Search form

Sam 2nan 4

Baana ni Erekabu be Isibosɛti faga

1Sayuli dencɛ Isibosɛti y'a mɛn tuma min na ko Abinɛri sara Eburɔn, a fari fagara, Isirayɛliden tɔw bɛɛ hakili ɲagamina.

2O y'a sɔrɔ kuntigi fila dɔw tun be Sayuli dencɛ Isibosɛti ka bila la. Kelen tɔgɔ tun ko Baana, tɔ kelen tɔgɔ ko Erekabu. Olu tun ye Irimɔn deenw ye ka bɔ Beerɔti, Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw la. Berɔti be jati Bɛnzamɛn ka mara dɔ ye. 3Berɔtikaw tun bolila ka taga sigi Gitayimu. Halibi u siginin be o yɔrɔ la yen. 4- Dencɛ dɔ tun be Sayuli dencɛ Zonatan fɛ, muruku tun lo, a tɔgɔ tun ko Mefibosɛti. A sii tun ye saan duuru ye waati min na, mɔgɔ dɔ bɔra Zizireyɛli ka na Sayuli ni Zonatan ka sayako fɔ. A marabaga y'a ta ka boli n'a ye. A tun be teliyara minkɛ, deen nin bɔr'a bolo ka ben, o la, a kɛra muruku ye.

5Berɔtika Irimɔn deen Erekabu n'a dɔgɔcɛ Baana wilila ka taga Isibosɛti ka soo kɔnɔ, u sera tilegwanfɛ k'a sɔrɔ a lanin be n'a b'a ka tilefɛ lafiɲɛ kɛra. 6U donna sokɔnɔnya na ni suman b'u bolo. U ye Isibosɛti kɔnɔbara sɔgɔ, o kɔ, balima fila nunu bɔra ka boli.

7U tun donna soo kɔnɔ, k'a sɔrɔ a lanin be dilan kan a ka layɔrɔ la n'a be lafiɲɛna. U y'a faga k'a kungolo tigɛ ka taga n'a ye. U taamana Zurudɛn baji kɛnɛ na suu bɛɛ. 8U tagara ni Isibosɛti kungolo ye k'a di Dawuda ma Eburɔn, k'a fɔ a ye ko a jugu Sayuli dencɛ Isibosɛti kungolo filɛ, ko Sayuli min tun b'a fɛ k'a faga. Ko Masaba ye masacɛ, olu matigi mɔnɛ bɔ bii Sayuli n'a ka soo la.

9Dawuda y'a fɔ Berɔtika Irimɔn dencɛ Erekabu n'a dɔgɔcɛ Baana ye ko: «Masaba min ye ne bɔsi halakili sifa bɛɛ la, ale kosɔn, 10- Sayuli sara tuma min na, mɔgɔ min nan'a ka sayako fɔ ne ye, o tigi tun b'a miiri ko kibaru diman lo n'a b'a fɔra ne ye, ne ko u k'o tigi nin faga Sikilagi k'o kɛ a ka cira fɔko sara ye. 11Sankofɛrɛ mɔgɔjugu minw tagara mɔgɔ jalakibali faga a ka soo kɔnɔ k'a lanin to a ka dilan kan, ne man kan ka mɔgɔ jalakibali nin fagako kunko la aw kan wa? Aw bena tunu le ka bɔ dugukolo kan!» 12Dawuda y'a fɔ a ka kɛlɛden dɔw ye ko u ka mɔgɔ nunu faga. U ye mɔgɔ nunu faga, k'u bolo n'u seenw tigɛ, k'u ta k'u dulon dalan daa la Eburɔn. O kɔ, u ye Isibosɛti kungolo ta k'a sutara Abinɛri ka kaburu kɔnɔ Eburɔn.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index