Search form

Ɛst gir 4:8

8U fagako min tun fɔra Suzi dugu kɔnɔ, a y'o sɛbɛ dɔ di Akiratayiyɔsi ma, janko a ka taga o yira Ɛsitɛri la. A fana y'a fɔ Akiratayiyɔsi ye ko a b'a ɲini Ɛsitɛri fɛ ko a ka taga masacɛ fɛ, k'a dali ko a ka sabali ka makari a ka siya la! A tun y'a fɔ Ɛsitɛri ye ko: «I hakili to i ka waati tɛmɛnin la, e tun te foyi ye waati min na, ne y'i balo cogo min na. Bari Aman min gunna masacɛ la, ale lo y'an tɔgɔjugu fɔ masacɛ ye janko k'an faga. I ka Matigi daali! Ani ka kuma masacɛ fɛ an kosɔn! An bɔsi ka bɔ saya la.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index