Search form

Tes 2nan int

Kunnafoni

Krista ka jama min be Tesaloniki, Yezu ka kosegiko tun gwɛnin te u fɛ kosɔbɛ. Dɔw tun b'a jati ko Yezu kɔsegira ka na ka ban. Pɔli y'a ka bataki nin ci u ma waasa k'o miiriyajugu nin bɔ u hakili la. A y'a yira u la ko sanni Krista ka kɔsegi ka na, ko kojugu bena boɲa fɔɔ ka taga bila a dan na, ani ko Krista jugu fana bena to k'a kɛlɛ.

Pɔli b'a yira a ka bataki nin kalanbagaw la ko hali ni sigɛn ani tɔɔrɔ be yen, u ka to lanaya sira kan, ka baara kɛ waasa k'u daladumuni sɔrɔ i n'a fɔ ale Pɔli yɛrɛ n'a taamaɲɔgɔn b'a kɛ cogo min na. Ani u ka na ɲumakɛ dabila.

Bataki nin tilancogo

Daminɛ kuma 1.1-2

Tanuli ani ladiliw 1.3-12

Krista ka kɔsegiko 2.1-17

Krista ka jama taamacogo 3.1-15

Kuma laban 3.16-18

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index