Search form

Ɛst gir 8

1O loon kelen yɛrɛ la, masacɛ Aritasɛrisɛsi ye Aman ka soo bɛɛ di a ka muso Ɛsitɛri ma, Aman min tun ye zuwifuw tɔgɔ cɛnbaga ye. O loon yɛrɛ la fana, masacɛ ye Maridose wele a fɛ, bari Ɛsitɛri tun y'a fɔ ko Maridose ye ale ka mɔgɔ dɔ ye. 2Masacɛ tun y'a ka bololanigɛ min di Aman ma ka sɔrɔ k'a minɛ a fɛ, a y'o bɔ k'a di Maridose ma. Ɛsitɛri fana ye Maridose sigi Aman ka soo kunna.

Masacɛ be sariya dɔ sigi zuwifuw kosɔn

3O kɔ, Ɛsitɛri tagar'a kunbiri gwan masacɛ ɲakɔrɔ ka kuma a fɛ tugu, k'a daali ko a k'a to Aman ye baarajugu min ŋaniya zuwifuw kama, o ka dabila.

4Masacɛ y'a ka sanubere wili k'a sin Ɛsitɛri ma, a wilila ka lɔ masacɛ ɲafɛ, 5k'a fɔ a ye ko: «Masacɛ, n'i be sɔn, ni ne koo ka d'i ye, a to u be sɛbɛ dɔ sɛbɛn min b'a yira ko Aman ka bataki kɔnɔnako daa fagara, a tun ye min latigɛ k'a sɛbɛn janko u k'i ka maraw bɛɛ kɔnɔ zuwifuw faga. 6Kojugu min bena ne ka siya sɔrɔ, ne be se k'o ye k'o muɲu cogo di? Ne ka siya bena halaki, ne be kisi cogo di?»

7O la, masacɛ y'a fɔ a ka muso Ɛsitɛri ye ko: «Ne ye Aman ka soo di e Ɛsitɛri ma, Aman yɛrɛ dulonna ka ban lɔgɔ kan, bari a tun wilila zuwifuw kama. E be mun le fɛ tugu? 8Aw yɛrɛ ka bataki dɔ sɛbɛn ni ne masacɛ tɔgɔ ye, sɛbɛncogo min ka di aw ye, ka taamasiɲɛ kɛ a kan ni ne masacɛ ka bololanigɛ ye, bari n'u ye bataki min sɛbɛn ka taamasiɲɛ la a kan ni masacɛ ka bololanigɛ ye, mɔgɔ te se k'o kɔnɔnakuma yɛlɛma.» 9O waati yɛrɛ la, u ye masacɛ ka sɛbɛnnikɛlaw wele. U ye batakiw sɛbɛn, ka kɛɲɛ saan nin kalo fɔlɔ tile mugan ni sabanan loon, min ye Nisan kalo ye, k'u ci zuwifuw ni masacɛ ka dakɔrɔsigiw ma, ni masacɛ ka lasigidenw ani a ka mara kɛmɛ ni mugan ni wolonwula kuntigiw ma, k'a ta Ɛndi jamana na fɔɔ ka ta'a bila Etiyopi jamana na. U y'a sɛbɛn ka kɛɲɛ ni mara kelen kelen bɛɛ ka siyakan ye. 10U ye bataki nunu sɛbɛn ni masacɛ tɔgɔ ye, ani ka taamasiɲɛ la kan n'a ka bololanigɛ ye. O kɔ, bataki dibagaw tagara n'u ye. 11U y'a sɛbɛn k'a fɔ zuwifuw ye ko u k'u yɛrɛ ka sariya bato dugu bɛɛ la, ko u fana ka jija k'u juguw kɛlɛ, ani k'u kɛ cogo min y'u diya. 12K'o koo ka kɛ loon kelen na, masacɛ Aritasɛrisɛsi ka maraw bɛɛ kɔnɔ, saan kalo tan ni filanan tile tan ni sabanan loon, min ye Adari kalo ye.

Zuwifuw dɛmɛ sɛbɛ

1 Bataki nin kɔnɔnakuma filɛ: «Masacɛba Aritasɛrisɛsi be nin sɛbɛ nin ci a ka maraw ɲamɔgɔw ma, minw be yɔrɔ kɛmɛ ni mugan ni wolonwula la, k'a ta Ɛndi jamana ma fɔɔ ka taga se Etiyopi, an jɛnɲɔgɔnw bɛɛ, an b'aw fo.

2 «Mɔgɔ caaman be yen, ni mɔgɔɲumanw y'u boɲa dɔrɔn, u be wili k'u ka nigɛlakow caya. 3 Boɲa min b'o kan, o t'u wasa fewu. U b'a fɛ ka kojugu kɛ an yɛrɛ la. U te dan o ma fana, nga u be wili ka janfa siri u mako ɲabagaw la. 4 U be kɛ ɲumanlɔnbali ye tigitigi mɔgɔ tɔw faan fɛ. U fana b'u yɛrɛ to dabayakuma fɔbaga bolo, minw te konyuman lɔn. U yɛrɛ be miiri ko u be se ka tila Ala ka kiti ma, min ɲaa be koo bɛɛ la.

5 «K'a fara o kan, waati caaman na fanga be mɔgɔ minw bolo, olu be se ka l'a teriw dɔ la k'a ka fanga koo kalifa u ma, o kɔ, o teri nunu b'a ɲagami. U be se k'a kɛ fangatigi nin be kodagabali dɔ kɛ, ka taga niin don mɔgɔ jalakibali dɔ ka faga la. 6 O teri nunu be se ka fangatigiw ɲagami u ka miiriyanyuman na, n'u ka namarakuma ni galon ye.

