Search form

Zan 3nan 1

Foli fɔlɔ

1- Ne min ye Krista ka jama ɲamɔgɔ ye, ne be bataki nin ci ele Gayusi ma. I koo ka di ne ye tiɲɛ na.

2Ne teriɲuman, ne b'a fɛ i ka to kɛnɛya la, i ka koo bɛɛ ka sabati i n'a fɔ i be taga ɲa Ala ka koo la cogo min na. 3An balima dɔw nana i tagamacogo lakali ne ye. U ko i taamacogo bɛnnin be. O ye ne nisɔndiya kosɔbɛ. 4Ni ne y'a mɛn ko n deenw tagamacogo bɛnnin lo ni Ala ka tiɲɛ ye, o le ka di n ye ka tɛmɛ fɛɛn bɛɛ kan. 5N teri, ko i be mɔgɔɲumanya yira an balimaw na kosɔbɛ, minw ye lonanw ye. 6Kanuya min b'i dusu la, u y'o lakali Krista ka jama ɲana. Ayiwa, taga n'i ka dɛmɛ ye ɲafɛ, o ka kɛ Ala sago la, waasa u ka se k'u ka taama kɛ. 7Bari u bɔra Krista le tɔgɔ la. O le y'a to u ma sɔn ka Alalɔnbaliw ka dɛmɛ foyi minɛ. 8O la, an ka kan k'o mɔgɔ nunu ɲɔgɔn minɛ ka ɲa, waasa an niin ka don o tiɲɛ baara la.

Diyotɛrɛfu ni Demetiriyusi ka koo

9N ye dakuruɲa damani sɛbɛn ka ci Krista ka jama ma aw fɛ, nga Diyotɛrɛfu min ko ale ye koo bɛɛ ɲamɔgɔ ye, ale te sɔn o kɔnɔna kuma ma. 10O kama, ni n nana aw fɛ tuma min na, a be min kɛra an na, a ka kumajugu kɔni, n bena o bɛɛ lakali. A te danna o fana ma. A be to ka ban k'an balimaw lonanw ladon. Ni mɔgɔ minw ko u b'u ladon fana, a te sɔn, a be tila ka olu niin bɔ Krista ka jama na.

11N teriɲuman, i kana mɔgɔ ka kojugu ladege fɔɔ a ka koɲuman. Mɔgɔ min be koɲuman kɛ, o tigi ye Ala ta ye. Nga kojugukɛla kɔni ɲaa te na la Ala kan.

12Demetiriyusi kɔni, mɔgɔ bɛɛ b'ale tɔgɔɲuman fɔra. U do be tiɲɛ le fɔra. Anw fana b'a tɔgɔɲuman fɔ. I b'a lɔn ko an be min fɔ, ko tiɲɛ lo.

Foli laban

13Kuma caaman be n fɛ k'a fɔ i ye. Nga n t'a fɛ ka sɛbɛnnikɛnan ta o kama. 14Bari ne yɛrɛ b'a fɛ k'i ye yanni dɔɔni an ka kuma ɲɔgɔn fɛ.

15Ala ka hɛrɛ kɛ i ye. I teriw b'i fo. An ka foli lase an teriw kelen kelen bɛɛ ma fana.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index