Search form

Kɛw 24

Zuwifuw be taga Pɔli kama Sezare

1Tile duuru tɛmɛnin kɔ, sarakalasebagaw kuntigiba Ananiyasi ni cɛkɔrɔba damani nana Sezare. Cɛɛ dɔ tun b'u fɛ min be mɔgɔ dɛmɛ kiti la, a tɔgɔ ko Tɛritilusi. U tagara masacɛ ka lasigiden fɛ waasa ka Pɔli jalaki. 2U ye Pɔli wele ka bɔ. Tɛritilusi ye kuma daminɛ, a ko lasigiden ma: «Lasigidenɲuman, an be hɛrɛba min na jamana kɔnɔ bii, e le barika lo. E ka hakilitigiya baara kosɔn, yɛlɛmani caaman kɛra. 3An be hɛrɛ min sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ni tuma bɛɛ, an b'i waleɲuman lɔn o la, kɔrɔ Felikisi. 4An ka kuma kuntaga man jan, o la ne b'i daali, i ka sabali ka mɛnni kɛ an fɛ dɔɔni.

5«Ayiwa, an y'a ye ko cɛɛ nin kɛra i n'a fɔ fɔɲɔbana. A be zuwifuw kuun gosi ɲɔgɔn na diɲɛ faan bɛɛ la. Nazarɛtika ka dinakura ɲamɔgɔ dɔ lo. 6A tun b'a fɛ k'an ka Alabatosoba nɔgɔ yɛrɛ, o le y'a to an y'a minɛ. [An tun b'a fɛ k'a kiti ka kɛɲɛ n'an ka sariya ye, 7nga sɔlidasi kuntigi Liziyasi nan'a bɔsi an bolo fanga na 8ko a jalakibagaw ka na ele fɛ.] N'i ye ale Pɔli yɛrɛ ɲininga, a ben'a jalakikun fɔ i ye, i ben'a lɔn ko an be min fɔra, ko tiɲɛ lo.» 9Zuwifu nunu ye cɛɛ ka kuma tintin ko tiɲɛ yɛrɛ lo.

Pɔli b'a yira Felikisi la ko ale ma kojugu kɛ

10Lasigiden ye sira di Pɔli ma ko a ka kuma. O la, Pɔli ye kuma ta k'a fɔ ko: «Ne y'a lɔn ko ele Felikisi le ye an ka siya kititigɛbaga ye kabini saan damani. O la, ne tena siran ka n ka kuma fɔ. 11I be se ka ɲiningali kɛ k'a lɔn ko tiɲɛ lo, bari a ma tɛmɛ tile tan ni fila kan fɔlɔ, ne tun tagara Zeruzalɛmu ka Ala bato. 12A mɔgɔ te yen min be se k'a disi gosi k'a fɔ ko a ye ne ye sɔsɔli la ni mɔgɔ dɔ ye Alabatosoba kɔnɔ, walima kalansow dɔ kɔnɔ, walima dugu kɔnɔ. N ma kɛ sababu ye ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na fana. 13Mɔgɔ nunu ko ne ye min kɛ, fɛɛn min b'a yira ko tiɲɛ lo, u k'o fɔ. 14Ayiwa, ne kɔni be min lɔn, o filɛ nin ye: olu k'o sira nin te siraɲuman ye, ne be baara kɛra an bɛmaw ka Ala ye ka kɛɲɛ n'o sira ye. Min bɛɛ fɔra sariya la, ani kiraw ye minw sɛbɛn, ne b'o bɛɛ bato. 15Ne ni olu bɛɛ jigi be Ala kan ko a bena mɔgɔɲumanw ni mɔgɔjuguw bɛɛ kunun loon dɔ. 16O kama ne banbanin lo waasa n ka kɛ mɔgɔ kɔnɔgwɛnin ye Ala ni mɔgɔw ɲana.

17«Ne ye saan damani kɛ n tun te Zeruzalɛmu. O kɔ, n segira ka na dɛmɛfɛn di n ka siya ma, ani ka saraka bɔ Ala ye. 18- O waati la, dɔw ye ne ye Alabatosoba kɔnɔ, nga mankan tun te ne ni mɔgɔ si cɛ, ne tun be n yɛrɛ saniyara le. 19Zuwifu dɔw tun be yen ka bɔ Azi mara la. Olu le tun ka kan ka kɛ yan ka ne jalaki n'o y'a sɔrɔ ni ne ye koo kɛ. 20Walima, minw be yan n'u tun be ne kitiyɔrɔ la Zeruzalɛmu, u k'a fɔ ni jalakiyɔrɔ tun sɔrɔla n na. 21- N tun pɛrɛnna siɲɛ kelen u cɛma, k'a fɔ ko: ‹Suuw kununko kama lo aw be ne kitira bii kɛ.› K'o niin bɔ a la, n ye mun kɛ?»

22Felikisi tun be koo caaman faamu sira nin koo la minkɛ, a y'a fɔ u ye ko: «Ni sɔlidasi kuntigi Liziyasi nana yan tuma min na, ne bena koo nin ɲafilɛ.» 23A y'a fɔ Pɔli kɔlɔsibaga ye ko a ka taga ni Pɔli ye i n'a fɔ kasoden, nga ko a k'a to a ka lafiya sɔrɔ. Ko a kana Pɔli ka mɔgɔw si bali k'a dɛmɛ.

Pɔli ni Felikisi n'a muso ka koo

24Tile damani tɛmɛnin kɔ, Felikisi n'a muso Durusiyi nana. A muso tun ye zuwifu ye. A ko ka Pɔli wele, a ka dɔ fɔ ale ye Yezu Krista ka koo la. 25Pɔli kumana ka taga tilenninyako faan fɛ, ni yɛrɛminɛko, ani Ala ka kiti nata faan fɛ minkɛ, Felikisi siranna kosɔbɛ, a y'a fɔ Pɔli ye ko: «A ka ɲi ten, taga, n bena i wele siɲɛ wɛrɛ.» 26Felikisi tun b'a miiri ko Pɔli bena na wari di ale ma, o kama, a tun be Pɔli wele filafila ka baro kɛ n'a ye. 27Saan fila tɛmɛna, mɔgɔ wɛrɛ nana Felikisi nɔɔ ta lasigidenya la. O tigi tɔgɔ tun ko Pɔsiyusi Fɛsitusi. Felikisi tun b'a fɛ zuwifuw k'ale tɔgɔɲuman fɔ minkɛ, a tagara ka Pɔli to kaso la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index