Search form

Kɛw 17

Mankan min wilila Pɔli ni Silasi kosɔn Tesaloniki

1Pɔli ni Silasi bɔra ka tɛmɛ Anfipoli ani Apoloni, ka se Tesaloniki. Kalanso tun b'o yɔrɔ zuwifuw fɛ. 2Pɔli tagara u fɛ lafiɲɛlon na, i n'a fɔ a tun be deli k'a kɛ yɔrɔ tɔw la cogo min na. A ye lɔgɔkun saba kɛ u fɛ, ka to ka ɲɔgɔn sɔsɔ ka Ala ka kuma fɔ u ye lafiɲɛlon o lafiɲɛlon. 3A y'o kɔrɔ fɔ u ye, k'a gwɛ ko Ala tun ka kan k'a ka Mɔgɔ wolomanin min ci ka na, k'o ye Yezu le ye. Ko ale Pɔli be min ka koo fɔra u ye, ko ale lo. Ko wajibi tun lo, a tun ka tɔɔrɔ, ka sa, ka kunun. 4Zuwifuw mɔgɔ damani, ani girɛki minw be siran Ala ɲa, olu caaman, ni faamamuso dɔw lara kuma nunu na. Olu nɔrɔla Pɔli ni Silasi la. 5Nga, o ma diya zuwifu tɔw ye. Olu wilila ka bɛn ni mɔgɔkolon dɔw ye waasa ka dugu ɲagami. U wilila ka mankan daminɛ ka dugu bɛɛ ɲagami, ka taga Zasɔn ka soo k'u be Pɔli ni Silasi minɛ ka taga n'u ye kiti tigɛyɔrɔ la. 6U ma Pɔli ni Silasi sɔrɔ yen minkɛ, u ye Zasɔn ni balima dɔw minɛ ka taga n'u ye u ka ɲamɔgɔw fɛ, k'a fɔ ko: «Mɔgɔ minw ye diɲɛ bɛɛ ɲagami, u sera an fɛ yan. 7Zasɔn le y'u ka jatigi ye. O mɔgɔ nunu si te an ka Ɔrɔmu masacɛba ka sariyaw fɛ. U ko masacɛba wɛrɛ be yen, k'o tɔgɔ ko Yezu.» 8O mankan nin ye kititigɛlaw ni jama bɛɛ hakili ɲagami. 9U ye waribaj la Zasɔn n'a tɔɲɔgɔnw kunna. U y'o di, u sɔrɔla k'u bila.

Pɔli ni Silasi be taga Bere

10O loon kelen sufɛ, balima minw tun be Tesaloniki, olu bɔra ni Pɔli ni Silasi ye k'u ka taga Bere. U sera yen tuma min na, u tagara zuwifuw ka kalanso kɔnɔ. 11Olu ka koo tun ka di ni Tesaloniki zuwifuw ta ye. U sɔnna Ala ka kuma ma ni dusuɲuman ye. Loon o loon, u tun be ɲɔgɔn fɛ ka to ka Ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ k'a filɛ ni Pɔli ka kuma nunu ye tiɲɛ ye. 12Zuwifu caaman lara Yezu la, ani faamamuso caaman, ni cɛɛ caaman lara a la girɛkiw cɛma. 13Nga Tesaloniki zuwifuw y'a mɛn ko Pɔli tagara Ala ka kuma fɔ Berekaw ye dɔrɔn, u wilila ka taga yen. U ye jama kɔnɔnasu, janko mankan ka wili. 14O yɔrɔnin bɛɛ, o yɔrɔ balimaw fana ye Pɔli bila sira fɔɔ kɔgɔji daa la. Nga, Silasi ni Timote tora a kɔ. 15Mɔgɔ minw tun y'a bila sira, olu sera n'a ye fɔɔ Atɛni dugu kɔnɔ. Olu kɔsegituma, a y'a fɔ u ye k'u ka taga fɔ Silasi ni Timote ye k'u ka banba ka na ale sɔrɔ Atɛni joona.

Pɔli be taga Atɛni

16Ka Pɔli to a tɔɲɔgɔnw kɔnɔni na Atɛni, a ye joo caaman ye dugu nin kɔnɔ, a dusu cɛnna. 17O la, a y'a daminɛ ka kuma ni zuwifuw ni mɔgɔtuubininw ye kalanso kɔnɔ. Loon o loon, a tun be taga forobayɔrɔ la ka kuma jama fɛ. 18Lɔnnikɛla dɔw tun be yen, o be u dɔw wele ko Epikiriyɛn,k ka dɔw wele ko Etoyisiyɛn,l olu yɛrɛ y'a daminɛ ka kuma ni Pɔli ye. Nga dɔw ko: «Kuma caaman tigi nin fana ko di?» Dɔw ko: «Nin be Alasira kuraman dɔ le koo fɔra cɔ!» Bari Pɔli tun be Yezu ni suuw ka kununko le fɔra.

