Search form

Kɛw 23

1Pɔli lɔra ka kititigɛla nunu filɛ k'a fɔ ko: «N balimaw, ne ye n ka kɛtaw bɛɛ kɛ ni kɔnɔgwɛ ye Ala ɲana fɔɔ ka na se bii ma.» 2Sarakalasebagaw kuntigiba Ananiyasi y'a fɔ ko Pɔli gɛrɛfɛmɔgɔw k'a daa gosi. Pɔli y'a fɔ a ye ko: 3- «E kogogwɛ nin, Ala le bena e fana gosi! I be sigi yan ko i be ne kiti ka kɛɲɛ ni sariya ye, k'a fɔ ko u ka ne gosi, o do ma fɔ sariya la.» 4A gɛrɛfɛmɔgɔw y'a fɔ a ye ko: «I be Ala ka sarakalasebagaw kuntigiba le nɛni wa?» 5- Pɔli ye olu jaabi ko: «N balimaw, ne m'a lɔn ko sarakalasebagaw kuntigiba lo. Bari a fɔra Ala ka kuma na, ko i man kan k'i ka siya ɲamɔgɔ nɛni.»

6- Ayiwa, Pɔli y'a lɔn ko kititigɛlaw faan kelen ye *Saduseɲɛw ye, faan dɔ ye *Fariziɲɛw ye minkɛ, a pɛrɛnna ko: «N balimaw, ne faa ye Fariziɲɛ ye, ne yɛrɛ ye Fariziɲɛ ye. An jigi be suuw kununko min na, o jigi nin kama u ye ne minɛ.» 7Pɔli y'o kuma nin fɔ tuma min na, mankan wilila Fariziɲɛ ni Saduseɲɛw cɛ. Jama tilanna fila ye. 8- Saduseɲɛw kɔni ko suuw tena kunun, ko mɛlɛkɛ te yen, ko jina koo ye galon ye fana. Nga Fariziɲɛw lanin b'o bɛɛ la. 9Mankan nin boɲana haali. Sariya karamɔgɔ minw tun ye Fariziɲɛw ye, olu dɔw wilila k'a fɔ ko: «An ma jalakiyɔrɔ si ye cɛɛ nin na, n'a sɔrɔ jina, walima mɛlɛkɛ dɔ le kumana a fɛ.» 10Mankan nin boɲana fɔɔ sɔlidasi kuntigi siranna ko mɔgɔ nunu bena Pɔli halaki, a ko a ka sɔlidasiw ka Pɔli minɛ ka taga n'a ye u ka yɔrɔ barikaman na.

11Suu nana ko, Matigi y'a yɛrɛ yira Pɔli la k'a fɔ a ye ko: «I jaa gwɛlɛya, i ye ne koo fɔ Zeruzalɛmukaw ye ka ban, fɔɔ i ka taga ne koo fɔ Ɔrɔmukaw ye fana.»

