Search form

Ɛst gir 7

Aman fagako

1Masacɛ ni Aman tagara masacɛ ka muso Ɛsitɛri ka dumuni kɛyɔrɔ la. 2O loon filanan nin na, u tilara tuma min na, masacɛ ye Ɛsitɛri ɲininga tugu ko: «Ne ka muso Ɛsitɛri, i be mun le fɛ? I be mun le ɲinina? Hali n'a kɛra ne ka mara tilan kelen ye, n'i b'a fɛ, ne ben'a d'i ma.» 3O tuma na, a y'a fɔ masacɛ ye ko: «Ni ne koo ka di ele masacɛ ye, e ka ne nii kisi, ani ne ka siya ta fana, o le ye ne ka ɲinifɛn ye masacɛ fɛ ani n ka dalili. 4Bari ne ni n ka siya feerela, janko u k'an halaki pewu, k'an ka minanw ta, k'an kɛ jɔɔnw ye, an n'an deenw, janko an ka kɛ jɔɔnw ye ni jɔnmusow. Nga ne tun y'a kɛ i ko n m'a mɛn, o tɔgɔ cɛnbaga ɲɔgɔn man kan masa luu kɔnɔ.»

5Masacɛ y'a ka muso Ɛsitɛri ɲininga ko: «O tigi nin ye jɔn ye min b'a fɛ k'o koo kɛ?» 6Ɛsitɛri y'a fɔ ko Aman lo, mɔgɔjugu nin! Siranya ye Aman minɛ k'a to masacɛ n'a ka muso ɲakɔrɔ. 7Masacɛ dimininba wilila ka bɔ dumunikɛyɔrɔ la ka ta'a ka nankɔ kɔnɔ. Aman tora yen ka to ka masacɛ ka muso Ɛsitɛri daali, bari a tun y'a ye ko a ka koo cɛnna ka ban. 8Masacɛ bɔtɔ a ka nankɔ kɔnɔ n'a be nana dumunikɛso kɔnɔ, o y'a sɔrɔ Aman tun be tagara Ɛsitɛri fɛ sigilan kan! Masacɛ kabara k'a fɔ ko: «Halibi a b'a fɛ ka ben ne ka muso kan n ka soo kɔnɔ wa?» O kuma nin fɔtɔ masacɛ fɛ, Aman y'a kuun biri maloya bolo. U ye fani biri Aman ɲaa kan.e 9Masacɛ ka baaraden Bugatan y'a fɔ masacɛ ɲana ko Aman yɛrɛ tun ye lɔgɔ min lalaga Maridose faga kama, min tun ye konyuman kɛ masacɛ ye, k'o lɔgɔ nin be Aman ka soo, a jaɲa be mɛtɛrɛ mugan ni duuru ɲɔgɔn bɔ. Masacɛ y'a fɔ ko u ka taga Aman dulon o kan. 10Aman tun ye lɔgɔ min lalaga Maridose faga kama, u y'ale yɛrɛ le dulon o kan. O kɔ, masacɛ dusu sumana.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index