Search form

Kɛw 13

Barinabasi ni Sɔli ciko

1Kira ni karamɔgɔw tun be Krista ka jama cɛma Antiyɔsi. Olu tun ye: Barinabasi, ni Simeyɔn, min be wele ko Nizɛri, ani Lusiyusi ka bɔ Sirɛni, ni Manayɛn, min ni *Erɔdi ye denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ. Sɔli ka fara u kan. 2K'u to sundon ni Matigi batoli la loon dɔ, Nii Senuman y'a fɔ u ye ko: «Ne ye n bolo la Barinabasi ni Sɔli kan baara min kama, aw k'u fila bɔ danna waasa u k'o kɛ.»

3U ye suun don, ka Ala daali, o kɔ, u y'u bolo lala Barinabasi ni Sɔli kuun na, u sɔrɔla ka taga Matigi ka baara la.

Sɔli be jinamoricɛ dɔ kɛ fiɲɛntɔ ye Sipɔrɔ

4Nii Senuman ye Barinabasi ni Sɔli bila cidenya la. Olu tagara Selesi, u bɔra o yɔrɔ la ka baa tigɛ ka taga dugukolonin dɔ kan kɔgɔji cɛma min tɔgɔ ko Sipɔrɔ. 5U bɔra yen ka na se Salaminɛ, u ye Ala ka kuma fɔ zuwifuw ka kalansow kɔnɔ. Zan Mariki tun be n'u ye ka to k'u dɛmɛ.

6U y'o dugukolo nin cɛtigɛ fɔɔ a daan na ka taga bɔ dugu dɔ kan, min tɔgɔ ko Pafɔsi. Jinamoricɛ dɔ tun be yen, o tɔgɔ ko Barizezu, ko ale ye kira ye. Zuwifu tun lo. 7A tun be masacɛlankan ka luu kɔnɔ, o tɔgɔ tun ko Serijusi Pɔlusi, o tun ye hakilitigi ye. Ale tun ye Barinabasi ni Sɔli wele, bari a tun b'a fɛ u ka Ala ka kuma fɔ a ye. 8Jinamoricɛ Barizezu, n'u b'a tɔgɔ wele ko Elimasi, girɛkikan na, ale wilila ka muruti Barinabasi ni Sɔli ma. A tun t'a fɛ masacɛlankan ka la Yezu la. 9O tuma na, Sɔli, n'u b'a wele fana ko Pɔli, ale fanin Nii Senuman na, ye jinamoricɛ filɛ, 10k'a fɔ a ye ko: «E ye mɔgɔjugu ni galontigɛla ye, Sutanamɔgɔ, koɲuman y'i tana ye. E b'a fɛ tuma o tuma ka Matigi ka kokɛtaw nagasi. 11O la do, Matigi bolo bena se i ma sisan yɛrɛ. I bena kɛ fiɲɛntɔ ye fɔɔ waati dɔ, i tena tile ye.»

O yɔrɔnin bɛɛ, Elimasi kɛra fiɲɛntɔ ye. A tora ka munumunu faan bɛɛ, janko ka mɔgɔ ɲini min ben'a bolo minɛ. 12Ayiwa, koo min kɛra, masacɛlankan y'o ye, an'a ye kuma min mɛn Matigi ka koo la, a kabakoyara haali. A lara Yezu la.

Pɔli be mɔgɔw waaju Antiyɔsi

13Pɔli n'a taamaɲɔgɔn, ye kurun ta ka taga ɲa, ka baa tigɛ ka se Pɛrize, Panfili jamana na. K'u to o yɔrɔ la, Zan Mariki kɔsegira Zeruzalɛmu. 14Olu kɔni tora Pɛrize ka taga ɲafɛ ka se Antiyɔsi, min be Pisidi jamana na. Lafiɲɛlon sera, u tagara don kalanso kɔnɔ ka sigi. 15O yɔrɔ mɔgɔw dɔ ye sariyasɛbɛ ni kiraw ka sɛbɛ kalan ka ban, kalanso ɲamɔgɔw y'a fɔ Pɔli ni Barinabasi ye ko: «Balimaw, ni kuma dɔ b'aw fɛ k'a lase jama ma k'u ladi, kuma b'aw bolo.»

