Search form

Kɛw 27

U be taga ni Pɔli ye Ɔrɔmu

1U y'a ŋaniya ta ko an ka kan ka taga Itali jamana na kurun kɔnɔ loon min na, u ye Pɔli ni kasoden damani don sɔlidasi ɲamɔgɔ Ziliyusi bolo. O sɔlidasikulu tɔgɔ tun ko Ogusiti. 2An donna Adaramisiyɔmu kurun dɔ kɔnɔ, ale tun be tagara Azi mara gɛrɛfɛ. Arisitaraki tun be n'an ye. Ale tun ye Tesalonika ye Maseduwani mara la. 3A dugusagwɛ, an sera Sidɔn. Pɔli minɛcogo tun ka ɲi Ziliyusi fɛ. O la, a ye sira d'a ma ko a be se ka ta'a lɔnbagaw yɔrɔ filɛ dugu kɔnɔ, k'a makoyafɛn sɔrɔ u fɛ. 4An bɔra o yɔrɔ la ka tɛmɛ Sipɔrɔ jamana kɔfɛ, min be kɔgɔji cɛma, bari fɔɲɔ tun b'an tɔɔrɔla. 5An ye Silisi ni Panfili kɔgɔji cɛtigɛ ka taga se Mira, Lisi mara la. 6Sɔlidasi ɲamɔgɔ nin ye Alɛkisandiri kurun dɔ sɔrɔ yen, min tun be tagara Itali jamana na. A y'an don o kɔnɔ. 7An ye tile damani kɛ kurunboli la. An sigɛnna kosɔbɛ ka sɔrɔ ka se Sinidi gɛrɛfɛ. Fɔɲɔ tun b'an balila ka taga n'o sira ye minkɛ, an y'an ɲa sin Salimone faan fɛ ka taga tɛmɛ Kɛrɛti jamana kɔfɛ. 8An m'an yɔrɔ jaɲa dugukolo la. An jijara fɔɔ ka se kurunlɔyɔrɔ dɔ la, min tɔgɔ ko Kurunlɔyɔrɔɲuman. O ni Lazaya man jan ɲɔgɔn na.

9Waatijan tun tɛmɛna, kurunboli tun be kɛra faratiko ye fana. Bari suun donlonr tun tɛmɛna ka ban. O la, Pɔli y'a fɔ u ye ko: 10«N balimaw, ne y'a lɔn ko n'an tagara n'an ka taama ye ɲafɛ, farati bena sɔrɔ a la. Kurun n'a kɔnɔna minanw, hali an yɛrɛw nii bena se ka to a la.» 11Sɔlidasi ɲamɔgɔ nin bolo lanin tun be kurun bolila n'a tigi le kan. A ma Pɔli ka ladili jati. 12O kurunlɔyɔrɔ nin tun ma ɲi samiɲa tuma na minkɛ, u caaman y'a fɔ k'u ka bɔ yen ka banba n'u be se ka se Fenikisi. O kurunlɔyɔrɔ nin donyɔrɔ dɔ tun be sɔrɔ jamana nin kɔgɔdugu ɲafan ni tileben furancɛ la, dɔ tun be worodugu ɲafan ni tileben furancɛ la. O dugu nin tun ye Kɛrɛti jamana kurunlɔyɔrɔ dɔ ye. U ko n'an sera yen, ko an be samiɲa kɛ yen.

Fɔɲɔba be Pɔli nunu ka kurun ta

13Fɔɲɔ diman dɔ daminɛna ka bɔ worodugu ɲafan fɛ. U y'a miiri k'olu ye min ŋaniya, k'o bena se ka kɛ. O la, u ye sira ta. U tun t'a fɛ u yɔrɔ be jaɲa Kɛrɛti dugukolo la kosɔbɛ. 14Nga dɔɔni dɔrɔn, fɔɲɔba dɔ wilila an kama min tɔgɔ ko Erakilɔn. 15A ye kurun ta. An tun te se ka kurun boli fɔɲɔ fɛ fewu. O la, an dɛsɛra k'a to fɔɲɔ ta ma. 16An ni karama tɛmɛna dugukolonin dɔ kɔfɛ min tɔgɔ ko Koda. O kɛra sababu ye an sera ka kurundennin don kurunba kɔnɔ ni sigɛn ye k'a siri. 17Kurun bolilaw y'a don ka ban tuma min na, u ye jurukisɛ kɛ ka kurun siri kosɔbɛ. U tun be siranna ko fɔɲɔ kana taga kurun halaki Libi jamana cɛncɛn na. O la, u ye kurun lalɔfɛn bila jii la, fɔɲɔ ka tɛmɛ n'an ye sisan. 18O dugusagwɛ, fɔɲɔ ka tɔɔrɔ kosɔn, u y'a daminɛ ka kurun kɔnɔ minanw fili jii la. 19A dugusagwɛ tugu, u ye kurun yɛrɛ minanw dɔw bɔ k'u fili jii la. 20An ye tile damani kɛ, an te tile ye, an te lolo ye. Fɔɲɔ fana tun b'a nɔkɔrɔ la. An tun ma la a la ko an bena kisi tugu.

