Search form

Kɛw 28

Pɔli be Pubiliyusi facɛ kɛnɛya Maliti

1An kisira faratiko nin ma k'an yɛrɛ sɔrɔ ale dugukolonin min kan, u y'a fɔ an ye ko a tɔgɔ ko Maliti. 2O yɔrɔ mɔgɔw y'an minɛ ka ɲa. U ye tasumaba mana an ye, bari sanji tun nana ka nɛnɛ kɛ. 3Pɔli ko a be tasuma lalaga funteni kosɔn, fɔnfɔnni dɔ bɔra lɔgɔ la k'a cin a bolo la. 4Dugulenw ye saa nin dulonnin ye Pɔli bolo la minkɛ, u tora k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko cɛɛ nin be sɔrɔ mɔgɔfagala dɔ ye. Ko a kɔni ma se ka sa jii la, nga Ala ka kiti t'a fɛ a ka to nii na.

5Nga Pɔli m'a lɔn ko koo kɛra yɛrɛ. A ye saa yuguyugu k'a fili tasuma na. 6Olu kɔni tun be Pɔli bolo ka funu le kɔnɔna dɔrɔn, walima a ka ben ka sa. Nga u ye kɔnɔni kɛ fɔɔ ka mɛn, foyi ma kɛ Pɔli la minkɛ, u yɛlɛmana ka to k'a fɔ ko Pɔli ye batofɛn dɔ le ye.

7Jamanatigi ka soo tun man jan o yɔrɔ nin na, ale ye anw ladon a ka soo ka ɲa, an ye tile saba kɛ yen. A tɔgɔ tun ko Pubiliyusi. 8O y'a sɔrɔ a facɛ lanin tun lo tɔgɔtɔgɔni bolo. Pɔli tagara k'a bolo l'a kuun na, ka Ala daali a ye, a kɛnɛyara. 9A laban, o mara banabagatɔw bɛɛ nana, u bɛɛ kɛnɛyara fana. 10U y'an boɲa kosɔbɛ. An bɔwaati o yɔrɔ la, an mako tun be fɛɛn o fɛɛn na taama nin kosɔn, u y'an boɲa n'o bɛɛ ye.

Pɔli be don Ɔrɔmu

11Kalo saba le tun tɛmɛna an sɔrɔla ka bɔ Maliti. An ye Alɛkisandiri kurun dɔ le ta, joo tɔgɔ tun be min kan ko Filaninw. O kurun nin tun ye nɛnɛ tuma bɛɛ kɛ o yɔrɔ la. 12An sera Sirakuzi ka tile saba kɛ yen. 13An bɔra o yɔrɔ la, an ma sɔn k'an yɔrɔ jaɲa baa dakun na, an sera Ereziyo. A dugusagwɛ, fɔɲɔ bɔra worodugu ɲafan fɛ k'an ɲɔti. Tile fila dɔrɔn, an sera Puzɔli, 14ka taga balima dɔw sɔrɔ yen. Olu y'a ɲini an fɛ ko an ka lɔgɔkun kelen kɛ n'u ye. A kɛra cogo min na an sera Ɔrɔmu, o le ye nin ye. 15Balima minw be Ɔrɔmu, olu tun y'an kibaru mɛn n'an ma se yen ban. U dɔw bɔra ka n'an kunbɛn fɔɔ Apiyusi lɔgɔfiyɛ la, dɔw nana an kunbɛn dugu dɔ la min tɔgɔ ko Lonan jigiyɔrɔ saba. Pɔli y'olu ye tuma min na, a ye barika la Ala ye, dɔ farala a ka jagwɛlɛya kan. 16An sera Ɔrɔmu tuma min na, u sɔnna Pɔli ka boon ta a yɛrɛ ye. Sɔlidasi kelen tun b'a kɔlɔsi.

Pɔli be Ɔrɔmu zuwifuw waaju

17Pɔli senin tile saba, a ye Ɔrɔmu zuwifu ɲamɔgɔw bɛɛ wele. U nana lajɛn tuma min na, a y'a fɔ u ye ko: «N balimaw, n ma koo kɛ an ka siya la, n ma koo kɛ min n'an ka sariya te bɛn. Nga u ye ne minɛ Zeruzalɛmu ka n don Ɔrɔmu faamaw bolo. 18Faamaw ye n ka koo sɛgɛsɛgɛ k'a ye ko ne ma foyi kɛ min be n fagakun bɔ. U tun bena n bila. 19- Nga zuwifu nunu ma sɔn. N fana dɛsɛra, n ko n'o lo, fɔɔ Ɔrɔmu masacɛ le ka koo nin ɲanabɔ. N y'o fɔ, a ma kɛ i n'a fɔ ko n b'a fɛ ka n ka siya kuun don koo la, o tɛ! 20O le y'a to ne y'aw wele ka kuma n'aw ye. Isirayɛli jigi be min kan, o kama lo ne sirinin be ni jɔrɔkɔ ye.» 21U y'a jaabi ko: «Zudekaw ma sɛbɛ foyi ci an ma i ka koo la. Balima minw bɔra o yɔrɔ la ka na, o si ma foyi fɔ an ye ko i ye koo dɔ kɛ. 22Anw b'a ɲini e fɛ, e k'a bɛɛ ɲafɔ an ye. An kɔni b'a lɔn ko yɔrɔ bɛɛ mɔgɔw te sɔn e ka diina nin ma.»

23U bɛnna loon wɛrɛ la. O loon, zuwifu nunu nana caaman Pɔli ka soo. K'a ta sɔgɔma fɔɔ wulafɛ, Pɔli ye Ala ka masaya koo fɔ u ye. A jijanin tun be ka Yezu ka koo don u dusu la. O kama, a tun be Musa ka sariya ani kiraw ka kitabuw kɔnɔnakumaw ɲafɔ u ye. 24A ka kuma sera dɔw kɔrɔ. Nga dɔw ma l'a la. 25Olu ma bɛn u ni ɲɔgɔn cɛ. Sanni u ka faran, Pɔli ye kuma kelen fɔ ko: «Nii Senuman ye kira Ezayi ci ka na min fɔ aw faaw ye, o ye tiɲɛ ye kosɔbɛ. A tun y'a fɔ a ye ko:

26‹Tag'a fɔ jama nin ye

k'u bena u tulo malɔ,

k'u tena foyi faamu,

k'u bena filɛli kɛ kosɔbɛ,

k'u tena foyi ye.

27- Jama nin tulo ka gwɛlɛ.

U y'u tulo datugu, k'u ɲaa tugu,

waasa u kana yeli kɛ, u kana mɛnni kɛ,

janko u kana faamuli kɛ.

N'u tun y'a faamu, u tun bena u sɔɔn yɛlɛma.

O la, ne Ala tun bena u kɛnɛya.›

28«Ayiwa, ne Pɔli b'a fɔ aw ye ko Ala ka kuma bena fɔ siya wɛrɛw le ye sisan. Olu ben'a lamɛn, ka kisi.» [ 29Pɔli y'o fɔ ka ban tuma min na, zuwifuw tora ka ɲɔgɔn sɔsɔ kosɔbɛ n'u be tagara soo.] 30Pɔli tun ye boon min ta, a ye saan fila dafanin kɛ o kɔnɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ tun be taga bɔ a fɛ, a tun b'u bɛɛ kunbɛn ka ɲa. 31A tun be Ala ka masaya koo fɔ u ye, ka mɔgɔw kalan Matigi Yezu Krista ka koow la ni jagwɛlɛya ye, mɔgɔ si tun t'a bali.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index