16Pɔli wilila k'a bolo kɛ k'u ka je. A ye kuma daminɛ ko: «Isirayɛlidenw, ani aw siya wɛrɛ minw bɛɛ be siran Ala ɲa, aw ye mɛnni kɛ. 17- Ala y'an zuwifuw bɛmaw koo diya a yɛrɛ ye. A y'a kɛ u cayara Ezipiti jamana na. O kɔ, a y'a ka setigiya yira, a y'an bɛmaw bɔ o yɔrɔ la. 18- K'u to kongokolon kɔnɔ, a y'u mako ɲa fɔɔ saan bi naani ɲɔgɔn. 19- O kɔ, a ye siya wolonwula halaki Kanaan jamana na, ka olu ka dugukolo di an bɛmaw ma. 20- O koo nunu bɛɛ kɛra saan kɛmɛ naani ni bi duuru ɲɔgɔn kɔnɔ. O bɛɛ kɔ, a sɔrɔla ka cɛfariw bɔ u cɛma, a kɛra ten fɔɔ ka na se kira Samuyɛli ka waati ma. 21- Nga waati dɔ nana se, u k'olu be masa fɛ. Ala ye Kiisi dencɛ Sayuli kɛ u ka masa ye fɔɔ saan bi naani. A buruju tun bɔra Bɛnzamɛn la. 22- Ala ye masaya bɔ ale bolo, ka Dawuda kɛ u ka masa ye. Ala tun y'a fɔ Dawuda ka koo la ko:

‹Zese dencɛ Dawuda koo diyara ne ye,

ale bena ne sago bɛɛ kɛ ka ɲa.›

23Ala ye Dawuda deen dɔ lawili k'a kɛ Isirayɛlidenw kisibaga ye. O ye Yezu ye. Ala yɛrɛ tun y'a daa di o koo la. 24- Sanni Yezu ka na, Zan ye wango la ka mɔgɔw labɛn k'u ka nimisa ka faran u ka kojuguw la ka batize. 25- Zan tun be ɲini ka tila a ka baara la tuma min na, a tun b'a fɔra mɔgɔw ye ko: ‹Aw b'a miiri ko ne ye mɔgɔ min ye, ne te o ye, bari ale bena na ne kɔ, ne ka dɔgɔ k'a ka sanbara bɔ a seen na.›

26«Ayiwa n balimaw, aw minw buruju bɔra Ibrayima na, ani aw siya wɛrɛ minw bɛɛ be siran Ala ɲa, Ala ka hɛrɛ sɔrɔ kuma nin ye an le ta ye. 27Zeruzalɛmukaw ni dugu ɲamɔgɔw ma Yezu nakun lɔn diɲɛ na, u y'a jalaki waasa kiraw ye min fɔ, o ka kɛ, min be kalan lafiɲɛlonw na. 28- Yezu ye koo min kɛ n'o tun b'a fagakun bɔ, o ma sɔrɔ. O bɛɛ n'a ta, u y'a ɲini Pilati fɛ ko a ka kan ka faga. 29- Koo min bɛɛ tun sɛbɛnna Yezu ka koo la, u y'o bɛɛ kɛ ka ban tuma min na, u y'a jigi ka bɔ lɔgɔ la k'a sutura kaburu dɔ kɔnɔ. 30Nga Ala y'a kunun. 31- Minw tun y'a bila sira ka bɔ Galile mara la ka taga Zeruzalɛmu, a kununnin kɔ, a y'a yɛrɛ yira olu la tile damani kɔnɔ. Olu le fana kɛnin be o koow seerew ye Isirayɛli jama ɲana.

