Search form

Kɛw 18

Pɔli be Korɛntikaw waaju

1O kɔ, Pɔli bɔra Atɛni ka taga Korɛnti. 2A ye zuwifu dɔ kunbɛn, min tɔgɔ ko Akilasi, a tun be bɔ Pɔn mara la, n'a muso, ale tɔgɔ ko Pirisili. U bɔtɔ tun lo Itali jamana na bari Ɔrɔmu masacɛ Kulodi tun y'a ŋaniya ta ka zuwifuw bɛɛ gwɛn ka bɔ Ɔrɔmu dugu kɔnɔ. Pɔli sigira u fɛ ka jɛn n'u ye, 3ka baara kɛ, bari u bɛɛ tun ye fanibugudilanbagaw ye. 4Lafiɲɛlon o lafiɲɛlon, Pɔli tun be mɔgɔw waaju kalanso kɔnɔ. A tun be jija waasa ka se zuwifuw ni girɛkiw kɔrɔ. 5Silasi ni Timote nana yen ka bɔ Maseduwani tuma min na, Pɔli y'a ka baara bɛɛ kɛ Yezu koo fɔli dama ye, k'a yira zuwifuw la ko Yezu le ye Ala ka Mɔgɔ wolomanin ye. 6Zuwifuw tun te sɔnna Pɔli ka kuma na. U tora k'a nɛni. O la, Pɔli tora k'a ka faniw furanfuranm k'a fɔ u ye ko: «N daa t'aw ka koo la tugu. N'aw halakira sini, o y'aw kunko ye. Ne kɔni niin t'o la tugu. Ayiwa, ne bena taga siya wɛrɛw le waaju sisan.» 7A bɔra yen ka taga jigi cɛɛ dɔ fɛ min tɔgɔ ko Titusi Zusitusi. Ale tun be Ala bato. A ka soo gunnin tun be kalanso la. 8O kalanso kuntigi tɔgɔ tun ko Kiripusi, ale n'a ka somɔgɔw bɛɛ lara Matigi la. Korɛntika minw tun be Pɔli lamɛn, u caaman lara Matigi la, u batizera. 9Loon dɔ, Matigi y'a yɛrɛ yira Pɔli la sufɛ k'a fɔ a ye ko: «Pɔli, kana siran. To ka ne koo fɔ, kan'a dabila. 10Bari ne be n'i ye. Mɔgɔ si tena se ka kojugu kɛ i la, bari mɔgɔ caaman be ne fɛ dugu nin kɔnɔ.» 11Pɔli tora yen ka mɔgɔw kalan Ala ka kuma na saan kelen ni kalo wɔɔrɔ.

Korɛnti zuwifuw be Pɔli minɛ

12Galiyɔn tun ye Akayi mara masacɛlankan ye tuma min na, zuwifuw wilila Pɔli kama. U y'a minɛ ka taga n'a ye kititigɛlaw fɛ 13k'a fɔ ko: «Cɛɛ nin b'a fɛ ka mɔgɔw bila Ala batocogokura la min ni sariya te bɛn.» 14Pɔli tun b'a fɛ ka dɔ fɔ o kuma nin na. Galiyɔn ye kuma ta k'a fɔ zuwifuw ye ko: «N'a tun kɛra ko cɛɛ nin tun ye kojuguba dɔ kɛ, ne tun bena sɔn aw zuwifuw ka kuma nin na. 15Nga nin ye zuwifuw dama ka koo ye, bari aw be ɲɔgɔn sɔsɔra kalanko ni tɔgɔ koow ani sariya koow le la. Aw y'o ɲanabɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne te se ka o koo nunu ɲɔgɔn kiti tigɛ.» 16A y'u gwɛn ka bɔ kiti tigɛyɔrɔ la. 17Sɔsitɛni tun ye kalanso kuntigi ye o waati la. U jɛnna a kan k'a bugɔ kititigɛlaw ɲana. Nga Galiyɔn ma foyi fɔ.

Pɔli be kɔsegi Antiyɔsi

18- Pɔli tora Korɛnti ka waatijan kɛ. O kɔ, a ye sira ɲini o yɔrɔ balimaw fɛ, ale ni Akilasi n'a ka muso Pirisili ye kurun ta k'u kuun sin Siri jamana ma. Pɔli tun y'a kuun li Sankere bari a tun ye dajuru ta Ala ye. 19U sera Efɛzi tuma min na, a y'a taamaɲɔgɔnw to yen ka ta'a kelen kalanso kɔnɔ ka baro kɛ ni zuwifuw ye. 20Olu y'a ɲini a fɛ ko a ka lafila kɛ olu fɛ. A ma sɔn o la. 21Nga a ye sira sɔrɔ u fɛ tuma min na, a y'a fɔ u ye ko ni Ala sɔnna, ale bena segi ka na u filɛ. O kɔ, a bɔra Efɛzi, ka kurun ta. 22A sera Sezare tuma min na, a tagara bɔ Zeruzalɛmu ka Krista ka jama fo. A sɔrɔla ka bɔ o yɔrɔ la ka taga Antiyɔsi. 23A ye waati dɔɔni kɛ yen. O kɔ, a bɔra ka Galati ni Firizi mara nunu yaalayaala k'a ka kalandenw ladi k'u jaa gwɛlɛya.

Apolɔsi ka koo Efɛzi dugu kɔnɔ

24Zuwifu dɔ nana Efɛzi, a tɔgɔ tun ko Apolɔsi, a wolola Alɛkisandiri. A daa tun ka di kosɔbɛ, a tun be Ala ka kuma lɔn. 25A kalannin tun lo Matigi ka sira koo la dɔɔni fana. A tun be mɔgɔw kalan Yezu ka koo la ni timinadiya ye, k'a sɔrɔ a tun be Zan ka batizeli dɔrɔn le lɔn. 26A hakili sigininba ye kuma daminɛ kalanso kɔnɔ. Akilasi ni Pirisili y'a lamɛn ka ban tuma min na, u y'a wele danna. A tun te min lɔn Ala ka sira koo la, u y'o fɔ a ye k'a gwɛ. 27Apolɔsi tun b'a fɛ k'a kuun sin Akayi minkɛ, balima minw tun be Efɛzi, olu ye sɛbɛ ci u badenw ma, ko ni Apolɔsi sera, k'u k'a minɛ ka ɲa. A sera o yɔrɔ la tuma min na, a ye dɛmɛ don u ye kosɔbɛ Ala barika la. 28A bolo lanin tun be Ala ka kuma kan kosɔbɛ. O sababu fɛ, a tun be zuwifuw ka kuma kɔɔ kari jama ɲana ko Yezu le ye Ala ka Mɔgɔ wolomanin ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index