Zuwifuw b'a fɛ ka Pɔli faga

12Dugu gwɛra tuma min na, zuwifu dɔw bɛnna Pɔli fagako la. U kalila k'u tena dumuni kɛ, k'u tena minni kɛ n'u ma Pɔli sɔrɔ k'a faga. 13Mɔgɔ minw bɛnna o la, u tun ka ca ni mɔgɔ bi naani ye. 14U tagar'a fɔ sarakalasebagaw kuntigiw, ni cɛkɔrɔbaw ye ko: «An ye dajuru ta ko n'an ma Pɔli sɔrɔ k'a faga, an tena dumuni kɛ abada. 15O la do, aw ye bɛn ni kititigɛla tɔw ye, k'a ɲini sɔlidasi kuntigi fɛ ko a ka Pɔli sama aw ma waasa aw k'a ka koo jatiminɛ kosɔbɛ. Anw bena labɛn k'a faga sira la n'a ma se aw fɛ.» 16Pɔli belenden y'o kuma nin mɛn, a tagara kan kɔnɔ ka Pɔli lasɔmi. 17O la, Pɔli ye sɔlidasiw ɲamɔgɔ dɔ wele k'a fɔ o ye ko a ka kanbelen nin bila sira sɔlidasi kuntigi fɛ, ko kuma b'a fɛ k'a fɔ a ye. 18Sɔlidasi nin ye kanbelen nin bila sira u ka kuntigi fɛ k'a fɔ a ye ko: «Kasoden Pɔli y'a ɲini n fɛ ko n ka kanbelen nin bila sira i fɛ, ko kuma b'a fɛ k'a fɔ i ye.» 19Sɔlidasi kuntigi ye kanbelen nin bolo minɛ ka bɔ n'a ye kɔfɛ k'a ɲininga ko: «Mun b'i fɛ k'a fɔ n ye?» 20Kanbelen nin y'a jaabi ko: «Zuwifuw bɛnn'a la k'u bena Pɔli daali e fɛ sini, janko kititigɛlaw ka se k'a ka koo jatiminɛ kosɔbɛ. 21Kana sɔn k'a d'u ma, bari mɔgɔ bi naani ni kɔ labɛnnin lo waasa k'a faga sira kan. U kalila k'u tena dumuni kɛ, k'u tena minni kɛ n'u ma Pɔli sɔrɔ k'a faga. Olu kɔni y'u ka ŋaniya bɛɛ ta ka ban, u be ele lo kɔnɔna.» 22Sɔlidasi kuntigi y'a fɔ kanbelen ye ko: «Kan'a fɔ mɔgɔ si ye ko i ye koo nin lakali ne ye dɛ!» O kɔ, a ye sira d'a ma ko a ka taga.

Sɔlidasi kuntigi be Pɔli bila ka taga Sezare

23O tuma na, sɔlidasi kuntigi y'a ka sɔlidasiw ɲamɔgɔ fila wele k'a fɔ u ye ko: «Aw ye sɔlidasi kɛmɛ fila, ni sobolila bi wolonwula, ani tamantigi kɛmɛ fila labɛn. Surafana dumuni kɔ, n bena aw ci Sezare. 24Aw ye soo dɔw labɛn fana k'u kɛ Pɔli ka yɛlɛtaw ye, k'a bila sira ka taga don masacɛ ka lasigiden Felikisi bolo Sezare, foyi kan'a sɔrɔ.» 25A ye bataki sɛbɛn k'a don u bolo. A y'a fɔ o kɔnɔ ko:

26«Ne Kulodi Liziyasi be sɛbɛ nin ci ele kɔrɔ Felikisi ma. E min ye masacɛ ka lasigiden ye, n b'i fo. 27Zuwifuw tun ye cɛɛ nin minɛ, u tun b'a fɛ k'a faga, ne nan'a mɛn ko Ɔrɔmuka lo, ne ni n ka sɔlidasiw sera k'a bɔsi u bolo. 28N tun b'a fɛ k'a minɛkun lɔn u fɛ minkɛ, n y'a ɲini u ka kititigɛlaw fɛ k'u k'a kiti. 29Ayiwa, n y'a faamu o seen fɛ, ko a minɛkun ye olu yɛrɛ ka landakow ye, o do t'a fagakun bɔ, a te se ka kɛ kasoden ye fana. 30U nana n lasɔmi ko zuwifu nunu b'a fɛ halibi k'a faga dogo la. O kama, ne y'a sama i ma teliya la k'a yira a jalakibagaw la ko n'u mako b'a la, u ka taga i fɛ.»

31Sɔlidasi nunu kuntigi y'u ladi cogo min na, u y'a kɛ ten. Sufɛ, u tagara ni Pɔli ye Antipatirisi. 32O dugusagwɛ, sɔlidasi minw tun be seen na, olu kɔsegira kan kɔnɔ, sotigiw tagara ni Pɔli ye Sezare. 33U sera yen dɔrɔn, u ye sɛbɛ nin di lasigiden ma ka Pɔli fana yira a la. 34A ye sɛbɛ nin kalan ka ban tuma min na, a ye Pɔli ɲininga ko a be bɔ mara jumɛn na. Pɔli ko ale be bɔ Silisi mara la minkɛ, 35lasigiden ko: «Ayiwa, n'i jalakibagaw nana tuma min na, n bena mɛnni kɛ i fɛ.» *Erɔdi tun ye masaso min lɔ yen, a k'u ka taga Pɔli mara o kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index