Search form

Ɛst gir 2

Ɛsitɛri be woloma ka kɛ masacɛ muso ye

1O koo tɛmɛnin kɔ, masacɛ dusu sumana tuma min na, a hakili ma to Asitɛn la tugu. A hakili tor'a ka kolatigɛnin na. 2Mɔgɔ minw tun be baara kɛ masacɛ ye, olu y'a fɔ ko: «Fɔɔ an ka sunguruɲumanw ɲini ka na u di masacɛ ma, minw ma cɛko lɔn fɔlɔ.» 3U ko masacɛ ka mɔgɔw woloma k'u sigi a ka maraw bɛɛ la, u ka sunguruɲumanw woloma minw ma cɛko lɔn fɔlɔ, ka na n'u ye Suzi, min ye masadugu ye, ka na u bila musow ka soo kɔnɔ, a ka baarakɛla Ege ka to k'u kɔlɔsi. Masacɛ tun y'ale kɔɔ bɔ k'a kɛ a ka musow kɔlɔsibaga ye, ale ka kan k'u ka yɛrɛlalagafɛn d'u ma, ani u mako tɔw. 4Ko ni sunguru min koo nana diya masacɛ ye, o le bena kɛ masacɛ ka muso ye Asitɛn nɔɔ na. O diyara masacɛ ye, u y'a kɛ ten fana.

5O y'a sɔrɔ cɛɛ dɔ tun be Suzi, min ye masadugu ye, zuwifu tun lo. A tɔgɔ ko Maridose, a facɛ tun ye Zayirɔsi ye, ale fana faa tun ye Simeyiya ye, Simeyiya faa tun ye Kisayiya ye. Bɛnzamɛn kɔmɔgɔ tun lo. 6Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri tun ye Zuda mɔgɔ minw minɛ jɔnya la, ka bɔ Zeruzalɛmu ka taga n'u ye Babilɔni, a niin tun be olu la. 7A facɛfitini Aminadabu denmuso min ye Ɛsitɛri ye, ale tun b'a fɛ n'a b'a lamɔna, bari a faa n'a baa tun te yen. Sunguru nin tun cɛɛ ka ɲi kosɔbɛ. Maridose y'a minɛ k'a lamɔ janko k'a furu.

8Masacɛ ka cii fɔra tuma min na, u ye sunguru caaman lajɛn Suzi, min ye masadugu ye. Gayi le tun b'u kɔlɔsira. Ɛsitɛri tun minɛna ka taga masacɛ ka soo fana, masacɛ ka sunguruw kɔlɔsibaga Gayi le tun b'a kɔlɔsira. 9Sunguru nin koo diyara Gayi ye. A ye yɛrɛlalagafɛnw d'a ma joona joona n'a ka balo, ka tila ka sunguru mɔgɔ wolonwula woloma k'u bɔ masacɛ ka soo kɔnɔ k'u d'a ma, ani k'ale n'a ka sunguru nunu minɛ ka ɲa. 10Ɛsitɛri tun ma sɔn k'a ka siya n'a ka mɔgɔw koo fɔ, bari Maridose tun y'o fɔ ka gwɛlɛya a ye. 11Loon o loon, Maridose tun be to ka taga munumunu masacɛ ka musow ka luu daa la, waasa k'a lɔn u be Ɛsitɛri minɛ cogo min na.

12Sunguru ka yɛrɛlalagawaati tun ye saan kelen ye, a be sɔrɔ ka taga masacɛ fɛ. U tun be kalo wɔɔrɔ kɛ n'u be tulu kasadiman mɔ, ka kalo wɔɔrɔ wɛrɛ kɛ, n'u be tulu mɔ min be muso fari nugu, ani dɔ wɛrɛ. 13Sunguru nunu tun be to ka taga masacɛ fɛ ten le, masacɛ ye o koo don mɔgɔ min bolo n'ale sɔnna sunguru min na, ale be tugu a kɔ fɔɔ masacɛ ka soo kɔnɔ. 14U tun be to ka taga wulafɛ masacɛ fɛ, dugusagwɛ sɔgɔma u b'a minɛ ka taga n'a ye masacɛ ka ɲamɔgɔmuso ka soo kɔnɔ, Gayi fɛ, min tun ye masacɛ ka baarakɛla dɔ ye, n'a be masacɛ ka ɲamɔgɔmusow kɔlɔsira. O sunguru nin te kɔsegi ka taga masacɛ fɛ tugu, fɔɔ ni masacɛ mako le b'a la, ani n'a y'a tɔgɔ wele ko a ka na.

15Maridose facɛfitini Aminadabu denmuso Ɛsitɛri, Maridose tun ye min lamɔ, o taalon sera masacɛ ka soo kɔnɔ tuma min na, masacɛ ka sunguruw kɔlɔsibaga Gayi tun ye min fɔ a ye, a ma fɛɛn wɛrɛ dali o kɔ. Ɛsitɛri koo diyar'a yebagaw bɛɛ ye. 16Masacɛ Aritasɛrisɛsi ka masaya saan wolonwulanan kalo tannan na, min ye Adari kalo ye, u tagara ni Ɛsitɛri ye masacɛ fɛ a ka soo kɔnɔ. 17Ɛsitɛri koo diyar'a ye ka tɛmɛ sunguru tɔw bɛɛ kan, a jarabir'a la ka tɛmɛ sunguruw bɛɛ kan. A y'a ka muso ka masafugulan biri a kuun na. 18Masacɛ ye ɲanagwɛba sigi ɲamɔgɔbabaw, n'a ka baaradenw bɛɛ ye, janko ka Ɛsitɛri boɲa. A tun y'a latigɛ ko mɔgɔ si kana baara kɛ o loon na a ka maraw bɛɛ kɔnɔ. 19O y'a sɔrɔ Maridose tun be masacɛ ka baara la. 20Ɛsitɛri tun ma sɔn k'a ka siya n'a ka mɔgɔw yira fɔlɔ, bari Maridose tun ye kangari l'a ye o la. A tun tora o kantigiya la i n'a fɔ a tun be to k'a kɛ cogo min na k'a to Maridose bolo.

Janfa be siri masacɛ kama

21Masacɛ ka baaraden fila minw tun ye dakɔlɔsibagaw ɲamɔgɔw ye, olu y'a ye ko Maridose be tagara ɲa dɔrɔn, u wilila ko u be cogo ɲini, ko u be masacɛ faga. 22Maridose bɔra o kala ma, k'o fɔ masacɛ muso Ɛsitɛri ye, ale fana y'o fɔ masacɛ ye. 23Masacɛ ye mɔgɔ fila nunu sɛgɛsɛgɛ, o kɛra tiɲɛ ye. U y'u kaan dulon lɔgɔ la. Masacɛ ko u k'o koo sɛbɛn, loon o loon kibaru sɛbɛ kɔnɔ, janko a hakili ka to Maridose ka koɲuman na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index