Search form

Kɛw 11

Zeruzalɛmu kalandenw be Piyɛri jalaki

1Cidenw, ni balima minw tun be Zeruzalɛmu, olu y'a mɛn ko siya wɛrɛw fana sɔnna Ala ka kuma ma. 2Piyɛri kɔsegira Zeruzalɛmu tuma min na, zuwifu minw tun lara Yezu la, olu ye Piyɛri jalaki 3ko: «I tagara don kɛnɛkɛnɛbaliw ka soo, fɔɔ ka dumuni kɛ n'u ye.»

4O la, koo nin kɛra cogo min na, Piyɛri y'a daminɛ k'a bɛɛ ɲafɔ u ye kelen kelen, 5ko: «N tun be Ala daalila Zope dugu kɔnɔ, a ye fɛɛn dɔ yira n na. O fɛɛn nin tun bɔnin be fanibelebeleba dɔ ma n'a be jigira ka bɔ sankolo la fɔɔ ka na se ne kɔrɔ. Juru sirinin tun b'a dakun naani nunu na. 6N y'a filɛ furutututu, n ma sɔn ka n ɲaa bɔ a kan. N ye sogow ye a kɔnɔ: sennaanifɛnw, ni kongosogow, ni minw be fofo, ani kɔnɔw. 7O tuma na, n ye kumakan dɔ mɛn ka bɔ sankolo la ko: ‹Piyɛri, wili ka nunu dɔ faga k'a ɲimi.› 8Ne y'a jaabi ko: ‹Abada, Matigi, fɛɛn min man kan ka dumu, fɛnnɔgɔnin, ne ma deli k'o don n daa la ka ye.› 9A y'a fɔ tugu ko Ala ye fɛɛn min saniya, ko n kan'a fɔ k'o ma kan ka dumu. 10A y'o fɔ fɔɔ siɲɛ saba. O kɔ, fɛnbelebeleba nin fosira ka yɛlɛ sankolo la. 11O waati yɛrɛ la, an tun be luu min kɔnɔ, ciden mɔgɔ saba nana lɔ o daa la. Mɔgɔ dɔ le tun y'u ci ne fɛ ka bɔ Sezare. 12Nii Senuman y'a fɔ n ye ko ne kana sigasiga ka taga n'u ye. Mɔgɔ wɔɔrɔ nunu fana ye n bila sira Sezare. An sera ka don cɛɛ ka soo. 13A y'a fɔ an ye ko mɛlɛkɛ dɔ y'a yɛrɛ yira ale la a ka soo k'a fɔ ale ye ko a ka mɔgɔ ci Zope, ka taga cɛɛ dɔ wele min tɔgɔ ko Simɔn, k'u b'a wele ko Piyɛri fana. 14Ko a bena kuma dɔw fɔ a ye min bena kɛ sababu ye, a n'a ka somɔgɔw bɛɛ ka kisi. 15Ne y'a daminɛ ka kuma n'u ye dɔrɔn, Nii Senuman jigira u kan i n'a fɔ a tun jigira anw kan koow daminɛtuma na cogo min na. 16- O tuma na, ne hakili jigira Matigi ka kuma nin na ko: ‹Zan ye aw batize ni jii ye, nga aw bena batize ni Nii Senuman ye.› 17Ni Ala yɛrɛ ye Nii Senuman d'u ma i n'a fɔ anw, bari an lara Matigi Yezu Krista la, ne ye jɔn ye, ni ne bena Ala sɔsɔ o la?»

18Kuma nunu y'u dusu suma. U y'a daminɛ ka Ala tanu ka to k'a fɔ ko: «Tiɲɛ na, Ala ye sira di siya wɛrɛw fana ma u ka nimisa ka faran u ka kojuguw la ka kisi.»

Krista ka jama min be Antiyɔsi

19- Tɔɔrɔ min tun daminɛna Etiyɛni fagalɔn na, o tun kɛra sababu ye kalanden dɔw tagara Fenisi ni Sipɔrɔ jamana na, ani Antiyɔsi dugu kɔnɔ. Nga u tun te Yezu ka kibaru diman fɔ siya wɛrɛw ye fɔɔ zuwifuw dɔrɔn. 20O bɛɛ n'a ta, kalandenw dɔw bɔra Sipɔrɔ, ni Sirɛni ka taga Matigi Yezu ka kibaru diman fɔ siya wɛrɛw ye. 21Ala y'a ka sebagaya d'u ma fɔɔ mɔgɔ caaman lara Matigi la ka sɔn a ma.

22Krista ka jama min tun be Zeruzalɛmu, olu y'o kibaru mɛn, u ye Barinabasi ci u fɛ Antiyɔsi. 23Ala y'a ka ɲumanya yira mɔgɔ nunu la cogo min na, Barinabasi sera yen k'o ye, a nisɔn diyara. A y'u jaa gwɛlɛya k'u ka banba ka nɔrɔ Matigi kelen na. 24Barinabasi tun ye mɔgɔɲuman ye, a tun fanin be Nii Senuman na, a lanin tun be Yezu la kosɔbɛ. Mɔgɔ caaman lara Matigi la o la. 25O tuma na, Barinabasi tagara Sɔli yɔrɔ ɲini Tarasi. 26A y'a ye, u nana ɲɔgɔn fɛ Antiyɔsi. U ye saan kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ la ni Krista ka jama ye. U ye mɔgɔ caaman kalan ni Ala ka kuma ye. Ka Yezu ka kalandenw wele kretinyɛw, o daminɛna Antiyɔsi le.

27O waati la, kira dɔw bɔra Zeruzalɛmu ka taga Antiyɔsi. 28- U dɔ tɔgɔ tun ko Agabusi, o wilila k'a fɔ Nii Senuman barika la ko kɔngɔ bena don diɲɛ yɔrɔ bɛɛ. Tiɲɛ na, o kɔngɔ nin donna masacɛba Kulodi ka tile la. 29Antiyɔsi kalandenw ye ŋaniya ta k'u bolo farafara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ n'u bɛɛ seko ye, k'u b'o ci u balima Zudekaw ma. 30U y'a kɛ ten. U y'o bolomafara nunu don Barinabasi ni Sɔli bolo k'u ka taga u di Krista ka jama ɲamɔgɔw ma Zude mara la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index