Search form

Tim 2nan 3

Laban waati bena gwɛlɛya

1I hakili ka to a la ko laban tuma na, waati bena gwɛlɛya. 2Mɔgɔw bena kɛ sɔnjuguw ye, wari koo bena diya u ye kosɔbɛ, u bena kɛ yɛrɛboɲalaw ye. U bena Ala tɔgɔ cɛn, u tena mɛnni kɛ u wolobagaw fɛ, u bena kɛ ɲumanlɔnbaliw ye, u tena Ala ka koow jati. 3U bena kɛ mɔgɔ kogwɛlɛnw ye, makari tena sɔrɔ u la, u bena kɛ mɔgɔ tɔgɔcɛnbagaw ye, ni mɔgɔ farimanw, ani mɔgɔjuguw. Koɲuman tena diya u ye. 4U bena kɛ janfaciw ni dusutigiw ye. U bena kɛ mɔgɔw ye yɛrɛboɲa bena fanga sɔrɔ minw kan. Diɲɛ koo bena diya u ye ka tɛmɛ Ala kan. 5U bena u yɛrɛ kɛ Ala ɲasiranbagaw ye, nga o te sɔn tiɲɛ ma min ye see sɔrɔyɔrɔ ye. E k'i yɛrɛ kɔlɔsi o mɔgɔ sugu nunu na. 6O mɔgɔ nunu dɔw be don soow kɔnɔ, ka musow nigɛ ka olu sɔrɔ. O muso nunu kɛra hakɛ ka jɔɔnw ye, nigɛjugu b'u sama k'u bali koo sifa bɛɛ la. 7U be fɛɛn caaman kalan tuma bɛɛ, nga u te se ka tiɲɛ lɔn. 8- Zannɛsi ni Zanbɛrɛsi murutira Musa ma cogo min na, o cogo kelen la, mɔgɔ nunu be ban tiɲɛ ma. U ka miiriya ma ɲi, u jigi te Matigi kan sɔbɛ la. 9Nga u tena se ka taga ɲa. Zannɛsi ni Zanbɛrɛsi ta kɛra cogo min na, o cogo kelen na, bɛɛ bena o mɔgɔ nunu ka nalomanya ye.

Pɔli be Timote ladi tugu

10E kɔni be ne ka kalan kala ma, ni n ka taamacogo, ani n ka koo latigɛninw, ne lara Matigi la cogo min na, i be o kala ma. Ne muɲuna, ka mɔgɔw kanu, ani n jijara cogo min na fana, 11- ka tɔɔrɔ ka sigɛn Antiyɔsi ni Ikoniyɔmu ani Lisitɔrɔ, e be o bɛɛ kala ma. O tɔɔrɔ nunu ye ne sɔrɔ, nga Matigi ye ne tila ka bɔ o bɛɛ la. 12Mɔgɔ minw bɛɛ b'a fɛ ka jɛn ni Yezu Krista ye ka kɛ Alaɲasiranbagaw ye sɔbɛ la, olu bena tɔɔrɔ sɔrɔ. 13Mɔgɔ minw ka jugu ani namaramɔgɔw, olu bena juguya ka taga ɲa. U bena mɔgɔ tɔw kɛ u be fili ani k'u yɛrɛ fili fana.

14E kɔni kalanna koo minw na, ani ka sɔn u ma, jija k'o minɛ ka ɲa, bari i ye o koo kalan mɔgɔ min fɛ, i b'o tigi lɔn. 15Kabini i denmisɛn tuma, i ye Ala ka kuma lɔn, min be se ka hakilitigiya d'i ma, min barika la mɔgɔ b'a jigi la Yezu Krista kan ka kisi. 16Ala ka kuma bɛɛ sɛbɛnna Ala yɛrɛ ka sebagaya barika la. Nafaba b'o la ka mɔgɔw kalan n'a ye, ani ka galon ban, ani ka mɔgɔw bila siraɲuman kan, k'u tilen, 17waasa Ala ka baarakɛla ka kɛ mɔgɔdafanin ye ka se ka koɲuman sifa bɛɛ kɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index