u ka ta'a minɛ a cɛɛ Palitiyɛli fɛ, Layisi dencɛ. 16Muso nin cɛɛ wilila ka tugu a kɔ n'a be kasira fɔɔ ka taga se Bawurimu. Abinɛri y'a fɔ cɛɛ nin ye o yɔrɔ la ko a ka kɔsegi, cɛɛ nin kɔsegira.

17Abinɛri ye ɲɔgɔnye kɛ ni Isirayɛli cɛkɔrɔbaw ye k'a fɔ u ye ko: «Aw tun b'a fɛ Dawuda ka kɛ aw ka masacɛ ye o mɛnna. 18Aw k'a kɛ aw ka masacɛ ye sisan, bari Masaba tun y'a fɔ ale Dawuda koo la ko ale ben'a ka jama Isirayɛli bɔsi filisiw ani u jugu tɔw bɛɛ bolo, Dawuda le barika la.» 19Abinɛri y'o kuma fɔ Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ye fana. A sɔrɔla ka wili ka taga Eburɔn ka Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw ni Isirayɛliden tɔw ka koo latigɛninw bɛɛ ɲafɔ Dawuda ye.

20A sera Dawuda fɛ Eburɔn, ni mɔgɔ mugan ye minw tun y'a bila sira, Dawuda ye dumuniba labɛn u ye. 21O kɔ, Abinɛri y'a fɔ Dawuda ye ko: «Ne bena taga banba ka Isirayɛliden tɔw bɛɛ ɲaa yɛlɛma k'u sin e ma, masacɛ, ne matigi, u bena bɛɛn n'i ye. O la, i bena kɛ yɔrɔ bɛɛ masacɛ ye i n'a fɔ i b'a fɛ k'a kɛ cogo min na.» Dawuda ye sira di Abinɛri ma, a wilila ka taga hɛrɛ la.

Zowabu be Abinɛri faga

22O waati la, Zowabu ni Dawuda ka kɛlɛdenw bɔra ka taga kɛlɛ dɔ kɛ. U kɔsegira ka na n'u juguw bololafɛn caaman ye. O y'a sɔrɔ Abinɛri tun te Dawuda gɛrɛfɛ Eburɔn tugu. Dawuda tun ye sira d'a ma, a tagara hɛrɛ la. 23Zowabu n'a ka kɛlɛdenw bɛɛ sera tuma min na, u y'a fɔ a ye ko: «Nɛri dencɛ Abinɛri tun nana masacɛ fɛ yan, a y'a to a kɔsegira ka taga hɛrɛ la.» 24Zowabu tagara masacɛ fɛ k'a fɔ a ye ko: «I ye baara jumɛn le kɛ ten? Abinɛri yɛrɛ nana i fɛ. Mun na i y'a to a segira ka taga? 25I be Nɛri dencɛ Abinɛri lɔn cɔ! A nana k'i namara, k'i yɛlɛmayɛlɛmacogo lɔn, k'i ka kɛtaw bɛɛ lɔn.»

26O kɔ, Zowabu bɔra Dawuda fɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔw bila Abinɛri kɔ. Olu tagara Abinɛri sɔrɔ kɔlɔnda la Sira, ka kɔsegi n'a ye. Dawuda tun t'o kala ma. 27Abinɛri kɔsegira ka na se Eburɔn tuma min na, Zowabu y'a minɛ ka bɔ n'a ye gɛrɛfɛ, dugu donda la, ka kɛ i n'a fɔ a b'a fɛ ka kuma a fɛ a kelen. O yɔrɔ la, a y'a sɔgɔ a kɔnɔbara la k'a faga, a dɔgɔcɛ Azayɛli fagako kama. 28Dawuda y'o mɛn tuma min na, a y'a fɔ ko: «Ne ni n ka fanga ka koo te Nɛri dencɛ Abinɛri ka fagako la fewu fewu, Masaba b'o lɔn. 29O kunko ka ben Zowabu n'a facɛ ka somɔgɔw bɛɛ kan! Jolijugutigi, walima farisogobanatigi ka sɔrɔ Zowabu ka soo kɔnɔ tuma bɛɛ, walima senkelennin, walima murujan ka cɛnni nɔɔ, walima kɔngɔtɔ.» 30Zowabu n'a dɔgɔcɛ Abisayi ye Abinɛri faga ten le. Ko bari a ye olu dɔgɔcɛ Azayɛli faga kɛlɛkɛyɔrɔ la Gabaŋɔn.

31Dawuda y'a fɔ Zowabu ye ani jama bɛɛ ye, min tun be n'a ye, ko u k'u ka faniw faran, ka dusukasifaniw don, ka to ka kasi Abinɛri suu ɲafɛ. Masacɛ Dawuda tun be tugura suu nin kɔ. 32U ye Abinɛri suu don Eburɔn. Masacɛ kasira kosɔbɛ a kaburu kan, ani jama bɛɛ fana. 33O kɔ, masacɛ ye dusukasidɔnkili dɔ la Abinɛri sayako la ko:

«Abinɛri tun ka kan ka sa i n'a fɔ naloman wa?

34E bolow tun sirinin tɛ,

e seenw tun te jɔrɔkɔ la.

E sara i ko mɔgɔjuguw cunna mɔgɔ min kan.»

Jama bɛɛ kasira tugu, Abinɛri kosɔn.

35U bɛɛ jɛnna ka na Dawuda fɛ k'a fɔ ko a ka dumuni kɛ. O y'a sɔrɔ suu tun ma ko fɔlɔ. Dawuda kalila k'a fɔ ko ni ale ye dumunifɛn o fɛɛn don a daa la ni tilekun ma don fɔlɔ, ko Ala kana ale to. 36Jama bɛɛ ye koo nin faamu, ani ka sɔn masacɛ ta ma. A ka kɛtaw bɛɛ tun ka di jama ye. 37A kɛra ten, jama bɛɛ, ni Isirayɛliden tɔw bɛɛ y'a faamu o loon na ko Nɛri dencɛ Abinɛri ka fagako ma bɔ masacɛ la. 38Masacɛ y'a fɔ a ka dakɔrɔsigiw ye ko: «Aw m'a lɔn ko kuntigi, ni mɔgɔbaba le sara Isirayɛlidenw cɛma wa?» 39A ko hali k'ale to a ka masaya la bii nin na, ko ale barika ka dɔgɔ Seruya ka deenw ka baarajugu nin ɲɔgɔn kɛli ma. A ko Masaba ka mɔgɔjugu nunu sara u ka kojugu kama.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index