Search form

Kɛw 21

Pɔli be tagara Zeruzalɛmu

1An y'an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ u bolo tuma min na, an donna kurun kɔnɔ ka tilen Kɔsi, o dugusagwɛ, an tagara Orodɛsi, ka bɔ yen ka taga Patara. 2An ye kurun dɔ sɔrɔ yen min tun be tagara Fenisi jamana na. An donna o kɔnɔ 3ka se Sipɔrɔ masurun na, an tun b'a dugukolo yera yɛrɛ, an tɛmɛna a worodugu ɲafan fɛ, k'an kuun sin Siri jamana ma. An tagara bɔ Tiri, kurun kɔnɔna minanw tun ka kan ka jigi o yɔrɔ la.

4An ye kalanden dɔw sɔrɔ o yɔrɔ la, an ye tile wolonwula kɛ ni olu ye. Nii Senuman barika la, olu tun b'a fɔ Pɔli ye ko a kana taga Zeruzalɛmu. 5O bɛɛ n'a ta, an ye lɔgɔkun kelen nin kɛ ka ban tuma min na, an y'an ka sira ta. Cɛɛw, musow fara denmisɛnw kan, u bɛɛ y'an bila sira. An taamana ka bɔ dugu kɔfɛ ka se kɛnɛba dɔ la bada la. An bɛɛ y'an kunbiri gwan yen, ka Ala daali. 6O kɔ, an ye foliw didi ɲɔgɔn ma, olu segira soo, anw ye kurun ta.

7An bɔra Tiri, ka taga Potolemayisi, k'o yɔrɔ balimaw fo. An ye tile kelen kɛ olu fɛ. 8- O dugusagwɛ, an bɔra k'an kuun sin Sezare. An sera yen, an jigira kibaru diman fɔbaga Filipu fɛ. Cidenw tun ye mɔgɔ wolonwula minw woloma, olu la kelen tun lo. 9Sunguru mɔgɔ naani tun b'a fɛ. Olu bɛɛ tun ye kiraw ye.

10- An ye tile damani kɛ yen, kira dɔ bɔra Zude mara la ka na an sɔrɔ yen, a tɔgɔ tun ko Agabusi. 11A nana an sɔrɔ minkɛ, a ye Pɔli ka cɛsirilan ta k'a yɛrɛ seen n'a bolow siri n'a ye, k'a fɔ ko: «Mɔgɔ min ta ye cɛsirilan nin ye, zuwifuw ben'a tigi minɛ k'a siri ten Zeruzalɛmu k'a don siya wɛrɛw bolo. Nii Senuman le ko ten.»

12Anw n'o yɔrɔ mɔgɔw ye kuma nin mɛn minkɛ, an ye Pɔli daali kosɔbɛ ko a kana taga Zeruzalɛmu. 13Nga a y'an jaabi ko: «Mun na aw be kasira ten, n'aw b'a fɛ ka ne jigi tigɛ? Ka ne siri, o te foyi ye ne fɛ. Ne ka sa yɛrɛ Zeruzalɛmu, Matigi Yezu tɔgɔ kosɔn, ne labɛnnin lo o kama.»

14An dɛsɛra a kɔrɔ minkɛ, an ko Matigi b'a fɛ ka min kɛ, a k'o kɛ.

15O tile damani tɛmɛnin kɔ, an y'an yɛrɛ labɛn ka taga Zeruzalɛmu. 16Sezare kalanden dɔw tagara an bila sira ka jatigila di an ma. An tun jigira fɔlɔ kalandenw dɔ fɛ min tɔgɔ ko Munazɔn, Sipɔrɔka tun lo.

Pɔli be taga Zaki fɛ

17An sera Zeruzalɛmu minkɛ, balimaw y'an kunbɛn ka ɲa ni nisɔndiya ye. 18O dugusagwɛ, Pɔli tagara n'an ye Zaki ka soo. An tagar'a sɔrɔ Krista ka jama ɲamɔgɔw bɛɛ tun lajɛnnin be yen. 19A ye foli di u ma ka ban tuma min, Ala y'a dɛmɛ ka koo minw bɛɛ kɛ siya wɛrɛw cɛma, a y'o bɛɛ lakali u ye kelen kelen. 20A lamɛnbagaw bɛɛ ye barika la Ala ye. O kɔ, u y'a fɔ a ye ko: «An balimacɛ, i ɲaa b'a la ko zuwifuw caaman be yan minw lara Yezu la. U be Musa ka sariyaw bato kosɔbɛ. 21Mɔgɔw be ŋunuŋunukan min fɔ i ka koo la, u y'o mɛn. Mɔgɔw ka fɔ la, ko i b'a fɔra zuwifuw ye, minw siginin be jamana kɔɔ kan siya wɛrɛw cɛma, k'olu kana u deenw kɛnɛkɛnɛ, k'u kana Musa ka sariya bato. Ko i b'u bali ka landaw bato. 22Ayiwa, an bena mun kɛ? Siga t'a la, u ben'a mɛn ko i nana. 23O tuma na, an bena min fɔ i ye, sɔn k'o kɛ. Cɛɛ naani be yan dajuru be minw na. 24- I ka taga n'u ye ka fara u kan aw be saniyali sarakaw bɔ. E yɛrɛ ka lɔ n'a kunko ye, waasa u ka se k'u kuunw li, u ka dajuru ka ban. O la, mɔgɔw ben'a lɔn u be ŋunuŋununakan min fɔra i ka koo la, k'o te tiɲɛ ye. U ben'a lɔn ko i fana be Musa ka sariyaw bato. 25- Siya wɛrɛ minw lara Yezu la, an tun ye sɛbɛ ci u ma k'an ka ŋaniyata fɔ u ye: k'u kana josɔnsogo ɲimi, ani sogo min kaan ma tigɛ, k'u kana sogo joli dumu, ko u k'u yɛrɛ tanga kakalaya ma.» 26O dugusagwɛ, Pɔli tagara ni mɔgɔ nunu ye. A farala u kan ka saniyali landa kɛ. O kɔ, a tagara Alabatosoba kɔnɔ k'o saniyali labanlon fɔ, u kelen kelen bɛɛ ka saraka ka kan ka bɔ loon min na.