32«Anw fana b'o kibaru diman nin fɔ aw ye ko Ala tun y'a daa di an bɛmaw ma koo min na, 33- ko a y'o koo nin kɛ an ye sisan, an minw y'u ka deenw ye, bari, a ye Yezu kunun a sanin kɔ. A kɛra ten, kitabu min be wele Dɔnkiliw Ala ye kitabu, a sɛbɛnnin be o dɔnkili filanan na ko:

‹I ye ne Dencɛ ye,

ne le y'i wolo bii.›

34- Ala tun kɔnna k'a fɔ ko a ben'a kunun a sanin kɔ. Ko a tena sa tugu abada. A y'o fɔ ko:

‹N tun ye n daa di fɛnɲuman minw na Dawuda ye,

n bena o di aw ma tiɲɛ tiɲɛ na.›

35- O le y'a to a sɛbɛnnin be fana Ala ka kuma na yɔrɔ wɛrɛ ko:

‹I ten'a to i ka mɔgɔ senuman suu be toli.›

36«K'a sɔrɔ, Dawuda ka tile la, a ye Ala sago kɛ. O kɔ, a sara, u y'a suu don a bɛmaw sudonyɔrɔ la. A suu tolila. 37Nga, Ala ye Yezu kunun a sanin kɔ, ale suu ma sɔrɔ ka toli. 38N balimaw, aw k'a lɔn ko hakɛ yafako min kuma be fɔra aw ye, o be kɛra Yezu le barika la. Aw ma se k'o yafa min sɔrɔ Musa ka sariya batoli barika la, 39mɔgɔ o mɔgɔ mana la Yezu la, o tigi kunmabɔra. 40O la, aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi janko kiraw ye min fɔ, o kana aw sɔrɔ. U ko:

41- ‹Aw yɛrɛboɲalaw, aw ye filɛli kɛ,

ka kabakoya ka dama tɛmɛ.

N bena koo dɔ kɛ aw ɲana,

ni mɔgɔ b'o lakali aw ye,

aw tena la o la.› »

42U bɔra kalanso kɔnɔ ka ban, mɔgɔw ye Pɔli ni Barinabasi daali, ko lafiɲɛlon nata, k'u ka segi o kuma kelen nin kan. 43Jama jɛnsɛnnin kɔ, zuwifuw caaman, ani minw tuubira ka kɛ zuwifuw ye, olu caaman tugura Pɔli ni Barinabasi kɔ. Pɔli ni Barinabasi y'u ladi k'u ka jija k'u jigi la Ala kan a ka nɛɛma barika la.

Pɔli ni Barinabasi be siya wɛrɛw waaju

44Lafiɲɛlon dɔ wɛrɛ nana se, dugumɔgɔw bɛɛ tagara lajɛn waasa k'u tulo malɔ Ala ka kuma na. 45Zuwifuw y'o ye dɔrɔn, keliya y'u minɛ. U y'a daminɛ ka Pɔli sɔsɔ, ka to k'a nɛni. 46Pɔli ni Barinabasi hakili sigininba y'a fɔ u ye ko: «Ala ka kuma ka kan ka fɔ aw zuwifuw le ye fɔlɔ. Nga aw do be bann'a la, o b'a yira ko aw man kan ni nii banbali ye. N'o lo, an b'an ɲaa sin siya wɛrɛw ma, 47- bari, Matigi y'o le fɔ ko:

‹Ne y'i kɛ siya wɛrɛw ka yeelen ye,

janko i ka taga fɔɔ diɲɛ daan na

ka kisili kuma lase.› »

48Siya wɛrɛ minw tun be yen, olu nisɔn diyara kosɔbɛ. U ye Matigi tanu a ka kuma kosɔn. Minw tun ka kan ni nii banbali ye, olu bɛɛ lara Yezu la.

49O la, Matigi ka kuma yiriwara o mara bɛɛ la. 50Muso kantigi minw tun be Ala bato, zuwifuw wilila ka olu ni dugu ɲamɔgɔw kɔnɔnasu k'u bila Pɔli ni Barinabasi la. O y'u tɔɔrɔ, k'u gwɛn ka bɔ u ka mara la. 51- U bɔtɔ, Pɔli ni Barinabasi y'u seen furanfuran ka buguri bɔ a laf ka taga Ikoniyɔmu. 52Kalanden minw tora u kɔ, u fanin tun be Nii Senuman na, u nisɔn tun ka di.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index