21Kurun kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ tun be kɔngɔ la o mɛnna. O la, Pɔli wilila ka lɔ u cɛma k'a fɔ u ye ko: «N balimaw, ne tun y'a fɔ aw ye ko an ka to Kɛrɛti, n'aw tun sɔnna ne ta ma, an be faratiko ni bɔnɛ min na, o tun tena an sɔrɔ. 22Nga aw bɛɛ k'aw jaa gwɛlɛya. Mɔgɔ si nii tena to a la, nga an bena bɔnɔ kurun le la, 23bari ne be baara kɛ n ka Ala min ye, ale ka mɛlɛkɛ dɔ y'a yɛrɛ yira ne la kunu sufɛ 24k'a fɔ n ye ko: ‹I kana siran Pɔli, wajibi lo fɔɔ i ka se Ɔrɔmu masacɛ fɛ k'i ka koow ɲafɔ a ye. Ayiwa, Ala ka ɲumanya kosɔn, a ko i sababu la, i taamaɲɔgɔn nunu si nii tena to jii la.› 25Ayiwa n balimaw, o tuma na, aw k'aw jaa gwɛlɛya. Ne lanin be Ala la, a y'a fɔ n ye cogo min na, a bena kɛ ten. 26Wajibi lo, an bena se dugukolo ma.»

An kisiko

27Fɔɲɔ y'an talontalon ka se Kɔgɔjiba la. A tile tan ni naaninan loon dugutilama, kurun bolilaw y'a jatiminɛ k'a ye ko an surunyanin be dugukolo dɔ la. 28O la, jii duɲa be suma ni fɛɛn min ye, u y'o bila jii la. U y'a ye ko jii duɲa te tɛmɛ mɛtɛrɛ bi saba ni wolonwula kan. U janfara dɔɔni, u y'a suma tugu, a duɲa tun ye mɛtɛrɛ mugan ni seegi ye. 29U siranna kosɔbɛ ko an ka kurun nin kana taga kabakuru dɔ susu. O la, u ye kurun lalɔfɛn naani siri a kɔfɛ k'olu bila jii la, ka to ka Ala daali ka dugugwɛ makɔnɔ. 30Kurun bolilaw ye kurundennin jigi jii la k'a kɛ i n'a fɔ u b'a fɛ ka lalɔfɛn dilan kurun ɲafɛ le, k'a sɔrɔ u tun be boliyɔrɔ le ɲinina. 31O la, Pɔli y'a fɔ sɔlidasiw n'u ɲamɔgɔ ye ko: «Ni mɔgɔ nunu ma to kurun kɔnɔ, aw si tena kisi.» 32Juru min tun kɛnin be ka kurun fila nunu siri ɲɔgɔn na, sɔlidasiw y'o tigɛ ka kurundennin to a tagara.

33Sanni dugu ka gwɛ, Pɔli y'a ɲini u fɛ ko bɛɛ ka dumuni kɛ. A k'u ma: «A tile tan ni naani filɛ nin ye aw bɛɛ hakili ɲagaminin lo, aw si te dumuni kɛra. 34O la, ne b'a ɲini aw fɛ, aw bɛɛ ka dumuni kɛ waasa mɔgɔ si kana sa. N b'a fɔ aw ye tugu ko kojugu tena mɔgɔ si sɔrɔ.» 35A y'o kuma fɔ ka ban minkɛ, a ye buru ta ka barika la Ala ye k'a karikari, k'a daminɛ k'a ɲimi. 36Tɔw jaa nana gwɛlɛya, u bɛɛ ye dumuni kɛ. 37An bɛɛ lajɛnnin tun ye mɔgɔ kɛmɛ fila ni bi wolonwula ni wɔɔrɔ ye. 38Bɛɛ fara tuma min na, u ye suman fili jii la waasa kurun ka fiɲɛya.

Pɔli nunu ka kurun be to jii la

39Dugu gwɛra tuma min na, kurun bolilaw ma dugukolo kɔlɔsi, nga olu ye jisira dɔ le ye ni cɛncɛn b'a daa la. U tun b'a fɛ ka taga lɔ o yɔrɔ la. 40Nigɛbaba minw be kurun lalɔ, u ye olu juruw tigɛ k'u to jii la. Lɔgɔ minw be kurun ɲatilen, u y'o juruw fana foni. O kɔ, u ye fani siri kurun ɲafɛla la waasa fɔɲɔ k'u ɲɔti ka se cɛncɛnyɔrɔ nin ma. 41Nga kurun tagara bali jii kunbɛnyɔrɔ cɛncɛn dɔ la jii jukɔrɔ. Kurun ɲafɛla tununa o kɔnɔ fɔɔ a tun te se ka magamaga. Jii fanga y'a kɔfɛla halaki. 42Sɔlidasiw tun y'a miiri ko kasoden nunu bena boli. O la, u tun b'a fɛ k'u bɛɛ faga. 43Nga sɔlidasi ɲamɔgɔ nin tun b'a fɛ ka Pɔli kunmabɔ minkɛ, a ma sɔn sɔlidasiw k'o kɛ. A ko minw be jii lɔn, k'olu ka kɔn ka jigi ka dugukolo sɛgɛrɛ. 44Ko tɔɔ nunu bena jija ni lɔgɔw ye, walima kurun lɔgɔ cininw. A kɛra ten u bɛɛ bɔra, foyi m'u si sɔrɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index