19O la, u y'a minɛ k'a sama ka taga n'a ye u ka koo ɲanabɔyɔrɔ la. U y'a ɲininga ko: «I be mɔgɔw kalanna Alasira kuraman jumɛn na ten? 20Bari i be mɔgɔw kalanna ni koo kuraman minw ye, an ma deli o la. An b'a fɛ e k'a ɲafɔ an ye.» 21Tiɲɛ na, Atɛnikaw n'u ka lonanw caaman tun be u ka waati bɛɛ kɛ koo kuramanw kibaru lamɛnni n'a fɔli dama na tuma bɛɛ. 22Pɔli lɔnin tora jama cɛma k'u jaabi ko: «Atɛnikaw, ne y'a lɔn ko aw banbanin lo batoli koo la kosɔbɛ. 23Bari, ne yaalatɔ aw ka dugu kɔnɔ, aw be batoli kɛ yɔrɔ minw na, ne y'o caaman ye. N y'a sɛbɛnnin ye sɔnni kɛyɔrɔ dɔ yɛrɛ kan ko: ‹Batofɛn min cogo lɔnnin tɛ.› Aw be fɛɛn batora, aw te min cogo lɔn, ayiwa, ne nana o le cogo fɔ aw ye. 24Ala min ye diɲɛ n'a kɔnɔnafɛnw bɛɛ dan, ale min ye sankolo ni dugukolo masa ye, adamadenw ka boon lɔnin te se ka kɛ a sigiyɔrɔ ye.

25- «A m'a fɔ ko a mako be adamaden ka bololafɛn na k'a yɛrɛ mako ɲa n'a ye fana. Bari ale lo be nii, ani sii, ani fɛɛn tɔɔ bɛɛ di adamaden ma. 26Siyaw bɛɛ bɔra mɔgɔ kelen na a ye min dan. A ye siya nunu bɛɛ ka sigiyɔrɔw daan tigɛ, k'u sii sabaticogo fana daan tigɛ. 27A y'o kɛ, waasa u ka se ka ale Ala yɔrɔ ɲini cogo bɛɛ la, n'u be se k'a ye. Ala do yɔrɔ man jan an si la. 28An tonin be nii na, ka sii sɔrɔ, ka kɛwaliw kɛ Ala barika la. Aw ka lɔnnikɛla dɔw yɛrɛ b'a fɔ ten, ko: ‹An ye a deenw ye yɛrɛ.› 29Ayiwa, an kɛra Ala deenw ye minkɛ, an man kan k'a miiri ko Ala bɔnin be joo sanulaman fɛ, walima warigwɛlaman, walima kabakuruɲuman lɛsɛnin fɛ! O fɛɛn nunu bɛɛ ye an adamadenw ka miiriya, n'an bulonɔ ye! 30Adamadenw ye kolɔnbaliya minw kɛ ka tɛmɛ, Ala te o si jatira tugu. Nga, a b'a ɲini mɔgɔw fɛ yɔrɔ bɛɛ, k'u ka nimisa ka faran u ka kojuguw la. 31O kama, a ye loon dɔ sigi. O loon nin sera, a ye mɔgɔ dɔ woloma ka ban, a bena o tigi bila ka diɲɛ mɔgɔw kiti ni tilenninya ye. A y'o tigi kunun a sanin kɔ janko k'a yira bɛɛ la, ko ale lo bena mɔgɔ bɛɛ kiti.» 32Pɔli ye suu kununko kuma fɔ minkɛ, dɔw y'a daminɛ k'a lɔgɔbɔ. Dɔw ko: «An bena mɛnni kɛ i fɛ siɲɛ wɛrɛ.» 33O la, Pɔli tɛmɛna k'u to yen. 34O bɛɛ n'a ta, mɔgɔ damani lara Yezu la, ka nɔrɔ Pɔli la. Olu cɛma, Denisi tun be yen, kititigɛlaw dɔ tun lo. Muso dɔ fana tun be yen, o tɔgɔ ko Damarisi, ani mɔgɔ wɛrɛw.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index