Search form

Kɛw 22

1«N faaw, ani n balimaw, n bena min fɔ sisan waasa ka n yɛrɛ ka koo gwɛ aw ye, aw k'aw tulo malɔ o la ka ɲa.» 2U y'a ye ko Pɔli be kumana u fɛ eburukan na minkɛ, yɔrɔ sumana tɛtɛtɛ fɔɔ ka ɲa. 3- A ko: «Ne ye zuwifu ye, n wolola Tarisi, Silisi mara la, nga n lamɔna dugu nin kɔnɔ yan. Gamaliyɛli le ye n kalan kosɔbɛ an faaw ka sariyaw la. N ka Alako tun ka gwɛlɛ kosɔbɛ, i n'a fɔ aw fana ta be cogo min na bii. 4Ne tun be sirakura nin taamabagaw tɔɔrɔ, ka dɔw faga, cɛɛ fara musow kan, ne tun b'u minɛ ka jɔrɔkɔ kɛ u la, k'u don kaso la. 5- Sarakalasebagaw kuntigiba ni cɛkɔrɔbaw ka jɛnkulu be se k'a fɔ ni galon lo, walima ni tiɲɛ lo. Loon dɔ la, ne ye sɛbɛ sɔrɔ olu fɛ ko n ka taga di an balimaw ma Damasi, ka Yezu kɔmɔgɔw minɛ ka na n'u ye Zeruzalɛmu k'u tɔɔrɔ.

6«Ka n to sira kan, n tun surunyana Damasi la tilegwan fɛ, yeelenba dɔ bɔra sanfɛ ka na ne lamini. 7N bɔra ka ben, kumakan dɔ bɔra, k'a fɔ n ye ko: ‹Sayuli, Sayuli,p mun na i be ne tɔɔrɔla ten?› 8Ne ye kumakan nin jaabi ko: ‹E ye jɔn ye, Matigi?› Kumakan nin ko: ‹Ne Nazarɛtika Yezu lo i be min tɔɔrɔla.› 9N taamaɲɔgɔn nunu kɔni tun ye yeelen nin ye nga u ma kumakan nin mɛn. 10Ne ko: ‹N ka kan ka mun kɛ Matigi?› A ye ne jaabi ko: ‹Wili ka taga Damasi, e ka kan ka min kɛ, u bena o fɔ i ye.› 11Yeelen nin boɲa kojugu fɛ, n ɲaa bɔsira n na, n taamaɲɔgɔnw le ye n bolo minɛ ka taga Damasi.

12«Cɛɛ dɔ tun b'o yɔrɔ la, a tɔgɔ tun ko Ananiyasi, a tun be Ala ka sariyaw bato kosɔbɛ, a tɔgɔɲuman tun be zuwifuw bɛɛ daa la o yɔrɔ la. 13Ale nana ne sɔrɔ, k'a fɔ ne ye ko: ‹N balima Sayuli, i ɲaa ka yɛlɛ.› O yɔrɔnin bɛɛ ne ɲaa yɛlɛla. 14A y'a fɔ ne ye ko: ‹An faaw ka Ala y'i woloma k'i kɛ a ta ye, janko i k'a sago lɔn, i ɲaa ka la a ka Mɔgɔɲuman kan, ka mɛnni kɛ ale yɛrɛ daa la, 15bari a b'a fɛ ko i ɲaa ye min ye, an'i tulo ye min mɛn ale fɛ, i ka kɛ ale seere ye k'o lakali mɔgɔw bɛɛ ye. 16I be mun le kɔnɔ tugu? Wili an b'i batize i ka hakɛw ka yafa ale Yezu barika la.›

17«Ayiwa, ne tun segira ka na Zeruzalɛmu. Ka ne to Aladali la loon dɔ Alabatosoba kɔnɔ, ne ye fɛɛn dɔ ye. 18Matigi tun lo, a y'a fɔ n ye ko: ‹Teliya ka Zeruzalɛmu dugu bila, bari i be min fɔra mɔgɔw ye ne ka koo la, u tena la o la.› 19Ne y'a jaabi ko: ‹Matigi, u b'a lɔn ko ne tun be taga kalansow kɔnɔ k'i kɔmɔgɔw minɛ ka taga u don kaso la ka dɔw bugɔbugɔ ni golokamiw ye. 20- I tericɛ Etiyɛni fagatuma na, ne tun be n'u ye, o tun diyara n ye fana. Ne le tun b'a fagabagaw ka faniw kɔlɔsira.› 21A y'a fɔ ne ye ko ale bena ne ci ka taga yɔrɔjan siya wɛrɛw fɛ.»

Pɔli b'a yɛrɛ cogo fɔ sɔlidasi kuntigiw ye

22Jama ye Pɔli lamɛn fɔɔ ka na se o kuma nunu ma minkɛ, u pɛrɛnna ka to k'a fɔ ko: «O mɔgɔ sifa nunu ka kan ka faga, a man kan ka to nii na.» 23Mankan boɲana, u tora k'u ka faniw fili sanfɛ, ka to ka buguri cɛ k'a fili sanfɛ. 24Sɔlidasi kuntigiba y'a fɔ k'u ka don ni Pɔli ye a ka yɔrɔ la kan kɔnɔ, k'u k'a bugɔ, waasa a ka jama murutikun fɔ. 25U ye Pɔli siri k'u b'a bugɔ tuma min na, a y'a fɔ sɔlidasi kuntigi ye ko: «Sira dinin b'aw ma waasa ka Ɔrɔmuka bugɔ ka sɔrɔ a ma kiti wa?» 26Sɔlidasi kuntigi nin y'o mɛn minkɛ, a tagara o ɲafɔ sɔlidasi kuntigiba ye ko cɛɛ nin ye Ɔrɔmuka ye. 27O fana nana Pɔli ɲininga ko: «I ye Ɔrɔmuka ye tiɲɛ na wa?» Pɔli y'a jaabi ko ɔnhɔn. 28Sɔlidasi kuntigiba ko ale ye wariba le sara ka sɔrɔ ka jati Ɔrɔmuka ye. Pɔli y'a jaabi ko ale ye Ɔrɔmuka ye kabini a wololon. 29O tuma na, mɔgɔ minw tun ka kan k'a bugɔ, olu bɛɛ y'a ye k'a to yen. Sɔlidasi kuntigiba nin nan'a lɔn ko ale ye Ɔrɔmuka le siri ten minkɛ, a siranna kosɔbɛ.

Pɔli be kitiyɔrɔ la

30Dugu gwɛra, zuwifuw be Pɔli jalakila kuun min na, sɔlidasi kuntigiba nin tun b'a fɛ k'o lɔn. O la, a ye Pɔli foni ka sarakalasebagaw kuntigiw ni zuwifuw ka kititigɛlaw bɛɛ wele ɲɔgɔnye la. O kɔ, a y'a to Pɔli nana lɔ u cɛma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index