Zuwifuw be Pɔli minɛ Alabatosoba kɔnɔ

27Saniyali be kɛ tile wolonwula minw kɔnɔ, o tun be ɲini ka dafa. Azi mara zuwifu dɔw nana Pɔli ye Alabatosoba kɔnɔ, ka jama kɔnɔnasu ka bila Pɔli la, u y'a minɛ. 28U tun b'a la ka pɛrɛn ko: «Aw ye ɲa an ma Isirayɛli jama! Cɛɛ min be to ka Isirayɛlidenw mafiɲɛya yɔrɔ bɛɛ la, a filɛ nin ye. A be to k'an ka sariyaw n'an ka Alabatosoba nin tɔgɔjugu fɔ mɔgɔ bɛɛ ye. O bɛɛ kɔ, a donna ni siya wɛrɛw ye a kɔnɔ k'o yɔrɔ senuman nin nɔgɔ.» 29- Tiɲɛ na, u kɔni tun ye Pɔli ni Efɛzika Torifini ye ɲɔgɔn fɛ dugu kɔnɔ. U y'a miiri ko a donna n'a ye Alabatosoba kɔnɔ. 30Mankan boɲana fɔɔ ka se dugu faan bɛɛ la. Mɔgɔw girinna ka bɔ faan bɛɛ. U ye Pɔli sama ka bɔ n'a ye ka daaw tugu. 31U tun be Pɔli fagayɔrɔ ɲinina minkɛ, dɔw tagar'a fɔ sɔlidasi kuntigi ye ko Zeruzalɛmu dugu ɲagaminin lo. 32O yɔrɔnin bɛɛ, ale y'a ka sɔlidasi dɔw cɛ ka girin ka se o yɔrɔ la. Jama ye sɔlidasiw natɔ ye minkɛ, u ye Pɔli bugɔli dabila. 33O tuma na, sɔlidasi kuntigi gwɛrɛla ka Pɔli minɛ, ko a ka sɔlidasiw k'a siri ni jɔrɔkɔ fila ye. O kɔ, a ye ɲiningali kɛ ko yala jɔn lo, ani ko a ye mun kɛ. 34Mɔgɔw tora ka pɛrɛn, bɛɛ n'a ka fɔta. Sɔlidasi kuntigi tun te sera ka foyi faamu minkɛ, a ko sɔlidasiw ka taga ni Pɔli ye u ka yɔrɔ barikaman na. 35U sera yɛlɛyɛlɛnanw ma tuma min na, sɔlidasiw dɛsɛra le ka Pɔli ɲun jama ka fariya kosɔn, 36bari u bɛɛ tun b'a la ka pɛrɛn sɔlidasiw kɔfɛ ko: «Aw y'a faga! Aw y'a faga!»

Pɔli b'a ka koo ɲafɔ jama ye

37U tun be ɲini ka don ni Pɔli ye u ka yɔrɔ barikaman na tuma min na, Pɔli ye sɔlidasi kuntigi ɲininga ko: «N be se ka kuma i fɛ wa?» Sɔlidasi kuntigi y'a jaabi ko: «I be girɛkikan mɛn wa? 38Yala, Ezipiti kanbelen min kɛra sababu ye kɔsa nin na jama murutira fɔɔ a tagara ni kɛlɛden waa naani ye a fɛ kongokolon kɔnɔ, e te o ye wa?» 39Pɔli y'a jaabi ko: «Ne ye zuwifu ye ka bɔ Tarisi, Silisi mara la. N ka dugu te dugu dogonin ye. Ne b'i daali, a to n be dɔ fɔ jama ye.» 40Sɔlidasi kuntigi ye sira d'a ma. O la, a lɔra yɛlɛyɛlɛnan nunu kan k'a bolo kɛ ko mɔgɔw ka je. Mɔgɔw jera tuma min na, a kumana u fɛ eburukan na. A ko:

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index