7 «Tiɲɛ na, mɔgɔ dɔw be yen minw be baara kɛra u man kan ni min ye, olu be baarajugu le kɛ siɲɛ caaman. Aw be se k'o faamu koo tɛmɛninw na, an be minw sɔrɔ an ka koo kɔrɔlenw na. O dama fana tɛ, an b'o faamu koo la minw be kɛ sisan yɛrɛ an lamini na.

8 «O la, ne be koo bɛɛ kɛ k'a to hɛrɛ be sɔrɔ kosɔbɛ, ni ɲamalɔ, n ka masaya kɔnɔ. 9 O kama, ne bena yɛlɛmaniw kɛ minw ye wajibi ye. Koo minw mana don n bolo, n be olu ɲanabɔ ni hakilisigi ye kosɔbɛ.

10 «O la, n'an be Amadatɔsi dencɛ Aman ka koo filɛ, Maseduwanika lo, an pɛrɛsiw dɔ tɛ, an ka sɔnɲuman t'a la, an y'a ladon kosɔbɛ. 11 Ne y'a ta k'a kɛ n teri ye. O teriya min labɛnnin be siya bɛɛ ye ne fɛ. Ale lo tun kɛra jama faa ye, mɔgɔ bɛɛ tun be to k'u kunbiri gwan a kɔrɔ bari ale lo tun be tugu ne kɔ masaya nin na.

12 «Nga a ma se k'a yɛrɛ minɛ a ka yɛrɛboɲa kama. A tun b'a fɛ cogo o cogo ka ne faga ka n ka fanga bɔsi. 13 A ye cogo bɛɛ kɛ ni galon ye, janko k'a kɛ n ka Maridose faga, min tun ye ne kisi, ka to ka koɲuman kɛ ne ye tuma bɛɛ. Ne ka musoɲuman min ye Ɛsitɛri ye, a b'a fɛ k'ale fana n'a ka siya bɛɛ faga. 14 A tun b'a fɛ ka cogo ɲini ten k'a kɛ dɛmɛbaga kana sɔrɔ ne la, ani see kana kɛ n ye fana, o la, a be pɛrɛsiw ka masaya yɛlɛma k'a di Maseduwanikaw ma. 15 Ne y'a kɔlɔsi k'a ye ko janfateri nin tun b'a fɛ ka zuwifu minw faga, olu te kojugukɛlaw ye. U b'u ka koo ɲanabɔ ka kɛɲɛ ni sariyaɲuman ye, 16 Bari fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala deenw lo, Ala min ka bon, a ɲanaman lo, ale lo y'a kɛ ne ka masaya yiriwara kosɔbɛ k'a ta n bɛmaw ka tile la fɔɔ ka na se bii ma.

17 «O la, Amadatɔsi dencɛ Aman tun ye bataki minw ci aw ma, aw kana olu jati tugu. 18 Bataki nunu sɛbɛnbaga dulonna lɔgɔ kan Suze dugu donda la. Ala min ye Fɛɛn bɛɛ kuntigi ye, ale y'a ka jalaki ben a kan joona joona.

19 «Aw ka bataki nin caya k'o nɔrɔ forobayɔrɔw la, ka sira di zuwifuw ma u k'u ka landa bato. 20 Loon min tun latigɛra, ni mɔgɔ dɔ wilila u kama, aw k'u dɛmɛ, o kɔrɔ, saan kalo tan ni filanan tile tan ni sabanan loon, *Adari kalo, aw k'u dɛmɛ k'u kɛlɛbagaw gwɛn. 21 Tiɲɛ na, Ala min ye Fɛɛn bɛɛ kuntigi ye, ale y'a ka jama wolomanin halakilon yɛlɛma k'a kɛ nisɔndiyalon ye.

22 «Aw fana, aw ka kan k'o loon kɛ ɲanagwɛlon ye saan o saan, k'aw hakili jigi ka nisɔndiya. 23 Kabini sisan, o loon bena kɛ taamasiɲɛ ye ne fɛ ni pɛrɛsiw mɔgɔɲumanw fɛ ko u kuun tun bɔra halakili la, ani a be ne janfabaga hakili jigi ko u b'u yɛrɛ ka halakili le ɲinina.

24 «Dugu o dugu, walima mara o mara mana ban ka ne ka fɔta bato, olu kɔnɔ mɔgɔw bena halaki ni taman ye ani ka o dugu jɛni. Adamaden tena sigi yen tugu, hali kongosogow ni kɔnɔw tena to yen abada.

13«O bataki nunu ka kan ka nɔrɔ jamaw bena u ye yɔrɔ min na mara nin bɛɛ kɔnɔ, janko zuwifuw labɛnnin ka sɔrɔ o loon na k'u juguw kɛlɛ.» 14Ka kɛɲɛ ni masacɛ ka fɔta ye, bataki nunu dibagaw yɛlɛla soow kan ka teliya ka taga n'u ye. Koo nin sera yɔrɔ bɛɛ hali Suzi dugu kɔnɔ.

15O kɔ, Maridose bɔra, masafani tun b'a kaan na, ni masafugulan sanulaman ye, ani kuun na meleke fani. Suzi dugu mɔgɔw y'a ye dɔrɔn, u nisɔndiyara. 16Hɛrɛ ni boɲa, o le tun kɛra zuwifuw ta ye o loon na. 17Masacɛ ka cii sera mara o mara kɔnɔ, dugu o dugu kɔnɔ, o yɔrɔ zuwifuw tun nisɔndiyara kosɔbɛ, ka ɲanagwɛ, ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. Jamana kɔnɔ siya wɛrɛ caaman y'u yɛrɛ kɛ zuwifuw ye, ka kɛnɛkɛnɛ, bari u tun be siran u ɲa.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index