Search form

Kɛw 20

Pɔli be bɔ Efɛzi k'a kuun sin Torowasi

1Mankanba nin nɔgɔyara tuma min na, Pɔli ye kalandenw lajɛn ka ladili d'u ma, k'u jaa gwɛlɛya. O kɔ, a ye sira ɲini u fɛ, ka taga Maseduwani mara la. 2A y'o mara nin bɛɛ yaala ka to ka kalandenw ladi kosɔbɛ. A tora o la fɔɔ ka taga se Girɛsi mara la, 3ka kalo saba kɛ o yɔrɔ la. A bɔtɔ yen, a ko a be kurun ta ka taga Siri mara la. A y'a mɛn ko zuwifu nunu ye janfa siri a la k'u b'a faga. O la, a kɔsegira ka taga bɔ Maseduwani faan fɛ. 4Mɔgɔ minw tun b'a bilara sira, olu tɔgɔw filɛ: Pirusi dencɛ Sopatɔrɔsi ka bɔ Bere, ni Arisitaraki ani Segundusi ka bɔ Tesaloniki, Gayusi ka bɔ Dɛribe, ni Timote, ni Tisiki, ani Torofimu ka bɔ Azi mara la. 5O jɛnkulu nin tun kɔnna ka sira ta anw ɲa, ka taga anw kɔnɔ Torowasi. 6Anw ye *Buru funubali ɲanagwɛ kɛ Filipi, ka sɔrɔ ka bɔ. An ye tile duuru kɛ jii kan ka sɔrɔ ka se an taamaɲɔgɔnw fɛ Torowasi, ka tile wolonwula kɛ yen.

Pɔli be Etiki sanin kunun Torowasi

7Lɔgɔkun loon fɔlɔ,n an lajɛnnin tun be n'an be dumuni senumano tilantilanna ɲɔgɔn fɛ. Pɔli tun ka kan ka bɔ Torowasi o dugusagwɛ. O kama, a kumana ka mɛn fɔɔ ka se dugutilama. 8An tun lajɛnna sangaso min na, fitinɛ caaman mananin tun be yen. 9Kanbelennin dɔ siginin tun be fenɛtiri la, a tɔgɔ ko Etiki. Pɔli ka kuma jaɲana minkɛ, sinɔgɔ ye kanbelen nin minɛ. A porokotora ka bɔ sangaso sabanan fenɛtiri la ka ben. U jigira k'a ta, o y'a sɔrɔ a sara. 10Pɔli jigira ka taga kanbelen suu ta a disi la k'a fɔ mɔgɔw ye ko: «Aw y'aw hakili sigi, a be nii na.» 11Pɔli yɛlɛla tuma min na, a ye dumuni senuman nin dɔ tigɛ k'a dumu, ka kuma daminɛ tugu fɔɔ ka dugu gwɛ, ka sɔrɔ k'a ka sira minɛ. 12Kanbelen nin ka koo kɔni kɛra dususaaloko daan ye. Mɔgɔw nisɔn diyaninba segira ni kanbelen ɲanaman ye.

Pɔli be bɔ Torowasi ka Mile sira ta

13An ye kurun ta ka bila Pɔli ɲa ka taga Asɔsi. An tun ka kan ka taga ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'ale Pɔli ta, bari a tun ko ale be taga seen na. 14A sera Asɔsi tuma min na, an y'a ta, an tagara Mitilɛni. 15O dugusagwɛ, an ye kurun ta ka se Siyo gɛrɛfɛ. O dugusagwɛ tugu, an sera Samɔsi, ka bɔ o yɔrɔ la ka taga lɔ Toroziyɔn, o kɔ, an ye tile ni suu kɛ ka sɔrɔ ka se Mile. 16Pɔli tun t'a fɛ ka mɛn Azi mara la, o kama, a tun t'a fɛ an ka tɛmɛ Efɛzi. A kɔrɔtɔnin tun be ka se Zeruzalɛmu, waasa ka *Pantekɔti ɲanagwɛ kunbɛn yen.

Efɛzi cɛkɔrɔbaw ni Pɔli ka koo

17Pɔli tora Mile ka cira sama Krista ka jama ɲamɔgɔw ma Efɛzi k'u ka na. 18U nan'a fɛ, a y'a fɔ u ye ko: «Kabini ne seen donna Azi mara la yan, ne ye n yɛrɛ minɛ cogo min na, aw yɛrɛ b'o lɔn. 19Zuwifuw ye tɔɔrɔ ni dusukasi minw lase ne ma, ne y'o bɛɛ muɲu ka to ka Matigi ka baara kɛ ni yɛrɛmajigi ye. 20Fɛɛn minw bɛɛ tun be se k'aw nafa, ne ma olu si dogo aw la. Ne y'o bɛɛ fɔ aw ye k'aw kalan n'o ye fana forobayɔrɔw la, ani aw ka soow kɔnɔ. 21N y'a fɔ zuwifuw, ni siya wɛrɛw ye, k'u ka nimisa ka faran u ka kojuguw la k'u ɲasin Ala ma, ka la an Matigi Yezu la. 22Ayiwa sisan, Nii Senuman be ne jagoyara ka taga Zeruzalɛmu. Ne m'a lɔn fɛɛn min bena taga ne sɔrɔ yen. 23N kɔni be min lɔn, n mana se dugu o dugu la, Nii Senuman b'a fɔ ne ye ko u bena jɔrɔkɔ kɛ ne la, ko n bena tɔɔrɔ. 24- Ne ka bɔnɔ n nii na, o te foyi ye ne ɲana. A daan ye Matigi Yezu ye baara min don ne bolo, ne k'o kɛ ka ban. Fɔɔ ne ka se ka Ala ka nɛɛma kibaru diman nin fɔ mɔgɔw ye le.

25«Ayiwa, ne tɛmɛtuma na aw fɛ, ne ye Ala ka masaya koo fɔ aw ye. Ne do y'a lɔn sisan ko aw si ɲaa tena la ne kan tugu. 26O kama, ne b'a fɔ aw ye bii, ko ni aw dɔ halakira, o te ne kunko ye, 27bari, ne ma Ala ka kolatigɛnin dogo aw la. 28Aw ka janto aw yɛrɛ la. Nii Senuman ye jama min kalifa aw ma, aw ka olu fana kɔlɔsi. Krista ka jama min kɛra Ala ta ye a joli sababu la, aw y'aw janto o la. 29Ne y'a lɔn ko ne taanin kɔ, mɔgɔ dɔw bena na don aw seen kɔrɔ ka fariya Krista ka jama ma i n'a fɔ suruku ka fari baa ma cogo min na. 30Dɔw fana bena wili aw yɛrɛ cɛma ka to ka galon tigɛ, waasa ka kalandenw caaman sama ka tugu u yɛrɛ kɔ. 31Aw k'aw hakili to a la ko ne tun be aw kelen kelen bɛɛ ladi ni ɲaji ye loon o loon saan saba kɔnɔ. O la, aw y'aw yɛrɛ kɔlɔsi.

32«Ayiwa, sisan kɔni, ne b'aw kalifa Ala n'a ka nɛɛmakuma ma, see be kuma min ye k'aw sabati, ka siniɲasigi labɛn k'a bila Ala ka mɔgɔw bɛɛ ye. 33Ne ma n ɲaa bɔ aw si ka wari fɛ, walima sanu, walima fani. 34Ne ni n taamaɲɔgɔnw mako tun be fɛɛn minw na, ne ye baara kɛ ni n bolow ye k'olu sɔrɔ. Aw yɛrɛ b'o lɔn. 35Ne y'a yira aw la cogo bɛɛ la ko an ka kan ka sigɛn ten, ka se ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ. O la, an hakili be to Matigi Yezu yɛrɛ ka dalakuma nin na ko: ‹Nisɔndiya be mɔgɔ sɔnni na ka tɛmɛ sɔrɔli kan.› »

36Pɔli y'o kuma fɔ ka ban minkɛ, u bɛɛ y'u kunbiri gwan ka Ala daali. 37U kasira kosɔbɛ. U tora k'u bolo melekemeleke a kaan na k'a fo. 38O kɔ, u tagar'a bila sira kurun daa la. U bɛɛ dusu kasinin tun lo, bari a tun y'a fɔ u ye k'u si ɲaa tena la ale kan tugu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index